رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته صدور شناسنامه

شماره۱۱۰/۱۵۲/۹۲۷۸                                 ۱۳۹۵/۳/۳۱

مدیر عامل محترم روزنامة