تصویب نامه در خصوص الحاق وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

شماره۱۴۷۰۱۲/ت۵۱۵۰۷ه‍                      ۴/۱۲/۱۳۹۳

تصویب نامه در خصوص الحاق وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به ترکیب اعضای شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده
هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۲۴۳۸۷ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۳ معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به ترکیب اعضای شورای عالی سلامت و امنیت غذایی موضوع ماده (۲) تصویب نامه شماره ۲۳۵۳۵۵/ت۴۷۴۳۹ه‍ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ اضافه می شوند.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری