قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری

‌قانون الحاق
پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری
‌ماده واحده - پنج تبصره زیر به عنوان تبصره‌های 4 و 5 و 6 و 7 و 8 به قانون شرایط
انتخاب دادگستری مصوب 1361.2.14 مجلس شورای‌اسلامی الحاق می‌گردد.
‌تبصره 4 - رتبه قضایی دارندگان پایه قضایی که در اجرای قانون شرایط انتخاب قضات
دادگستری به کادر اداری گمارده شده یا می‌شوند به رتبه اداری‌تبدیل می‌گردد و در
گروه و پایه‌ای از جدول حقوقی قانون استخدام کشوری قرار خواهند گرفت که حقوق آن
معادل حقوق رتبه قضایی آنان در تاریخ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون باشد، مگر این که
با توجه به مدارک تحصیلی و سنوات خدمت طبق ضوابط قانون استخدام کشوری در گروه و
پایه‌ای قرار‌گیرند که حقوق آن بیش از حقوق رتبه قضایی آنها بوده که گروه و پایه
استحقاقی اخیر به آنها داده خواهد شد.
‌تبصره 5 - بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذکور در بندهای ماده واحده
می‌توانند در دادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرستی صغار به عنوان‌مشاور خدمت نمایند
و پایه قضایی خود را داشته باشند.
‌تبصره 6 - ترفیعات و وضع استخدامی بعدی مستخدمین مذکور در تبصره 4 از هر لحاظ
تابع مقررات استخدام کشوری خواهد بود.
‌تبصره7 - پس از تبدیل رتبه قضایی به اداری چنانچه مستخدم بازنشستگی باشد و پانزده
سال تمام به بالا سابقه خدمت داشته یا دارا شود، شورای‌عالی قضایی می‌تواند او را
به سنوات خدمت بازنشسته نماید، در صورتی که موقع بازنشستگی در مقررات استخدام
کشوری احتساب مدت‌بازنشستگی با بیش از سنوات خدمت تجویز شده باشد شامل چنین
مستخدمی نیز خواهد بود.
‌تبصره 8 - تاریخ بازنشستگی کسانی که به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری
و قانون استخدام قضات مصوب اسفند ماه 1357 بازنشسته‌شده و سپس در اجرای مقررات این
قانون نیز بازنشستگی آنان تأیید گردیده همان تاریخ اول خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه هجدهم بهمن ماه یک هزار و
سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ 1363.11.25 به تأیید شورای
محترم نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی