مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت»

شماره: ۹۳/۱۲۰۹۸/دش                      ۱۳۹۳/۹/۱۰

مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت»

مصوب ۷۵۲ جلسه مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت» که در جلسه ۷۵۲ مورخ ۲۵/۶/۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۵/۱۱/۹۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:
«آقای دکتر محمدرضا محمدی ساردو به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت انتخاب می شود».

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی