قانون اصلاح ماده 977 و تبصره ماده 988 قانون مدنی ( کتاب تابعیت)

‌قانون اصلاح ماده 977 و
تبصره ماده 988 قانون مدنی (‌کتاب تابعیت)
‌مصوب 1348.11.27
‌ماده واحده -
1 - ماده 977 قانون مدنی کتاب تابعیت به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده اصلاحی 977 قانون مدنی:
‌بند الف - هر گاه اشخاص مذکور در بند "4" ماده "976" پس از رسیدن به سن 18 سال
تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال‌درخواست کتبی به ضمیمه
تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت
امور خارجه تسلیم نمایند.
‌بند ب - هر گاه اشخاص مذکور در بند "5" ماده "976" پس از رسیدن به سن 18 سال تمام
بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال‌درخواست کتبی به ضمیمه
تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت
امور خارجه تسلیم نمایند.
2 - تبصره ماده 988 قانون مدنی کتاب تابعیت به صورت ذیل اصلاح می‌گردد:
‌تبصره الف اصلاحی ماده 988 قانون مدنی کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای
ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌نمایند علاوه بر‌اجرای مقرراتی که ضمن
بند "3" از این ماده درباره آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند
ترک تابعیت از ایران خارج شوند. چنانچه‌ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر
به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا
یک سال‌موکول به موافقت وزارت امور خارجه می‌باشد.
3 - تبصره ب به شرح زیر به ماده 988 قانون مدنی کتاب تابعیت اضافه و الحاق
می‌گردد:
‌تبصره ب الحاقی به ماده 988 قانون مدنی
‌هیأت وزیران می‌تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی‌شوهر ترک تابعیت فرزندان
او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از 18 سال‌تمام دارند و یا به جهات
دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن 25 سال تمام نرسیده باشند
می‌توانند به تابعیت از درخواست‌مادر تقاضای ترک تابعیت نمایند.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده در جلسه روز پنجشنبه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و
چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی و در جلسه‌روز دوشنبه بیست و هفتم بهمن ماه یک
هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی