مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان»

شماره: ۹۳/۱۲۱۰۰/دش                            ۱۳۹۳/۹/۱۰

مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان»

مصوب ۷۵۲ جلسه مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان» که در جلسه ۷۵۲ مورخ ۲۵/۶/۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲/۶/۹۳ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:
«آقای دکتر محمودرضا میری بنجار به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان انتخاب می شود».

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی