اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف تعرفه های جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

۱۲/۱۰/۱۳۹۴                                                                                     هـ۵۲۶۱۵ت/۱۳۲۵۷۰شماره


اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیفهای تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون
مقررات صادرات و واردات

وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۶/۱۰/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۷۶۷۹۰/۶۰ مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۴ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و به استناد اصل
یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و
واردات به شرح جدول زیر اصلاح میگردد:معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری