قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه

‌قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه
قضائیه
‌ماده 1 - رئیس قوه قضائیه علاوه بر وظائف و اختیارات موضوع قانون اختیارات و
وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب 1371.12.9 ، دارای وظائف‌و اختیارات مصرح در این قانون
نیز به شرح زیر می‌باشد:
‌الف - ایجاد تشکیلات قضائی و اداری لازم و متناسب با وظایف مقرر در اصل یکصد و
پنجاه و ششم (156) قانون اساسی در دادگستری.
ب - انتقال قضات داوطلب به تهران و سایر شهرستانهائی که با کمبود شدید قاضی مواجه
هستند در صورت مصلحت و بدون رعایت قانون نقل و‌انتقال قضات.
ج - پیشنهاد بودجه سالیانه قوه قضائیه و سازمانهای وابسته آن به هیأت وزیران.
‌ماده 2 - ریاست قوه قضائیه سمت قضائی است و هرگاه رئیس قوه قضائیه ضمن بازرسی،
رأی دادگاهی را خلاف بین شرع تشخیص دهد آن را‌جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد
داد.
‌ماده 3 - دولت موظف است لوایح قضائی را که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تحویل
دولت می‌شود، حداکثر ظرف مدت سه ماه تقدیم مجلس‌شورای اسلامی نماید.
‌ماده 4 - رئیس قوه قضائیه می‌تواند صلاحیت قضات را به سه درجه تقسیم و با در نظر
گرفتن سوابق علمی و تجربی، درجه صلاحیت هر قاضی را‌تعیین نماید.
‌ماده 5 - آیین نامه اجرائی این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس
قوه قضائیه خواهد رسید.
‌تاریخ تصویب 1378.12.8
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1378.12.9