قانون اساسنامه سازمان تأمین خدماتی درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

‌قانون اساسنامه سازمان تأمین خدماتی درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری
اسلامی ایران
‌فصل اول - کلیات، هدف، سرمایه:
‌ماده 1 - با توجه به ماده (8) قانون "‌تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
جمهوری اسلامی ایران" مصوب 1368 "‌سازمان تأمین خدمات‌درمانی عائله درجه یک
افسران، همافران، کارمندان ارتش، ژاندارمری و شهربانی" به عنوان "‌سازمان تأمین
خدمتی درمانی پرسنل نیروهای مسلح‌جمهوری اسلامی ایران" در وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح تعیین و وظایف و تشکیلات آن به شرح این اساسنامه تعیین می‌شود.
‌ماده 2 - سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که
در این اساسنامه به اختصار "‌سازمان" نامیده می‌شود،‌دارای شخصیت حقوقی و استقلال
مالی است که به صورت شرکت سهامی فعالیت خواهد داشت و طبق مقررات این اساسنامه و
آیین‌نامه‌های مربوط و‌قوانین تجارت و بازرگانی، اداره خواهد شد.
‌ماده 3 - مرکز اصلی "‌سازمان" شهر تهران است. سازمان می‌تواند به منظور ارائه
خدمات درمانی در سایر نقاط کشور تشکیلات مناسب دائر نماید.
‌ماده 4 - هدف "‌سازمان" عبارت است از: تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح و
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای‌وابسته به آنها، اعم از کادر
ثابت، پیمانی و اعضای ویژه بسیج، بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و عائله تحت تکفل آنها
و مستمری‌بگیران.
‌تبصره 1 - نحوه استفاده پرسنل شاغل از خدمات درمانی برابر دستورالعملی خواهد بود
که به تصویب شورای عالی می‌رسد.
‌تبصره 2 - چگونگی ارائه خدمات درمانی به پرسنل وظیفه و عائله تحت تکفل آنها طبق
آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت دفاع و‌پشتیبانی نیروهای مسلح به
تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌ماده 5 - کلیه مراکز درمانی وابسته به نیروهای مسلح موظفند خدمات درمانی پرسنل
شاغل و وظیفه خود را ارائه نموده و در صورت داشتن ظرفیت‌پذیرش مازاد بعد از کسب
مجوز از بالاترین فرمانده یا رییس نیروی مربوطه با سازمان عقد قرارداد نمایند.
‌تبصره 1 - سازمان می‌تواند برای تأمین خدمات درمانی اشخاص تحت پوشش سازمان، با
کلیه مراکز درمانی وابسته به دولت، همچنین بخش‌خصوصی، قرارداد منعقد نماید.
‌تبصره 2 - سازمان می‌تواند برای وصول به هدفهای خود، با موافقت شورای عالی، در
شرکتها و سازمانهایی که در امور درمانی فعالیت دارند،‌سرمایه‌گذاری و مشارکت
نماید، همچنین با موافقت شورای عالی و مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،
بیمارستان و درمانگاه تأسیس‌نماید.
‌تبصره 3 - آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط شورای عالی سازمانها تهیه و بنا به
پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
‌ماده 6 - عائله تحت تکفل در این اساسنامه عبارتند از:
‌همسر، فرزندان و پدر و مادر تحت تکفل که از هیچ نوع خدمات درمانی دیگری بهره‌مند
نباشند.
‌ماده 7 - فرزندان ذکور غیر شاغل تا سن 19 سال تمام و در صورت اشتغال به تحصیل تا
پایان تحصیل و حداکثر تا سن 23 سال تمام و فرزندان اناث‌تحت تکفل چنانچه شوهر
نداشته و شاغل نباشند می‌توانند زیر پوشش درمانی سازمان قرار گیرند.
‌ماده 8 - فرزندانی که سن آنان از حد نصاب یاد شده در ماده 7 بیشتر باشد و به
بیماری غیر قابل علاج یا نقص عضو مبتلا شوند به گونه‌ای که برابر‌تشخیص کمیسیون
عالی پزشکی برای همیشه قادر به تأمین معاش خود نباشند، تا پایان عمر تحت تکفل
محسوب می‌شوند.
‌ماده 9 - چنانچه فرزندان کارمند مطلقه تحت تکفل کارمند مزبور باشند، زیر پوشش
خدمات درمانی قرار می‌گیرند.
‌ماده 10 - در صورتی که همسر هر یک از پرسنل اناث نیروهای مسلح جمهوری اسلامی
ایران فاقد درآمد بوده و فرزندان مشترک و تحت تکفل آنها‌از هیچ نوع خدمات درمانی
دیگری بهره‌مند نباشند، می‌توانند زیر پوشش خدمات درمانی سازمان قرار گیرند.
‌ماده 11 - چنانچه همسر هر یک از پرسنل اناث نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به
علت بیماری طبق نظر کمیسیون پزشکی ازکارافتاده‌تشخیص داده شود، در صورتی می‌تواند
از خدمات درمانی سازمان استفاده کند که تحت تکفل کارمند مزبور باشد.
‌تبصره - افراد موضوع مواد 10 و 11 این اساسنامه، همچنین سایر افراد تحت تکفل
موضوع ماده 164 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب1366 و ماده 182 قانون مقررات
استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 (‌به استثنای افراد موضوع مواد 6،
7، 8 و 9 این اساسنامه) در‌صورت پرداخت تمام حق بیمه سرانه توسط بیمه شده، مطابق
حق بیمه سرانه کارکنان دولت، می‌توانند زیر پوشش خدمات درمانی سازمان قرار گیرند.
‌ماده 12 - حدود و چگونگی استفاده از خدمات درمانی و میزان مشارکت بیماران در
هزینه‌های درمانی، همچنین میزان تعرفه حق‌الزحمه پزشکان و‌هزینه‌های بیمارستانی
طبق تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس آیین‌نامه‌ای است
که به تصویب شورای عالی‌می‌رسد.
‌ماده 13 - سازمان از پرداخت مالیات بر درآمد و عوارض و هزینه دادرسی معاف است.
‌ماده 14 - سرمایه اولیه سازمان پانصد میلیون (500000000) ریال است که به پنج هزار
سهم یکصد هزار ریالی تقسیم می‌شود و به طور کامل متعلق‌به دولت است.
‌تبصره 1 - سرمایه فوق طبق تبصره 3 ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس
سازمان خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و... مصوب 1353 از طرف وزارت
دفاع سابق در اختیار سازمان قرار داده می‌شود.
‌تبصره 2 - کلیه داراییها، بدهیها، تعهدات و پرسنل سازمان تأمین خدمات درمانی سابق
و امکانات مشابه در وزارت سابق سپاه، به سازمان انتقال‌می‌یابد.
‌کلیه اموال منقول و غیر منقول، داراییها، مطالبات، دیون و تعهدات سازمان، ظرف شش
ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه به وسیله کارشناسان منتخب‌شورای عالی با رعایت
اصول و عرف بازرگانی ارزیابی و مشخص خواهد شد.
‌ماده 15 - افزایش سرمایه سازمان با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی انجام
می‌شود.
‌فصل دوم - ارکان و وظایف آنها:
‌ماده 16 - سازمان دارای ارکان زیر است:
‌الف - شورای عالی.
ب - هیأت مدیره.
ج - مدیر عامل.
‌د - بازرس (‌حسابرس).
‌الف - شورای عالی.
‌ماده 17 - اعضای شورای عالی عبارتند از:
1 - رییس ستاد کل نیروهای مسلح.
2 - وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
3 - وزیر کشور.
4 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
5 - رییس سازمان برنامه و بودجه.
6 - رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
7 - رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران.
‌تبصره - ریاست شورای عالی با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.
‌ماده 18 - شورای عالی به دعوت رییس و با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت یافته
و سالی دو بار به شکل عادی (‌یک بار در چهارماهه اول‌سال به منظور بررسی و تصویب
برنامه و بودجه سازمان) و در صورت ضرورت به تشخیص رییس شورای عالی و یا هیأت مدیره
یا مدیر عامل یا‌بازرس (‌حسابرس) تشکیل می‌شود.
‌تصمیمهای شورای عالی با حداقل چهار رأی معتبر خواهد بود.
‌ماده 19 - وظایف و اختیارات شورای عالی به ترتیب زیر است:
‌الف - بررسی و تصویب خط مشی سازمان بر اساس تدابیر و سیاستهای فرماندهی کل
نیروهای مسلح.
ب - بررسی و تصویب بودجه سازمان.
ج - بررسی عملکرد سازمان و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان با توجه به گزارش
سالانه بازرسی (‌ حسابرس).
‌د - انتخاب و تعویض هر یک از اعضای هیأت مدیره با پیشنهاد وزیر دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح.
ه - تعیین میزان حق‌الزحمه و پاداش اعضای هیأت مدیره با پیشنهاد وزیر دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح.
‌و - تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و سایر آیین‌نامه‌های لازم که به وسیله
هیأت مدیره با رعایت مقررات مربوط تهیه و پیشنهاد می‌شود.
‌ز - تصمیم‌گیری در مورد موضوعاتی که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود.
ح - تصمیم‌گیری راجع به پیشنهاد مدیر عامل (‌با تأیید هیأت مدیره) در مورد سازش در
دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور با رعایت قوانین‌و مقررات مربوط.
ط - بررسی و تصویب آیین‌نامه موضوع ماده 12 این اساسنامه.
ی - بررسی و تأیید تغییرات در اساسنامه به منظور پیشنهاد به مراجع صلاحیتدار
قانونی.
ک - تصمیم‌گیری نسبت به افزایش و کاهش سرمایه.
ب - هیأت مدیره:
‌ماده 20 - هیأت مدیره سازمان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل
خواهد بود که از بین پرسنل شاغل و بازنشسته وزارت دفاع و‌پشتیبانی نیروهای مسلح،
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی بنا به
پیشنهاد رییس شورای عالی و تصویب‌شورای عالی برای مدت سه سال منصوب می‌شوند.
‌انتخاب مجدد اعضای سابق، مجاز خواهد بود.
‌ماده 21 - بنا به پیشنهاد رییس شورای عالی و تصویب شورای عالی، یک نفر از اعضای
اصلی هیأت مدیره به سمت رییس هیأت مدیره و یک نفر‌دیگر از اعضای اصلی به سمت مدیر
عامل سازمان برای مدت سه سال منصوب می‌شود.
‌ماده 22 - در صورت عدم حضور هر یک از اعضای هیأت مدیره به دلیل فوت، استعفا، عزل،
بیماری و غیبت مستمر به مدت چهار ماه و نظایر آن،‌تا زمانی که عضو اصلی جایگزین
نشده باشد، یکی از دو عضو علی‌البدل با تشخیص رییس شورا به جای وی انجام وظیفه
خواهد نمود.
‌ماده 23 - اعضای هیأت مدیره و اقارب درجه یک آنها نمی‌توانند در معاملاتی که با
سازمان یا به حساب سازمان انجام می‌پذیرد شرکت کنند یا در‌مؤسساتی که با سازمان
طرف معامله‌اند، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، سهیم یا شریک شوند.
‌تبصره - آن دسته از اعضای هیأت مدیره که دارای تخصص گروه‌های پزشکی هستند، مجاز
به درمان بیماران هستند.
‌ماده 24 - وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:
‌الف - بررسی طرحها، تعرفه‌های خدمات درمانی، آیین‌نامه‌های معاملاتی، مالی، اداری
و سایر آیین‌نامه‌هایی که برای پیشنهاد شورای عالی برابر‌مقررات مربوط وسیله مدیر
عامل تهیه می‌شود.
ب - پیشنهاد خط مشی سازمان از نظر فعالیتهای مختلف خدمات درمانی به شورای عالی.
ج - نظارت بر حسن جریان امور و حفظ منافع سازمان.
‌د - پیشنهاد تشکیلات سازمان و هر گونه تغییرات در آن، همچنین جدولهای سازمان به
رییس شورای عالی برای بررسی و تصویب، به استثناء‌تأسیس و انحلال دفاتر نمایندگی و
شعبات، که در محدوده اختیارات هیأت مدیره است.
ه - موافقت با تأسیس مراکز خدمات درمانی یا انحلال آنها بنا به پیشنهاد مدیر عامل.
‌و - بررسی و تأیید بودجه سازمان برای پیشنهاد به شورای عالی.
‌ز - بررسی و تأیید ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالانه سازمان برای
ارائه به بازرس (‌ حسابرس) و پیشنهاد به شورای عالی.
ح - بررسی و تصویب معاملات، تعهدات و قراردادهای سازمان.
ط - تعیین امضاهای مجاز.
ی - اجرای تصمیمات شورای عالی.
ک - بررسی و تصمیم‌گیری در مورد طرحها و برنامه‌های آموزشی و تخصصی مربوط و هر
گونه اقدام دیگر که در محدوده عملیات موضوع سازمان‌برای اداره آن لازم و مفید
باشد.
ل - تصمیم‌گیری در مورد مسایل پیش‌بینی‌نشده در چهارچوب قوانین و مقررات.
‌ماده 25 - جلسات هیأت مدیره با دعوت رییس هیأت مدیره و حضور حداقل 4 نفر از اعضاء
رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با 3 رأی‌معتبر خواهد بود.
‌ماده 26 - تنظیم امور استخدامی کارکنان سازمان، در مواردی که در آیین‌نامه‌های
مصوب و مقررات مربوط ترتیب دیگری تعیین نشده باشد، در‌چهارچوب قوانین و مقررات
نیروهای مسلح با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره و رعایت مقررات سازمان
انجام می‌شود.
ج - مدیر عامل:
‌ماده 27 - مدیر عامل، بالاترین مقام اجرایی سازمان است و سازمان را طبق مفاد این
اساسنامه، آیین‌نامه‌ها و مقررات مصوب شورای عالی و هیأت‌مدیره اداره می‌نماید. وی
مسئول اجرای تصمیمات متخذه از طرف هیأت مدیره خواهد بود و برای این منظور، دارای
اختیارات زیر است:
‌الف - اداره کلیه امور مربوط به سازمان اعم از اداری، مالی، فنی، آموزشی و
بازرگانی، طبق مقررات این اساسنامه و مصوبات شورای عالی و هیأت‌مدیره.
‌مدیر عامل در مورد مسایل پیش‌بینی‌نشده موضوع بند (ل) ماده 24 این اساسنامه موظف
به اجرای مصوبات هیأت مدیره است.
ب - حفظ دارایی، اموال و منافع سازمان.
ج - قراردادها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدات مالی سازمان باید به امضاء مدیر
عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب هیأت مدیره برسد.
‌د - تهیه طرحهای آموزشی حرفه‌ای مورد نیاز سازمان برای پیشنهاد به هیأت مدیره.
ه - تهیه و پیشنهاد برنامه عملیاتی و طرحهای توسعه فعالیتهای سازمان و ارائه آن به
هیأت مدیره برای بررسی و پیشنهاد به شورای عالی.
‌و - تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های معاملاتی، مالی، اداری و سایر ضوابط و مقررات و
تقدیم به هیأت مدیره.
‌ز - تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارش عملکرد
سالانه و سایر گزارشهای مالی سازمان و ارسال آن برای بررسی و‌تأیید هیأت مدیره
حداقل یک ماه قبل از تکمیل جلسه شورای عالی.
ح - ارائه گزارش عملیات سازمان هر سه ماه یک بار به هیأت مدیره.
ط - مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از مسئولان رده اول
سازمان تفویض نماید. امضای این اشخاص در حدود‌اختیاراتی که به آنها داده می‌شود،
معتبر خواهد بود ولی این امر به هیچ وجه رافع مسئولیتهای مدیر عامل نخواهد بود.
ی - نمایندگی سازمان در همه موارد و برابر کلیه مراجع با مدیر عامل است. مدیر عامل
می‌تواند برای انجام تکالیف خود به عنوان نماینده سازمان،‌وکیل انتخاب کند.
‌د - بازرس (‌حسابرس):
‌ماده 28 - بازرس مالی سازمان مطابق قانون تشکیل سازمان حسابرسی و اساسنامه آن
تعیین می‌شود. وظایف و اختیارات بازرس مطابق وظایف و‌اختیارات حسابرس به موجب
قانون یاد شده خواهد بود.
‌فصل سوم - منابع مالی سازمان:
‌ماده 29 - میزان حق سرانه درمان، همچنین سهم پرسنل موضوع ماده 4 این اساسنامه و
سهم دولت و چگونگی تأمین آن طبق قوانین و مقررات‌مورد عمل بیمه خدمات درمانی
کارکنان دولت و تغییرات بعدی آن خواهد بود.
‌تبصره - کلیه موارد مغایر با این ماده لغو می‌شود.
‌ماده 30 - سایر منابع درآمد به شرح زیر است:
‌الف - درآمدهایی که از وجوه و اموال متعلق به سازمان یا خدمات مؤسسه‌های درمانی
وابسته به سازمان طبق آیین‌نامه و مقررات مربوط کسب‌می‌شود.
ب - کمکها و هدایایی که به سازمان اعطاء می‌شود.
‌ماده 31 - اداره امور مالی و ترتیب نگهداری حسابهای سازمان به موجب آیین‌نامه‌ای
خواهد بود که توسط مدیر عامل تهیه و پس از تأیید هیأت‌مدیره به تصویب شورای عالی
می‌رسد.
‌فصل چهارم - کمکها و تعهدات سازمان:
‌ماده 32 - عائله تحت تکفل پرسنل مأمور در خارج از کشور، تابع مقررات این اساسنامه
است و هزینه معالجه آنان طبق آیین‌نامه و تعرفه‌های‌موضوع ماده 12 این اساسنامه
پرداخت می‌شود.
‌تبصره 1 - پرداخت هزینه معالجه بیماران مشمول این اساسنامه در خارج از کشور، تابع
ضوابط و مقررات عمومی کشور خواهد بود.
‌تبصره 2 - پرسنلی که مشمول مقررات مربوط به بیمه حوادث نیروهای مسلح هستند، خارج
از شمول این ماده قرار می‌گیرند.
‌ماده 33 - کلیه بیمارانی که از مقررات و تسهیلات این اساسنامه استفاده می‌کنند،
می‌توانند برای معالجه به پزشکان، دندانپزشکان، بیمارستانها،‌درمانگاه‌ها و
مؤسسه‌های درمانی که با سازمان دارای قرارداد هستند، مراجعه نمایند.
‌تبصره - در صورتی که بیماران سرپایی و پاراکلینیکی به پزشکان و دندانپزشکان غیر
طرف قرارداد سازمان مراجعه نمایند یا در بیمارستانها و‌مؤسسه‌های درمانی غیر طرف
قرارداد سازمان بستری شوند، هزینه‌های مربوط برابر تعرفه‌های مصوب پرداخت می‌شود.
‌شرایط پذیرش این گونه هزینه‌ها برابر آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به تصویب هیأت
مدیره سازمان می‌رسد.
‌فصل پنجم - ترازنامه:
‌ماده 34 - سال مالی سازمان از آغاز فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال است.
حسابهای مالی سازمان باید در آخر اسفند ماه بسته شود و ترازنامه‌و صورتحساب سود و
زیان تا آخر خرداد ماه سال بعد تنظیم و پس از رسیدگی بازرس (‌حسابرس) به وسیله
هیأت مدیره برای تصویب به شورای عالی‌تقدیم شود. موجودیهای جنسی در آخر سال به
قیمت روز یا قیمت تمام شده، هر کدام که کمتر است در ترازنامه منظور خواهد شد.
استهلاک اموال‌منقول و غیر منقول سازمان برابر مقررات، مربوط به استهلاک در
ترازنامه سالانه منظور می‌شود.
‌تبصره - مطالبات مشکوک‌الوصول باید با ارزش احتمالی منظور شود
‌ماده 35 - سود ویژه سازمان همه‌ساله با تصویب شورای عالی به حساب اندوخته یا
افزایش سرمایه منظور خواهد شد.
‌سازمان می‌تواند طبق بودجه مصوب، ذخایر اندوخته خود را با تصویب شورای عالی به
توسعه مراکز درمانی اختصاص دهد.
‌ماده 36 - راجع به سایر موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده، طبق قانون
تجارت عمل خواهد شد.
‌ماده 37 - کلیه قوانین و مقررات مربوط، در قسمتهای مغایر با این اساسنامه لغو
می‌شود.
‌ماده 38 - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح و سازمانهای وابسته به آنها موظفند حق بیمه درمانی‌مصوب (‌سهم سازمان و سهم
پرسنل جمعی و عائله تحت تکفل آنان) را ماهانه و بدون وقفه محاسبه و به حساب سازمان
واریز نمایند.
‌قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و پانزده تبصره در جلسه روز چهار شنبه بیست و
نهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ
1372.11.6 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری