تصویب نامه در خصوص انتصاب آقای حمیدرضا مؤمنی به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم

شماره۱۵۰۴۹۶/ت۵۱۶۳۳ک                   ۱۰/۱۲/۱۳۹۳

تصویب نامه در خصوص انتصاب آقای حمیدرضا مؤمنی به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت ۴۹۵۱۶ هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب کردند: آقای حمیدرضا مؤمنی به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم جایگزین آقای شهریار مشیری می شود.
این تصویب نامه در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری