قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام

‌قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام
‌ماده واحده - در مورد داوطلبان استخدام رسمی یا ثابت و عناوین مشابه در
وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و شرکتهای تحت‌پوشش آنها، شرکتهای
بیمه و شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام
است، مؤسسات و شرکتهای ملی و‌مصادره شده و مؤسساتی که به نحوی از بودجه و کمک دولت
استفاده می‌کنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها، شرط حداکثر‌سن
ورود به خدمت و استخدام که در مقررات استخدامی مربوط پیش‌بینی شده با رعایت موارد
زیر افزایش می‌یابد:
‌الف - داوطلبانی که در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل به طور داوطلبانه خدمت
نموده‌اند به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان‌بستری شدن و یا استراحت
پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل.
ب - داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروههای ضد انقلاب
درآمده‌اند به میزان مدت اسارت و حضور در جبهه.
ج - افراد خانواده شهداء، جانبازان، آزادگان و مفقودالاثرها (‌همسر، فرزندان، پدر
و مادر، و برادر و خواهر) تا میزان پنج سال.
‌د - رئیس جمهور و مقامات موضوع ماده 3 قانون استخدام کشوری و همطرازان آنها
(‌اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی،‌معاونین رئیس جمهور، رئیس
دیوان محاسبات، دادستان و مستشاران دیوان محاسبات) که بعد از 57.11.22 منصوب و
انتخاب شده‌اند به مدت‌تصدی سمتهای مزبور.
ه - داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در دستگاههای موضوع این قانون از
تاریخ 1357.11.22 به خدمت اشتغال داشته‌اند به‌میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها.
‌تبصره - احراز موارد مذکور در بندهای فوق بر اساس گواهی صادره از سوی مراجع و
دستگاههای ذیصلاح و مسئول خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و
دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ
1371.2.31 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی