قانون اصلاح قانون طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 1359.1.27 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

‌قانون اصلاح قانون طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک
هزینه مسکن کارگری مصوب 1359.1.27 شورای انقلاب‌جمهوری اسلامی ایران
‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون، ماده 2 قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و
برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 1359.1.27‌شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
به صورت ذیل اصلاح می‌گردد:
‌ماده 2 - کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی
کار تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه ششم مرداد ماه یک هزار و
سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1370.5.13 به تأیید شورای نگهبان
رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی