قانون بازگشائی مدارس در اول مهرماه هر سال

‌قانون بازگشائی مدارس در اول مهرماه هر
سال
‌ماده واحده - زمان بازگشائی مدارس در سراسر کشور همه ساله اول مهر ماه بوده و تا
پایان اردیبهشت ماه ادامه می‌یابد.
‌امتحانات پایان سال بعد از مهلت مقرر و در خرداد ماه انجام خواهد شد.
‌تعیین مناطق گرمسیری که امکان ادامه تحصیل تا پایان اردیبهشت ماه را بدلیل گرمای
زودرس ندارند بعهده هیات دولت می‌باشد.
‌تبصره - این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا می‌باشد.
‌تاریخ تصویب 1376.6.18
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.6.19