آیین نامه بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری

‌آیین‌نامه بیمه
افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری
‌فصل اول - کلیات
‌ماده 1 - صندوق بیمه کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری در بانک سپه
تشکیل می‌شود.
‌ماده 2 - منظور از کارمندان ارتش و ژاندارمری کلیه افسران و درجه‌داران کادر ثابت
نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری و همردیف آنان و‌دانش‌آموزان و دانشجویان
آموزشگاه‌های دانشکده‌ها و افراد و افسران وظیفه که با درجات مختلف در مرحله
تحت‌السلاح خدمت می‌نمایند می‌باشند.
‌افسران و درجه‌داران و افراد وظیفه که داخل در مراحل احتیاط و ذخیره قرار
گرفته‌اند و برای دوره تعلیمات احضار می‌شوند نیز در مدت احضار به‌خدمت مشمول
مقررات این آیین‌نامه خواهند بود.
‌ماده 3 - منظور از حقوق و مزایا عبارت است از آن چه به نام حقوق درجه و حقوق
سنوات خدمت در قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی‌تعیین شده است.
‌ماده 4 - منظور از مدت خدمت مدتی است که طبق قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی
جزء سنین خدمت محسوب می‌گردد.
‌ماده 5 - از کارافتادن دائمی به کارمندی اطلاق می‌شود که کارمند آسیب‌دیده پس از
اتمام معالجه به تصدیق شورای عالی پزشکی نظامی نه تنها قادر‌به انجام کار اولیه
نباشد بلکه اصولاً قابلیت هر گونه کار دیگری از او سلب شده باشد مانند فقدان پا و
از کارافتادن دو چشم، دو بازو، دو ساق پا و امثال‌آن.
‌ماده 6 - منظور از نقص عضو آن است که عضوی از اعضاء کارمند ناقص شده ولی قابلیت
کار از او سلب نشده باشد.
‌ماده 7 - شهداء کسانی هستند که در جنگ یا عملیات رزمی مقتول شوند.
‌ماده 8 - کسانی که در حین انجام وظیفه و یا به سبب خدمت در اثر حوادث کشته شده یا
فوت نمایند فوت آنان فوت ناشی از قیود خدمت خواهد‌بود.
‌ماده 9 - کسانی که در اثر بیماری عادی بمیرند درگذشت آنان مرگ عادی تلقی می‌گردد.
‌فصل دوم - درآمد صندوق بیمه
‌ماده 10 - پولهایی که به صندوق بیمه ریخته می‌شود به قرار زیر است و باید دارای
دو حساب جداگانه برای نیروهای مسلح شاهنشاهی و‌ژاندارمری باشد:
‌الف - صدی یک حقوق کارمندان در ماه.
ب - معادل صدی سه حقوق کارمندان از بودجه وزارت جنگ و ژاندارمری در ماه.
ج - موجودی صندوق فعلی معلولین عیناً به صندوق بیمه ریخته می‌شود.
‌د - بانک سپه برای کلیه وجوه در آخر هر سال صدی سه سود منظور و به درآمد
می‌افزاید.
ه - بانک سپه همه‌ساله در آخر هر سال بیلان صندوق بیمه را تنظیم و به وزارت جنگ و
ژاندارمری ارسال می‌دارد.
‌فصل سوم - مصارف صندوق بیمه
‌ماده 11 - کلیه پولهایی که از این صندوق پرداخت می‌شود به موجب مقررات این
آیین‌نامه خواهد بود و هر گونه برداشت و تصرف غیر مجاز در‌حکم اختلاس و تصرف غیر
قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب و متخلف بر طبق قوانین و مقررات کیفری ارتش
تعقیب خواهد شد.
‌ماده 12 - پولهایی که از صندوق بیمه طبق مواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و
24 و 25 و 26 این آیین‌نامه پرداخت می‌شود در فرمان‌همگانی ارتش درج خواهد شد.
‌ماده 13 - کلیه اشخاصی که به علت ازکارافتادگی موقت اعضاء بدن یا نقص عضو وجهی از
صندوق معلولیت دریافت می‌داشته‌اند از تاریخ تصویب‌این آیین‌نامه حق خود را عیناً
به همان ترتیب از صندوق بیمه دریافت خواهند داشت.
‌ماده 14 - کارمندان نیروی مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری که بیمار می‌شوند توسط
سازمانهای مربوطه تحت معالجه قرار گرفته و در صورت عدم‌امکان معالجه در
بیمارستانهای ارتش و ژاندارمری در یکی از مؤسسات مجهز بهداشتی کشور تحت معالجه
قرار خواهند گرفت و هزینه آنان با اداره‌بهداری ارتش و ژاندارمری خواهد بود و
چنانچه معالجه این گونه بیماران در هیچ یک از مؤسسات داخلی کشور امکان‌پذیر نباشد
و طبق نظر شورای‌عالی پزشکی نظامی بیمه در خارج از کشور قابل علاج شناخته شوند با
رعایت نکات زیر برای معالجه به یکی از کشورهای خارج اعزام می‌گردند:
‌الف - هزینه ایاب و ذهاب کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری از اعتباری
که در بودجه‌های وزارت جنگ و ژاندارمری به عنوان‌هزینه معالجه پیش‌بینی می‌گردد
پرداخت خواهد شد.
ب - هزینه معالجه بیماران به عهده صندوق بیمه و به وسیله وابستگان نظامی ایران طبق
فاکتور پرداخت خواهد شد و در ممالکی که ایران وابسته‌نظامی ندارد این عمل به وسیله
نمایندگان سیاسی انجام می‌شود.
‌تبصره - برای تأمین هزینه معالجه این قبیل بیماران مبلغی به عنوان تنخواه‌گردان
در اختیار وابستگان نظامی و یا نمایندگان سیاسی گذارده می‌شود.
ج - میزان هزینه قبل از بستری شدن و پس از خروج از بیمارستان برابر پنج روز
فوق‌العاده خارج از کشور (‌که جمعاً ده روز می‌شود) به ارز به‌وسیله صندوق بیمه قبل
از عزیمت بیمار پرداخت می‌شود.
‌د - بیمارانی که طبق تشخیص بیمارستان و پزشکان متخصص خارجی احتیاجی به بستری شدن
نداشته باشند و به طور سرپایی معالجات آنان‌انجام می‌گیرد هزینه معالجه آنها طبق
فاکتور پرداخت و برای تأمین هزینه اعاشه و مکان معادل دو سوم (3) . (2) فوق‌العاده
مأموریت خارج از کشور‌روزانه پرداخت خواهد شد.
‌تبصره - هزینه معالجه و فوق‌العاده بیماران سرپایی زائد بر چهل روز پرداخت نخواهد
شد.
‌ماده 15 - بیماران نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری که برای معالجه به خارج
کشور اعزام می‌گردند پس از رسیدن به محل بدون فوت وقت‌بایستی خود را به وابستگان
نظامی یا نمایندگان سیاسی معرفی نمایند و نمایندگان سیاسی و وابستگان نظامی هم
موظفند نسبت به بستری نمودن و‌معالجه آنان بدون فوت وقت اقدام نمایند.
‌ماده 16 - کسانی که ضمن مأموریت در خارج از کشور بیمار شوند طبق گواهی وابسته
نظامی یا نماینده سیاسی ایران در یکی از بیمارستانهای تحت‌معالجه واقع و هزینه
معالجه این قبیل اشخاص از صندوق بیمه پرداخت خواهد شد.
‌ماده 17 - به بیمه‌شدگان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری در آخر مدت خدمت یک
برابر و نیم وجهی که شخصاً پرداخت نموده‌اند دفعتاً و‌نقداً پرداخت خواهد شد.
‌تبصره - افراد و درجه‌داران و افسران وظیفه پس از خاتمه خدمت وجهی از این بابت
دریافت نخواهند داشت.
‌ماده 18 - در صورتی که بیمه‌شدگان اعم از کادر ثابت و وظیفه شهید شوند معادل چهار
برابر وجهی که در مدت سی سال خدمت همان درجه که‌شهید شده‌اند و از طرف آنان
می‌بایستی به صندوق بیمه داده می‌شد دفعتاً به وراث قانونی آنان تأدیه خواهد شد.
‌ماده 19 - در صورتی که بیمه‌شدگان اعم از کادر ثابت و وظیفه به علل قیود خدمتی
فوت نمایند معادل سه برابر وجهی که در مدت سی سال خدمت‌همان درجه که فوت نموده‌اند
و از طرف آنان می‌بایستی به صندوق بیمه داده می‌شد دفعتاً به وراث قانونی آنان
تأدیه خواهد شد.
‌ماده 20 - در صورتی که بیمه‌شدگان اعم از کادر ثابت و وظیفه در حین خدمت به طور
عادی فوت نمایند سه برابر وجهی که شخصاً به صندوق بیمه‌پرداخت نموده‌اند دفعتاً به
وراث قانونی آنان تأدیه می‌گردد.
‌ماده 21 - افراد و درجه‌داران وظیفه از مزایایی که طبق این آیین‌نامه افراد و
درجه‌داران همدرجه کادر ثابت مشابه خود تعلق می‌گیرد استفاده خواهند‌کرد.
‌ماده 22 - به کارمندان ارتش و ژاندارمری اعم از وظیفه و کادر ثابت که ضمن عملیات
نظامی و یا به سبب خدمت در اثر حوادث دچار نقص عضو و‌یا ازکارافتادگی دائمی یکی از
اعضاء بدن بشوند طبق جدول زیر دفعتاً غراماتی پرداخت می‌شود:
‌فقدان یا ازکارافتادن:
1 - یک چشم سی درصد حقوق یک سال.
2 - قوه شنوایی دو گوش شصت درصد حقوق یک سال.
3 - قوه شنوایی یک گوش پانزده درصد حقوق یک سال.
4 - یک ساق از زیر زانو چهل درصد حقوق یک سال.
5 - یک ساق از بالای زانو پنجاه درصد حقوق یک سال.
6 - شصت پا هشت درصد حقوق یک سال.
7 - انگشت دیگر پا دو درصد حقوق یک سال.
راست چپ
----------------------------------------------------------------------
8 - شصت دست بیست درصد پانزده درصد
9 - انگشت سبابه پانزده درصد دوازده درصد
10 - انگشتان دیگر هشت درصد شش درصد
11 - بند یکی از انگشتان سه درصد دو درصد
12 - یک بازو از زیر آرنج چهل درصد سی درصد
13 - یک بازو از بالای آرنج شصت درصد پنجاه درصد

‌تبصره 1 - در مورد کارمندان چپ‌کار عضو چپ فعال به جای عضو راست محسوب و منظور
خواهد شد.
‌تبصره 2 - چنانچه شخصی در اثر حوادث دچار چندین نقص عضو به شرح مذکور در ماده
بالا بشود مجموع غرامتهای مربوطه را دریافت خواهد‌نمود مشروط بر این که از حقوق یک
سال او تجاوز نکند.
‌تبصره 3 - چنانچه نقص عضو غیر از موارد بالا باشد درجه ازکارافتادگی یا نقص عضو و
میزان غرامت متعلقه به نحوی که متناسب با درجات نقص‌مشروح در فوق باشد توسط شورای
عالی پزشکی نظامی تعیین خواهد شد.
‌تبصره 4 - درجه‌داران و افراد وظیفه به میزان غرامت درجه‌داران و افراد هم‌درجه
کادر ثابت همطراز خود استفاده خواهند نمود.
‌ماده 23 - به افسران و درجه‌داران و افراد کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی و
ژاندارمری که در اثر حوادث دچار ازکارافتادگی دائمی یا امراض‌غیر قابل علاج شوند
دفعتاً مبلغی معادل یک سال حقوق درجه که در آن درجه معلول شده‌اند پرداخت می‌شود.
‌ماده 24 - درجه‌داران و افراد وظیفه که قابلیت هر گونه کاری از آنان سلب و طبق
گواهی شورای عالی پزشکی نظامی بیمه معلول شناخته شوند همه‌ماهه از دوسوم حقوق
درجه‌داران و افراد کادر ثابت همدرجه خود از صندوق بیمه پرداخت خواهند نمود.
‌ماده 25 - کارمندانی که در اثر سوانح خدمتی دچار نقص عضو می‌شوند پس از خروج از
بیمارستان معادل دو ماه حقوق به منظور تقویت جسمانی‌از صندوق بیمه به آنان پرداخت
خواهد شد افراد و درجه‌داران وظیفه به میزان حقوق افراد و درجه‌داران همدرجه خود
استفاده خواهند نمود:
‌ماده 26 - در مورد زیر به کارمندان یا وراث قانونی آنان فقط وجوهی که پرداخته‌اند
رد می‌گردد:
‌الف - در صورتی که خودکشی نمایند.
ب - در صورتی که حادثه و آسیب وارده در اثر استعمال مشروبات الکلی یا مواد مخدره
دیگر روی داده باشد.
ج - در صورتی که حادثه در اثر عدم رعایت مقررات و قوانین موضوعه از طرف شخص
آسیب‌دیده واقع شده باشد.
‌د - در صورتی که از خدمت اخراج یا مستعفی گردد.
‌فصل چهارم - سازمان اداری
‌ماده 27 - برای اجرای مقررات قوانین بیمه ارتش و افزارمندان و آیین‌نامه‌های
مربوطه و قوانین بازنشستگی نیروهای مسلح شاهنشاهی سازمانی به‌نام سازمان بازنشستگی
و بیمه نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری به پیشنهاد وزارت جنگ و تصویب اعلیحضرت
همایون شاهنشاهی تشکیل‌خواهد شد.
‌ماده 28 - سازمان بازنشستگی و بیمه در وصول نرخ بیمه و تحویل وجوه حاصله به بانک
سپه و مصرف آن نظارت داشته و بیلانهای ماهیانه و‌سالیانه را رسیدگی و نتیجه را به
انضمام خلاصه وضعیت بیلان به وزارت جنگ گزارش می‌نماید.
‌تبصره - کسور نرخ بیمه در دفترچه بیماری کارمندان و لیستهای حقوقی ماهیانه وزارت
جنگ و ژاندارمری درج خواهد شد.
‌ماده 29 -
‌الف - صدی یک نرخ بیمه کارمندان به وسیله دارایی‌های ادارات سپاه لشکر و تیپ‌های
مستقل و یا نمایندگیهای دارایی و قسمتها و حسابداری‌ژاندارمری از حقوق ماهیانه
کارمندان کسر و مستقیماً به حساب صندوق بیمه بانک سپه ریخته می‌شود. بانک سپه پس از
وصول وجوه مذکور‌اعلامیه‌ای در سه نسخه تنظیم و نسخه اول را به دارایی ارتش و نسخه
دوم را به سازمان بیمه و نسخه سوم را به فرستنده وجه ارسال می‌دارد.
ب - دارایی‌های ادارات و واحدهای ارتش و همچنین حسابداری ژاندارمری موظفند در آخر
هر ماه یک نسخه از لیستهای حقوقی ماهیانه را پس از‌پرداخت حقوق به دارایی ارتش و
خلاصه وضعیت آن را مستقیماً به سازمان بیمه و بازنشستگی بفرستد.
ج - دارایی ارتش موظف است لیستهای حقوقی ماهیانه واصله از داراییها را پس از
رسیدگی ارقام وصولی بابت بیمه مندرج در لیستها با نسخه یکم‌اعلامیه‌های واصله از
بانک سپه تطبیق نماید و در صورت وجود اختلاف مابه‌التفاوت را از محل بودجه
استحقاقی ماه آتیه شعبه دارایی مربوطه وصول‌و به بانک سپه رد نماید دارایی ارتش
عین لیستهای واصله را با خلاصه اختلافات مشهود ماهیانه به سازمان بیمه و بازنشستگی
تحویل می‌دهد.
‌ماده 30 - دارایی ارتش و حسابداری ژاندارمری پس از وصول اعلامیه نرخ بیمه مربوطه
صدی سه مقرره در قانون را به حساب صندوق بیمه در‌بانک سپه خواهد ریخت. بانک سپه
مکلف است اعلامیه‌های وجوه وصولی از دارایی ارتش و نسخه سوم را به حسابداری
ژاندارمری ارسال دارد.
‌ماده 31 - سازمان بیمه و بازنشستگی موظف است دفاتر دوازده‌ماهه (‌در هر سال) جهت
ثبت نام کلیه کارمندان ارتش و ژاندارمری به تفکیک‌افسران و درجه‌داران به منظور
ثبت مبالغ وصولی بیمه ماهیانه در مقابل نام هر یک از کارمندان تنظیم نماید.
‌این دفاتر ماهیانه در آخر هر سال بایستی جمع‌بندی شده و خلاصه وضعیت آن سالیانه
به وزارت جنگ گزارش شود.
‌ماده 32 - تشخیص میزان حق بیمه افسران و کارمندان به عهده سازمان بیمه می‌باشد که
از روی سوابق افسر و کارمندان به همان ترتیب که در‌بازنشستگی انجام می‌شود اقدام
نماید.
‌ماده 33 - مدرک بانک سپه برای هر گونه پرداخت از صندوق بیمه امریه وزارت جنگ
خواهد بود و سازمان بیمه مکلف است گزارش قسمتها را‌دقیقاً بررسی و تشریفات صدور
امریه وزارت جنگ را انجام و مراتب را در فرمان همگانی ارتش درج و مبالغ پرداختی را
در دفتر کل روزانه ثبت نماید.
‌ماده 34 - برای تشخیص بیماری و معلولیت و اعزام بیماران به خارج و هر گونه تشخیص
پزشکی که به موجب مقررات این آیین‌نامه باید روشن‌شود شورایی مرکب از پزشکان
نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری به نام شورای عالی پزشکی نظامی بیمه تشکیل
خواهد شد.
‌ماده 35 - مقررات این آیین‌نامه از تاریخ تصویب قانون بیمه افراد کادر ثابت ارتش
و ژاندارمری قابل اجراء خواهد بود.
‌آیین‌نامه فوق راجع به بیمه افراد کادر ثابت ارتش و ژاندارمری در مقابل حوادث
ناشیه به مناسبت انجام وظیفه مشتمل بر سی و پنج ماده و هشت تبصره که‌در تاریخهای
1337.4.10 و 1337.11.1 به تصویب کمیسیونهای مربوطه مجلسین رسیده است صحیح بوده و
به موجب تبصره 3 ماده یک قانون‌مزبور قابل اجراء می‌باشد.
‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
‌آیین‌نامه بالا در جلسه 1337.11.1 به تصویب مجلس سنا رسیده است.