اصلاح ردیف (۱۷) جدول پیوست تصویبنامه شماره ۱۵۵۸۰۸/ت۵۲۳۰۴هـ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴

 ۲۵/۱۲/۱۳۹۴                                                      ۱۶۹۴۳۳/۵۲۳۰۴شماره


اصلاح ردیف (۱۷) جدول پیوست تصویبنامه شماره ۱۵۵۸۰۸/ت۵۲۳۰۴هـ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴
وزارت امور اقتصادی و دارایی
نظر به اینکه در ردیف (۱۷) جدول پیوست تصویبنامه شماره ۱۵۵۸۰۸/ت۵۲۳۰۴هـ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ نام شرکتهای «ایران ایرتور»٬
«صنعتی تولیدی دیزل سنگین»٬ «خدمات مهندسی برق (مشانیر)»٬ «ملی حفاری ایران» و ردیفهای «۲۰» ٬«۱۹» ٬«۲» و «۲۱» به
اشتباه تحریر شده است٬ مراتب برای اصلاح اعلام میشود.
دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجیمیرزایی