قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق

‌قانون عهدنامه
مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق
‌مصوب 2535.2.29
‌ماده واحده - عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق که در
تاریخ 23 خرداد ماه 1354 (13 ژوئن 1975) به امضاء‌رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و هشت
ماده و سه پروتکل و یک الحاقیه به شرح ذیل می‌باشد.
1 - پروتکل راجع به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی بین ایران و عراق مشتمل بر یک
مقدمه و شش ماده و 58 نقشه به مقیاس 150000 مورخ 23‌خرداد ماه 1354 (13 ژوئن 1975)
به شرح خط مرز مورخ 30 آذر ماه 1354 (21 دسامبر 1975) و همچنین صورتجلسه مورخ 5 دی
ماه 1354 (26‌دسامبر 1975) در مورد ترتیبات مربوط به شرح خط مرز.
(‌توضیح آن که به موجب بند ج ماده 1 پروتکل - متعاقباً نقشه‌هایی به مقیاس 1.250000
تهیه و بر اساس آنها شرح خط مرز اصلاح و نقشه‌های تهیه شده پس از تصویب جایگزین
نقشه‌های فعلی 1.50000 خواهد شد.
2 - پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه‌های بین ایران و عراق مشتمل بر یک مقدمه و
نه ماده و چهار نقشه مورخ 23 خرداد ماه 1354 (13 ژوئن1975).
3 - پروتکل مربوط به امنیت در مرز بین ایران و عراق مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده و
یک شرح ضمیمه مورخ 23 خرداد ماه 1354 (13 ژوئن1975).
4 - الحاقیه مربوط به بنده 5 ماده 6 مورخ 5 دی ماه 1354 (26 دسامبر 1975) تصویب و
اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه و نقشه‌های ضمیمه پس از تصویب مجلس
شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 21 اردیبهشت ماه 2535‌در جلسه روز چهارشنبه بیست و
نهم اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسیده
است.
‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی
[z]‌عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق
‌اعلیحضرت شاهنشاه ایران
‌و
‌حضرت رییس جمهوری عراق
‌نظر به اراده صادقانه طرفین - منعکس در توافق الجزیره مورخ 6 مارس 1975 برای نیل
به حل و فصل قطعی و پایداری کلیه مسائل مابه‌الاختلاف بین‌دو کشور -
‌نظر به این که طرفین بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ 1913 و صورت‌جلسات کمیسیون
تحدید حدود 1914 به علامت‌گذاری مجدد قطعی مرز‌زمینی و بر مبنای خط تالوگ به تحدید
مرز رودخانه‌ای خود مبادرت نموده‌اند -
‌نظر به اداره طرفین به برقراری امنیت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود.
‌نظر به پیوندهای همجواری تاریخی و مذهبی و فرهنگی و تمدنی موجود بین ملتهای ایران
و عراق -
‌با تمایل به تحکیم پیوندهای مودت و حسن همجواری و تشیید مناسبات فیمابین در
زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی و توسعه مبادلات و مناسبات‌انسانی بین مردم خود - بر
اساس اصل تمامیت ارضی و مصونیت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلی -
‌با تصمیم به بذل مساعی در جهت برقراری عصری جدید در مناسبات دوستانه بین ایران و
عراق بر مبنای احترام کامل استقلال ملی و سلطه حاکمیت‌مساوی دولتها -
‌با اعتقاد به مشارکت در اجرای اصول و تحقق آمال و اهداف میثاق ملل متحد از این
طریق
‌تصمیم به انعقاد عهدنامه حاضر گرفتند و بدین منظور نمایندگان تام‌الاختیار خود را
به ترتیب ذیل تعیین نمودند:
‌اعلیحضرت شاهنشاه ایران
‌جناب آقای عباسعلی خلعتبری - وزیر امور خارجه ایران.
‌حضرت رییس جمهوری عراق
‌جناب آقای سعدون حمادی وزیر امور خارجه عراق.
‌مشارالیهم پس از ارائه اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت به
مقررات مشروحه زیر توافق نمودند:
‌ماده 1 - طرفین معظمین متعاهدین - تأیید می‌نمایند که مرز زمینی دولتی بین ایران
و عراق همان است که علامت‌گذاری مجدد آن بر اساس و طبق‌مقررات مندرج در پروتکل
مربوط به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی و ضمائم پروتکل مذکور که به این عهدنامه ملحق
می‌باشند انجام یافته است.
‌ماده 2 - طرفین معظمین متعاهدین - تأیید می‌نمایند که مرز دولتی در شط‌العرب همان
است که تحدید آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحدید مرز
رودخانه‌ای و ضمائم پروتکل مذکور که به‌عهدنامه حاضر ملحق است - انجام یافته است.
‌ماده 3 - طرفین معظمین متعاهدین - متعهد می‌شوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج
در پروتکل مربوط به امنیت در مرز و ضمائم آن که ملحق به‌این عهدنامه می‌باشند - در
طول مرز به طور مداوم کنترل دقیق و مؤثر به منظور پایان دادن به هر نوع رخنه
اخلال‌گرانه صرف نظر از منشاء آن - اعمال‌دارند.
‌ماده 4 - طرفین معظمین متعاهدین - تأیید می‌نمایند که مقررات سه پروتکل و ضمائم
آنها، مذکور در مواد 1 و 2 و 3 عهدنامه حاضر که پروتکلهای‌فوق‌الذکر بدان ملحق و
جزء لایتجزای آن می‌باشند - مقرراتی قطعی و دائمی و غیر قابل نقض بوده و عناصر غیر
قابل تجزیه یک راه حل کلی را تشکیل‌می‌دهند. نتیجتاً خدشه به هر یک از عناصر متشکله
این راه حل کلی - اصولاً مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود.
‌ماده 5 - در قابل غیر قابل تغییر بودن مرزها و احترام کامل به تمامیت ارضی دو
دولت - طرفین معظمین متعاهدین تأیید می‌نمایند که خط مرز زمینی و‌رودخانه‌ای آنان
لایتغیر و دائمی و قطعی می‌باشد.
‌ماده 6 - 1 - در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجرای عهدنامه حاضر و سه پروتکل و
ضمائم آنها - این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرز ایران و‌عراق مندرج در مواد 1
و 2 فوق‌الاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرز ایران و عراق - طبق ماده 3
فوق‌الذکر - حل و فصل خواهد شد.
2 - این اختلافات در مرحله اول طی مهلت دو ماه از تاریخ درخواست یکی از طرفین از
طریق مذاکرات مستقیم دوجانبه بین طرفین معظمین متعاهدین- حل و فصل خواهد شد.
3 - در صورت عدم توافق - طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه - به مساعی جمیله
یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.
4 - در صورت خودداری هر یک از طرفین از توسل به مساعی جمیله یا عدم موفقیت مساعی
جمیله - اختلاف طی مدت یک ماه از تاریخ رد مساعی‌جمیله یا عدم موفقیت آن از طریق
داوری حل و فصل خواهد شد.
5 - در صورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آیین و یا نحوه داوری -
هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند ظرف پانزده‌روز از تاریخ احراز عدم توافق
- به یک دادگاه داوری مراجعه نماید.
‌برای تشکیل دادگاه داوری و برای حل و فصل هر یک از اختلافات - هر یک از طرفین
معظمین متعاهدین یکی از اتباع خود را به عنوان داور تعیین‌خواهد نمود و دو داور یک
سرداور انتخاب خواهند نمود.
‌اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک ماه پس از وصول درخواست داوری از جانب یکی
از طرفین از دیگری به تعیین داور مبادرت ننمایند - و‌یا چنانچه داوران قبل از
انقضای همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدی که داوری را
درخواست نموده است - حق‌خواهد داشت از رییس دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا نماید
تا طبق مقررات دیوان دائمی داوری داورها یا سرداور تعیین نماید.
6 - تصمیم دادگاه داوری برای طرفین معظمین متعاهدین الزام‌آور و لازم‌الاجراء
خواهد بود.
‌طرفین معظمین متعاهدین هر کدام نصف هزینه داوری را بر عهده خواهند گرفت.
‌ماده 7 - این عهدنامه و سه پروتکل و ضمائم آنها طبق ماده 102 منشور ملل متحد به
ثبت خواهد رسید.
‌ماده 8 - عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها طبق مقررات داخلی به وسیله هر یک
از طرفین معظمین به تصویب خواهد رسید.
‌عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاریخ تصویب مبادله اسناد تصویب که در
تهران انجام خواهد شد به موقع اجرا در خواهند آمد.
‌بنا به مراتب، نمایندگان تام‌الاختیار طرفین معظمین متعاهدین عهدنامه حاضر و سه
پروتکل و ضمائم آنها را امضاء نمودند.
بغداد 13 ژوئن 1975
‌عباسعلی خلعتبری سعدون حمادی
‌وزیر امور خارجه ایران وزیر امور خارجه عراق
‌عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها با حضور جناب عبدالعزیز بوتفلیقه عضو
شورای انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر به امضاء رسید.
‌الحاقیه
‌با بررسی مجدد متن بند 5 ماده 6 عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین
ایران و عراق که در تاریخ 13 ژوئن 1975 در بغداد امضاء شده‌است - طرفین متعاهدین
نسبت به مقررات ذیل توافق نمودند:
‌آخرین قسمت بند 5 ماده 6 عهدنامه فوق‌الذکر یعنی "‌طبق مقررات دیوان دائمی داوری"
حذف و جملات ذیل جانشین آن می‌شود:
"‌اگر رییس دیوان بین‌المللی دادگستری معذور بوده و یا از اتباع یکی از طرفین باشد
- انتخاب داورها یا سرداور به وسیله نایب رییس انجام خواهد شد.
‌چنانچه شخص اخیرالذکر نیز معذور بوده و یا از اتباع یکی از طرفین باشد - انتخاب
داوران یا سرداور به وسیله مسن‌ترین عضو دیوان که از اتباع هیچ‌یک از طرفین نباشد
- انجام خواهد شد.
‌طرفین توافقنامه‌ای که موضوع اختلاف و نحوه رسیدگی به آن را تعیین نماید تنظیم
خواهند نمود.
‌در صورت عدم تنظیم توافقنامه در مهلت پانزده روز از تاریخ تشکیل دادگاه و یا در
صورت فقدان قرائن یا مشخصات کافی در متن توافقنامه مزبور درباره‌نکات مندرج در بند
قبل - در صورت لزوم مقررات کنوانسیون لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 برای حل و فصل
مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی - به‌مورد اجرا گذارده خواهد شد.
‌در صورت عدم ذکر موضوع در متن توافقنامه و یا در صورت عدم تنظیم توافقنامه -
دادگاه قواعد ماهوی مندرج در ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی‌دادگستری را اجرا
خواهد نمود.
‌این الحاقیه جزء لایتجزای عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و
عراق که در تاریخ 13 ژوئن 1975 در بغداد امضاء شده است‌بوده و همزمان با عهدنامه
فوق‌الذکر به تصویب خواهد رسید.
بغداد: 26 دسامبر 1975
‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری عراق
‌عباسعلی خلعتبری سعدون حمادی
‌ترجمه
‌پروتکل راجع به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی بین ایران و عراق
‌طبق تصمیم متخذه در اعلامیه الجزیره مورخ 6 مارس 1975 طرفین معظمین نسبت به
مقررات ذیل توافق نمودند:
‌ماده 1 - الف - طرفین متعاهدین تأیید و اذعان می‌نمایند که علامت‌گذاری مجدد مرز
زمینی دولتی بین ایران و عراق توسط کمیته مختلط ایران و عراق‌و الجزایر بر مبنای
مراتب زیر انجام یافته است:
1 - پروتکل قسطنطنیه 1913 و صورت‌جلسات کمیسیون تحدید حدود ترکیه و ایران 1914.
2 - پروتکل تهران مورخ 17 مارس 1975.
3 - صورت‌جلسه اجتماع وزیران امور خارجه که در تاریخ 20 آوریل 1975 در بغداد به
امضاء رسید و ضمن آن از جمله صورت‌جلسه کمیته مأمور‌علامت‌گذاری مرز زمینی را که
در 30 مارس 1975 در تهران امضاء شده بود - مورد تصدیق قرار داد -
4 - صورت‌جلسه اجتماع وزیران امور خارجه که در تاریخ 20 مه 1975 در الجزیره به
امضاء رسید -
5 - صورت‌جلسات تفصیلی عملیات علامت‌گذاری مرز زمینی بین ایران و عراق مورخ 13
ژوئن 1975 که به وسیله کمیته مأمور علامت‌گذاری مرز‌زمینی تنظیم گردید و ضمیمه
شماره 1 و جزء لایتجزای پروتکل حاضر را تشکیل می‌دهد.
6 - نقشه‌هایی به مقیاس 1.50000 که بر روی آنها خط مرز زمینی و نیز محل و علائم
قدیم و جدید مشخص گردیده و ضمیمه شماره 2 و جزء‌لایتجزای پروتکل حاضر را تشکیل
می‌دهند.
7 - فیش‌های شناسایی علائم مرزی قدیم و جدید.
8 - مدارک مربوط به مختصات علائم مرزی.
9 - عکسهای هوایی نوار مرزی ایران و عراق که بر روی آنها محل علائم قدیم و جدید
علامت‌گذاری شده است.
ب - طرفین متعهد می‌شوند علامت‌گذاری مرزی بین علائم 14 الف و 15 را ظرف مدت دو
ماه به اتمام برسانند.
ج - طرفین متعاهدین برای تهیه عکسهای هوایی مربوط به مرز زمینی ایران و عراق به
منظور به کار بردن آنها در ترسیم خط مرز بر روی نقشه‌هایی به‌مقیاس 1.25000 و
تعیین محل و علائم مرزی - در مهلتی که از یک سال از تاریخ 20 مه 1975 تجاوز نخواهد
کرد - همکاری خواهند نمود - بدون‌آن که این امر به اعتبار یافتن عهدنامه که پروتکل
حاضر جزء لایتجزای آن است خللی وارد آورد.
‌صورت‌جلسه تفصیلی مرز زمینی مذکور در بند 5 فوق بالنتیجه اصلاح خواهد شد.
‌نقشه‌های تهیه شده طبق مقررات بند ج حاضر جایگزین کلیه نقشه‌های موجود خواهد شد.
‌ماده 2 - مرز زمینی دولتی بین ایران و عراق در امتداد خطی است که در صورت‌جلسه
تفصیلی تعیین و در نقشه‌های موضوع بندهای 5 و 6 ماده 1 فوق‌و با توجه به مفاد بند
ج مذکور ترسیم گردیده است.
‌ماده 3 - خط مرزی مشروحه در مواد 1 و 2 پروتکل حاضر - در جهت عمودی فضای هوایی و
زیر زمین طرفین را نیز تحدید می‌کند.
‌ماده 4 - طرفین متعاهدین یک کمیسیون مختلط عراقی و ایرانی تشکیل می‌دهند تا وضع
اموال غیر منقول و ساختمان‌ها و تأسیسات فنی و غیر فنی را‌که تعلق ملی آنها به سبب
علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی ایران و عراق تغییر می‌یابد - با روحی توأم با حسن
همجواری و همکاری و به منظور اجتناب‌از هر نوع اختلاف - از طریق بازخرید یا از
طریق جبران خسارت و یا طبق هر روش مقتضی دیگر - رسیدگی نماید. کمیسیون مزبور در
مدت دو ماه‌وضع اموال عمومی را تعیین خواهد نمود. دعاوی مربوط به اموال خصوصی طی
مدت دو ماه به کمیسیون واصل خواهد شد. رسیدگی به وضع این‌اموال خصوصی ظرف سه ماه
بعدی تعیین خواهد گردید.
‌ماده 1 - یک کمیسیون مختلط متشکل از مقامات ذیصلاحیت دو دولت به منظور بازرسی
علائم مرزی و اطمینان از وضع آنها تشکیل می‌گردد.
‌این بازرسی سالانه در ماه سپتامبر طبق برنامه‌ای که قبلاً کمیسیون در مهلتی مناسب
تنظیم خواهد نمود - انجام می‌یابد.
2 - هر یک از طرفین متعاهدین می‌تواند کتباً از طرف دیگر درخواست نماید که کمیسیون
در هر زمان خارج از موعد مقرر به بازرسی تکمیلی علائم‌مرزی مبادرت کند در این صورت
بازرسی در مهلتی که از سی روز از تاریخ تقاضای اقدام تجاوز نخواهد کرد - انجام
خواهد یافت.
3 - کمیسیون مختلط در صورت مبادرت به بازرسی، صورت‌جلسات مربوطه را تنظیم نموده و
پس از امضاء به مقامات ذیصلاحیت هر یک از دو دولت‌تسلیم خواهند نمود. کمیسیون
می‌تواند عنداللزوم تصمیم به ساختمان علائم جدیدی که واجد همان مختصات علائم فعلی
باشند اتخاذ نماید -‌مشروط بر این که این امر در مسیر خط مرز تغییری ایجاد ننماید.
در این صورت مقامات ذیصلاحیت دو دولت بایستی علائم مرزی و مختصات آنها را‌روی
نقشه‌ها و مدارک مربوطه مذکور در ماده 1 پروتکل حاضر - تصدیق نمایند. این مقامات
تحت سرپرستی کمیسیون مختلط به نصب علائم مزبور مبادرت‌خواهند فرمود و کمیسیون
مختلط صورت‌جلسه‌ای درباره کارهای انجام یافته تنظیم نموده و آن را به مقامات
ذیصلاحیت هر یک از دو دولت تسلیم‌می‌دارد تا به اسناد مشروحه در ماده 1 پروتکل
حاضر ضمیمه شود.
4 - طرفین متعاهدین مشترکاً هزینه‌های ناشی از نگاهداری علائم را به عهده خواهند
گرفت.
5 - کمیسیون مختلط مأمور خواهد بود علائم جابجا شده را در محل خود نصب نموده و به
ساختن علائم آسیب دیده یا از بین رفته - بر مبنای نقشه‌ها‌و مدارک مذکور در ماده
اول پروتکل حاضر - و با توجه به این که در هر حال محل علائم تغییری حاصل نشود -
مبادرت نماید. در این مورد کمیسیون‌مختلط صورت‌جلسه‌ای از کارهای انجام یافته
تنظیم نموده و آن را به مقامات ذیصلاحیت هر یک از دو دولت تسلیم خواهد نمود.
6 - مقامات ذیصلاحیت هر یک از دو دولت اطلاعات مربوط به وضع علائم را به منظور
تأمین بهترین طرق و وسائل برای حفاظت و نگهداری آنها‌مبادله خواهند نمود.
7 - طرفین متعاهدین متعهد می‌شوند که کلیه تدابیر لازم را جهت تأمین حفاظت علائم و
تعقیب افراد مقصر به جابجا کردن و آسیب رساندن یا تخریب‌علائم مزبور اتخاذ نمایند.
‌ماده 6 - طرفین متعاهدین توافق دارند که مفاد پروتکل حاضر که بدون هیچ قید و شرط
به امضاء رسیده - کلیه مسائل مرزی بین ایران و عراق را در‌آینده حل و فصل
می‌نمایند. طرفین بر این مبنا رسماً متعهد می‌شوند مرز مشترک و قطعی فیمابین را
محترم بشمارند.
بغداد 13 ژوئن 1975
‌وزیر امور خارجه - عباسعلی خلعتبری وزیر امور خارجه عراق - سعدون حمادی
‌با حضور جناب عبدالعزیز بوتفلیقه عضو شورای انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر به
امضاء رسید.
‌صورت‌جلسه
‌نمایندگان امضاء‌کننده زیر که از طرف ایران و عراق دارای اجازه لازم می‌باشند
راجع به شرح مرز زمینی ایران و عراق منظم به پروتکل راجع به‌علامت‌گذاری مجدد مرز
زمینی ایران و عراق مورخ 13 ژوئن 1975 در مورد ترتیبات زیر موافقت نمودند:
1 - درباره شرح خط مرز بین علائم شماره 101 و 101.1 توافق گردید که خط مرز از وسط
دو چشمه‌ای که مشترکاً "‌چیفتکان" نامیده می‌شود عبور‌می‌کند.
‌علیهذا شرح مندرج در ضمیمه شماره 1 پروتکل راجع به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی
بین ایران و عراق بدین مضمون:
"‌مرز به خط مستقیم تا نقطه واقع بین دو چشمه که مشترکاً "‌چیفتکان" نامیده می‌شود
امتداد یافته و از آنجا به خط مستقیم به طرف خط‌الرأس کوه‌سورکو صعود می‌نماید
بدین معنی که خط مرز واقعاً از وسط چشمه‌های مذکور که در حدود پنج متر از یکدیگر
فاصله دارند عبور می‌نماید.
‌درباره تقسیم آب چشمه‌های فوق‌الذکر رویه فعلی (‌دوازده ساعت برای ایران و دوازده
ساعت برای عراق در بیست و چهار ساعت) کماکان معتبر خواهد‌بود.
‌از طرف نمایندگان طرفین ارجح تشخیص دادند که - بین علائم شماره 101 و شماره 101.1
یک یا دو میله فرعی - نصب شود تا وضع خط مرز‌مشخص‌تر گردد.
2 - شرح خط مرز بین علائم شماره 81 و شماره 82 در ضمیمه شماره 1 پروتکل راجع به
علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی بین ایران و عراق - بدین‌مضمون:
"‌سپس مرز مسیل دره‌تکیه را صعود کرده و باغات واقع در آنجا را طوری دور می‌زند که
آنها را در خاک ایران باقی بگذارد. از نقطه‌ای که این باغات تمام‌می‌شوند مرز
تالوگ مسیل را طی می‌کند ..."
‌صریحاً مشخص می‌دارد که خط مرز واقعاً کلیه باغات موجود فعلی را دور زده و آنها را
نتیجتاً در خاک ایران باقی می‌گذارد. نمایندگان طرفین در مورد‌نصب شش میله فرعی
توافق نمودند تا وضع خط مرز روشن‌تر بشود.
3 - موضع میله‌های فرعی مذکور در بندهای 1 و 2 فوق - توسط نمایندگان مجاز دو کشور
- در محل تعیین خواهد شد. ساختمان این میله‌ها بایستی‌هر چه زودتر پس از مساعد شدن
اوضاع جوی - انجام گیرد.
بغداد 26 دسامبر 1975
‌از طرف ایران - سرلشگر ابراهیم خلوتی از طرف عراق - علاء‌الدین الصقال
‌شرح مرز زمینی ایران و عراق (1975)
‌ضمیمه شماره 1 پروتکل راجع به علامتگذاری مجدد مرز زمینی ایران و عراق
‌شرح مرز زمینی ایران و عراق (1975)
‌مرز ایران و عراق پس از دنبال نمودن تالوگ "‌شط‌العرب" از دریا تا ملتقای
"‌نهرالخین" (‌میله مرزی شماره 1) در قسمت زمینی در نهرالخین ادامه می‌یابد.
‌از میله شماره 1 تا میله شماره 1.1: مرز وسط المیاه "‌نهرالخین" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 1.1 تا میله مرزی شماره 1.2: مرز وسط المیاه "‌نهرالخین" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 1.2 تا میله مرزی شماره 1.3: مرز وسط المیاه "‌نهرالخین" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 1.3 تا میله مرزی شماره 1.4: مرز وسط المیاه "‌نهرالخین" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 1.4 تا میله مرزی شماره 1.5: مرز وسط المیاه "‌نهرالخین" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 1.5 تا میله مرزی شماره 1.6: مرز وسط المیاه "‌نهرالخین" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 1.6 تا میله مرزی شماره 1.7: مرز وسط المیاه "‌نهرالخین" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 1.7 تا میله مرزی شماره 1.8: مرز وسط المیاه "‌نهرالخین" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 1.8 تا میله مرزی شماره 1.9: مرز وسط المیاه "‌نهرالخین" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 1.9 تا میله مرزی شماره 1.10: مرز وسط المیاه "‌نهرالخین" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 1.10 تا میله مرزی شماره 1.11: مرز وسط المیاه "‌نهرالخین" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 1.11 تا میله مرزی شماره 1.12: مرز وسط المیاه "‌نهرالخین" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 1.12 تا میله مرزی شماره 1.13: مرز وسط المیاه "‌نهرالخین" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 1.13 تا میله مرزی شماره 1.14: مرز وسط المیاه "‌نهرالخین" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 1.14 تا میله مرزی شماره 1.15: مرز وسط المیاه "‌نهرالخین" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 1.15 تا میله مرزی شماره 1.16: مرز وسط المیاه "‌نهرالخین" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 1.16 تا میله مرزی شماره 1.17: مرز وسط المیاه "‌نهرالخین" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 1.17 تا میله مرزی شماره 1.18: مرز وسط المیاه "‌نهرالخین" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 1.18 تا میله مرزی شماره 1.19: مرز وسط المیاه "‌نهرالخین" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 1.19 تا میله مرزی شماره 1.20: مرز وسط المیاه "‌نهرالخین" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 1.20 تا میله مرزی شماره 1.21: مرز وسط المیاه "‌نهرالخین" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 1.21 تا میله مرزی شماره 1.22: مرز وسط المیاه "‌نهرالخین" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 1.22 تا میله مرزی شماره 1.23: مرز وسط المیاه "‌نهرالخین" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 1.23 تا میله مرزی شماره 1.24: مرز وسط المیاه "‌نهرالخین" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 1.24 تا میله مرزی شماره 2: مرز وسط المیاه "‌نهرالخین" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 2 تا میله مرزی شماره 3: مرز خط مستقیمی را طی می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 3 تا میله مرزی شماره 4: مرز خط مستقیمی را طی می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 4 تا میله مرزی شماره 4.1: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 4.1 تا میله مرزی شماره 4.2: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 4.2 تا میله مرزی شماره 4.3: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 4.3 تا میله مرزی شماره 4.4: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 4.4 تا میله مرزی شماره 5: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 5 تا میله مرزی شماره 5.1: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 5.1 تا میله مرزی شماره 5.2: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 5.2 تا میله مرزی شماره 6: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 6 تا میله مرزی شماره 6.1: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 6.1 تا میله مرزی شماره 6.2: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 6.2 تا میله مرزی شماره 7: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 7 تا میله مرزی شماره 7.1: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 7.1 تا میله مرزی شماره 7.2: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 7.2 تا میله مرزی شماره 7.3: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 7.3 تا میله مرزی شماره 7.4: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 7.4 تا میله مرزی شماره 7.5: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 7.5 تا میله مرزی شماره 7.6: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 7.6 تا میله مرزی شماره 7.7: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 7.7 تا میله مرزی شماره 7.8: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 7.8 تا میله مرزی شماره 7.9: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 7.9 تا میله مرزی شماره 7.10: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 7.10 تا میله مرزی شماره 7.11: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 7.11 تا میله مرزی شماره 7.12: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 7.12 تا میله مرزی شماره 7.13: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 7.13 تا میله مرزی شماره 7.14: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 7.14 تا میله مرزی شماره 7.15: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 7.15 تا میله مرزی شماره 7.16: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 7.16 تا میله مرزی شماره 7.17: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 7.17 تا میله مرزی شماره 7.18: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 7.18 تا میله مرزی شماره 7.19: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 7.19 تا میله مرزی شماره 7.20: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 7.20 تا میله مرزی شماره 7.21: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 7.21 تا میله مرزی شماره 7.22: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 7.22 تا میله مرزی شماره 7.23: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 7.23 تا میله مرزی شماره 7.24: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 7.24 تا میله مرزی شماره 7.25: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 7.25 تا میله مرزی شماره 7.26: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 7.26 تا میله مرزی شماره 7.27: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 7.27 تا میله مرزی شماره 7.28: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 7.28 تا میله مرزی شماره 7.29: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 7.29 تا میله مرزی شماره 8: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 8 تا میله مرزی شماره 8.1: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 8.1 تا میله مرزی شماره 8.2: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 8.2 تا میله مرزی شماره 9: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 9 تا میله مرزی شماره 10: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 10 تا میله مرزی شماره 11: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 11 تا میله مرزی شماره 12: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 12 تا میله مرزی شماره 13: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 13 تا میله مرزی شماره 13.1: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 13.1 تا میله مرزی شماره 14: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 14 تا میله مرزی شماره 14.1: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 14.1 تا میله مرزی شماره 14.2: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 14.2 تا میله مرزی شماره 14.3: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 14.3 تا میله مرزی شماره 14.4: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 14.4 تا میله مرزی شماره 14.5: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 14.5 تا میله مرزی شماره 14.6: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 14.6 تا میله مرزی شماره 14.7: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 14.7 تا میله مرزی شماره 14.8: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 14.8 تا میله مرزی شماره 14.9: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 14.9 تا میله مرزی شماره 14.10: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 14.10 تا میله مرزی شماره 14.11: مرز به خط مستقیم به سمت
شمال امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 14.11 تا میله مرزی شماره 14.12: مرز به خط مستقیم به سمت
شمال امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 14.12 تا میله مرزی شماره A14: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره A14 تا میله مرزی شماره .1A14: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره .1A14 تا میله مرزی شماره .2A14: مرز به خط مستقیم به سمت
شمال امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره .2A14 تا میله مرزی شماره .3A14: مرز به خط مستقیم به سمت
شمال امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره .3A14 تا میله مرزی شماره .4A14: مرز به خط مستقیم به سمت
شمال امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره .4A14 تا میله مرزی شماره .5A14: مرز به خط مستقیم به سمت
شمال امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره .5A14 تا میله مرزی شماره .6A14: مرز به خط مستقیم به سمت
شمال امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره .6A14 تا میله مرزی شماره .7A14: مرز به خط مستقیم به سمت
شمال امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره .7A14 تا میله مرزی شماره B14: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره B14 تا میله مرزی شماره .1B14: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره .1B14 تا میله مرزی شماره .2B14: مرز به خط مستقیم به سمت
شمال امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره .2B14 تا میله مرزی شماره .3B14: مرز به خط مستقیم به سمت
شمال امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره .3B14 تا میله مرزی شماره .4B14: مرز به خط مستقیم به سمت
شمال امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره .4B14 تا میله مرزی شماره 15: مرز به خط مستقیم به سمت شمال
امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 15 تا میله مرزی شماره 16: مرز خط مستقیمی را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 16 تا میله مرزی شماره 17: مرز بستر "‌شط‌العمی" را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 17 تا میله مرزی شماره 18: مرز خط مستقیمی را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 18 تا میله مرزی شماره 18.1: مرز بستر "‌شط‌العمی" را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 18.1 تا میله مرزی شماره 18.2: مرز بستر "‌شط‌العمی" را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 18.2 تا میله مرزی شماره 18.3: مرز بستر "‌شط‌العمی" را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 18.3 تا میله مرزی شماره 18.4: مرز بستر "‌شط‌العمی" را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 18.4 تا میله مرزی شماره 18.5: مرز بستر "‌شط‌العمی" را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 18.5 تا میله مرزی شماره 18.6: مرز بستر "‌شط‌العمی" را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 18.6 تا میله مرزی شماره 18.7: مرز بستر "‌شط‌العمی" را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 18.7 تا میله مرزی شماره 19: مرز بستر "‌شط‌العمی" را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 19 تا میله مرزی شماره 20: مرز خط مستقیمی را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 20 تا میله مرزی شماره 21: مرز بستر "‌شط‌العمی" را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 21 تا میله مرزی شماره 21.1: مرز بزرگترین بستر شاخه‌های
دوگانه "‌شط‌العمی" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 21.1 تا میله مرزی شماره 21.2: مرز بزرگترین بستر شاخه‌های
دوگانه "‌شط‌العمی" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 21.2 تا میله مرزی شماره 21.3: مرز بزرگترین بستر شاخه‌های
دوگانه "‌شط‌العمی" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 21.3 تا میله مرزی شماره 21.4: مرز بزرگترین بستر شاخه‌های
دوگانه "‌شط‌العمی" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 21.4 تا میله مرزی شماره 21.5: مرز بزرگترین بستر شاخه‌های
دوگانه "‌شط‌العمی" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 21.5 تا میله مرزی شماره 21.6: مرز بزرگترین بستر شاخه‌های
دوگانه "‌شط‌العمی" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 21.6 تا میله مرزی شماره 21.7: مرز بزرگترین بستر شاخه‌های
دوگانه "‌شط‌العمی" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 21.7 تا میله مرزی شماره 21.8: مرز بزرگترین بستر شاخه‌های
دوگانه "‌شط‌العمی" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 21.8 تا میله مرزی شماره 21.9: مرز بزرگترین بستر شاخه‌های
دوگانه "‌شط‌العمی" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 21.9 تا میله مرزی شماره 21.10: مرز بزرگترین بستر شاخه‌های
دوگانه "‌شط‌العمی" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 21.10 تا میله مرزی شماره 21.11: مرز بزرگترین بستر شاخه‌های
دوگانه "‌شط‌العمی" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 21.11 تا میله مرزی شماره 21.12: مرز بزرگترین بستر شاخه‌های
دوگانه "‌شط‌العمی" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 21.12 تا میله مرزی شماره 21.13: مرز بزرگترین بستر شاخه‌های
دوگانه "‌شط‌العمی" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 21.13 تا میله مرزی شماره 21.14: مرز بزرگترین بستر شاخه‌های
دوگانه "‌شط‌العمی" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 21.14 تا میله مرزی شماره 21.15: مرز بزرگترین بستر شاخه‌های
دوگانه "‌شط‌العمی" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 21.15 تا میله مرزی شماره 21.16: مرز بزرگترین بستر شاخه‌های
دوگانه "‌شط‌العمی" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 21.16 تا میله مرزی شماره 21.17: مرز بزرگترین بستر شاخه‌های
دوگانه "‌شط‌العمی" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 21.17 تا میله مرزی شماره 21.18: مرز بزرگترین بستر شاخه‌های
دوگانه "‌شط‌العمی" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 21.18 تا میله مرزی شماره 21.19: مرز بزرگترین بستر شاخه‌های
دوگانه "‌شط‌العمی" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 21.19 تا میله مرزی شماره 21.20: مرز بزرگترین بستر شاخه‌های
دوگانه "‌شط‌العمی" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 21.20 تا میله مرزی شماره 21.21: مرز بزرگترین بستر شاخه‌های
دوگانه "‌شط‌العمی" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 21.21 تا میله مرزی شماره 21.22: مرز بزرگترین بستر شاخه‌های
دوگانه "‌شط‌العمی" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 21.22 تا میله مرزی شماره 22: مرز بزرگترین بستر شاخه‌های
دوگانه "‌شط‌العمی" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22 تا میله مرزی شماره 22.1: مرز به خط مستقیم وارد رودخانه
"‌دووریج" شده و وسط المیاه رودخانه "‌دووریج"‌را به سمت بالا‌دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.1 تا میله مرزی شماره 22.2: مرز خط مستقیمی را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.2 تا میله مرزی شماره 22.3: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌فکی" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.3 تا میله مرزی شماره 22.4: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌فکی" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.4 تا میله مرزی شماره 22.5: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌فکی" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.5 تا میله مرزی شماره A22.5: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌فکی" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره A22.5 تا میله مرزی شماره 22.6: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌فکی" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.6 تا میله مرزی شماره A22.6: مرز خط‌الرأس جبل فکی را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره A22.6 تا میله مرزی شماره 22.7: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌فکی" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.7 تا میله مرزی شماره A22.7: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌فکی" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره A22.7 تا میله مرزی شماره 22.8: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌فکی" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.8 تا میله مرزی شماره 22.9: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌فکی" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.9 تا میله مرزی شماره 22.10: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌فکی" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.10 تا میله مرزی شماره 22.11: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌فکی" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.11 تا میله مرزی شماره 22.12: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌فکی" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.12 تا میله مرزی شماره 22.13: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌فکی" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.13 تا میله مرزی شماره 22.14: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌فکی" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.14 تا میله مرزی شماره 22.15: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌فکی" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.15 تا میله مرزی شماره 22.16: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌فکی" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.16 تا میله مرزی شماره 22.17: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌فکی" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.17 تا میله مرزی شماره 22.18: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌فکی" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.18 تا میله مرزی شماره 22.19: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌فکی" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.19 تا میله مرزی شماره 22.20: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌فکی" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.20 تا میله مرزی شماره 22.21: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌فکی" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.21 تا میله مرزی شماره 22.22: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌فکی" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.22 تا میله مرزی شماره 22.23: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌فکی" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.23 تا میله مرزی شماره 22.24: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌فکی" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.24 تا میله مرزی شماره 22.25: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌فکی" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.25 تا میله مرزی شماره 22.26: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌فکی" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.26 تا میله مرزی شماره 22.27: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌فکی" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.27 تا میله مرزی شماره 22.28: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌فکی" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.28 تا میله مرزی شماره 22.29: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌فکی" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.29 تا میله مرزی شماره 22.30: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌فکی" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.30 تا میله مرزی شماره 22.31: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌فکی" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.31 تا میله مرزی شماره 22.32: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌حمرین"
را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.32 تا میله مرزی شماره 22.33: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌حمرین"
را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.33 تا میله مرزی شماره 22.34: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌حمرین"
را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.34 تا میله مرزی شماره 22.35: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌حمرین"
را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.35 تا میله مرزی شماره A22.35: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌حمرین"
را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره A22.35 تا میله مرزی شماره 22.36: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌حمرین"
را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.36 تا میله مرزی شماره 22.37: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌حمرین"
را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.37 تا میله مرزی شماره 22.38: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌حمرین"
را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.38 تا میله مرزی شماره 22.39: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌حمرین"
را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.39 تا میله مرزی شماره 22.40: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌حمرین"
را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.40 تا میله مرزی شماره 22.41: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌حمرین"
را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.41 تا میله مرزی شماره 22.42: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌حمرین"
را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.42 تا میله مرزی شماره 22.43: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌حمرین"
را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.43 تا میله مرزی شماره 22.44: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌حمرین"
را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.44 تا میله مرزی شماره 22.45: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌حمرین"
را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.45 تا میله مرزی شماره 22.46: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌حمرین"
را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.46 تا میله مرزی شماره 22.47: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌حمرین"
را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.47 تا میله مرزی شماره 22.48: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌حمرین"
را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.48 تا میله مرزی شماره 22.49: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌حمرین"
را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.49 تا میله مرزی شماره 22.50: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌حمرین"
را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 22.50 تا میله مرزی شماره 23: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌حمرین" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 23 تا میله مرزی شماره 23.1: مرز خط مستقیمی را طی می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 23.1 تا میله مرزی شماره 24: مرز وسط المیاه رودخانه تیب (‌در
نقشه 50000:1 رودخانه میمه) را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 24. تا میله مرزی شماره 24.1: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.1 تا میله مرزی شماره 24.2: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.2 تا میله مرزی شماره 24.3: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.3 تا میله مرزی شماره 24.4: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.4 تا میله مرزی شماره 24.5: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.5 تا میله مرزی شماره 24.6: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.6 تا میله مرزی شماره 24.7: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.7 تا میله مرزی شماره 24.8: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.8 تا میله مرزی شماره 24.9: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.9 تا میله مرزی شماره 24.10: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.10 تا میله مرزی شماره 24.11: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.11 تا میله مرزی شماره 24.12: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.12 تا میله مرزی شماره 24.13: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.13 تا میله مرزی شماره 24.14: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.14 تا میله مرزی شماره 24.15: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.15 تا میله مرزی شماره 24.16: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.16 تا میله مرزی شماره 24.17: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.17 تا میله مرزی شماره 24.18: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.18 تا میله مرزی شماره 24.19: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.19 تا میله مرزی شماره 24.20: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.20 تا میله مرزی شماره 24.21: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.21 تا میله مرزی شماره 24.22: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.22 تا میله مرزی شماره 24.23: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.23 تا میله مرزی شماره 24.24: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.24 تا میله مرزی شماره 24.25: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.25 تا میله مرزی شماره 24.26: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.26 تا میله مرزی شماره 24.27: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.27 تا میله مرزی شماره 24.28: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.28 تا میله مرزی شماره 24.29: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.29 تا میله مرزی شماره 24.30: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.30 تا میله مرزی شماره 24.31: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.31 تا میله مرزی شماره 24.32: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.32 تا میله مرزی شماره 24.33: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.33 تا میله مرزی شماره 24.34: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.34 تا میله مرزی شماره 24.35: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.35 تا میله مرزی شماره 24.36: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.36 تا میله مرزی شماره 24.37: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.37 تا میله مرزی شماره 24.38: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.38 تا میله مرزی شماره 24.39: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.39 تا میله مرزی شماره 24.40: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.40 تا میله مرزی شماره 24.41: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.41 تا میله مرزی شماره 24.42: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.42 تا میله مرزی شماره 24.43: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.43 تا میله مرزی شماره 24.44: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.44 تا میله مرزی شماره 24.45: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.45 تا میله مرزی شماره 24.46: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.46 تا میله مرزی شماره 24.47: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.47 تا میله مرزی شماره 24.48: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.48 تا میله مرزی شماره 24.49: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.49 تا میله مرزی شماره 24.50: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.50 تا میله مرزی شماره 24.51: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.51 تا میله مرزی شماره 24.52: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 24.52 تا میله مرزی شماره 25: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 25 تا میله مرزی شماره 25.1: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 25.1 تا میله مرزی شماره 25.2: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 25.2 تا میله مرزی شماره 25.3: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 25.3 تا میله مرزی شماره 25.4: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 25.4 تا میله مرزی شماره 25.5: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 25.5 تا میله مرزی شماره 25.6: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 25.6 تا میله مرزی شماره 25.7: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 25.7 تا میله مرزی شماره 25.8: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 25.8 تا میله مرزی شماره 25.9: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 25.9 تا میله مرزی شماره 25.10: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 25.10 تا میله مرزی شماره 25.11: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 25.11 تا میله مرزی شماره 26: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 26 تا میله مرزی شماره 26.1: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 26.1 تا میله مرزی شماره 26.2: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 26.2 تا میله مرزی شماره 26.3: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 26.3 تا میله مرزی شماره 26.4: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 26.4 تا میله مرزی شماره 26.5: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 26.5 تا میله مرزی شماره 26.6: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 26.6 تا میله مرزی شماره 26.7: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 26.7 تا میله مرزی شماره 26.8: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 26.8 تا میله مرزی شماره 26.9: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 26.9 تا میله مرزی شماره 26.10: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 26.10 تا میله مرزی شماره 26.11: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 26.11 تا میله مرزی شماره 27: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 27 تا میله مرزی شماره 27.1: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 27.1 تا میله مرزی شماره 27.2: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 27.2 تا میله مرزی شماره 27.3: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 27.3 تا میله مرزی شماره 27.4: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 27.4 تا میله مرزی شماره 27.5: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 27.5 تا میله مرزی شماره 27.6: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 27.6 تا میله مرزی شماره 27.7: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 27.7 تا میله مرزی شماره A27.7: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره A27.7 تا میله مرزی شماره B27.7: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره B27.7 تا میله مرزی شماره 27.8: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 27.8 تا میله مرزی شماره 27.9: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 27.9 تا میله مرزی شماره 27.10: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 27.10 تا میله مرزی شماره 27.11: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 27.11 تا میله مرزی شماره 27.12: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 27.12 تا میله مرزی شماره 27.13: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 27.13 تا میله مرزی شماره 27.14: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 27.14 تا میله مرزی شماره 27.15: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 27.15 تا میله مرزی شماره 27.16: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 27.16 تا میله مرزی شماره 27.17: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 27.17 تا میله مرزی شماره 28: مرز در امتداد پای کوه ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 28 تا میله مرزی شماره 28.1: مرز مسیل "‌پالک" را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 28.1 تا میله مرزی شماره 28.1: مرز مسیل "‌پالک" را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 28.2 تا میله مرزی شماره 29: مرز مسیل "‌پالک" را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 29 تا میله مرزی شماره 29.1: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌حمرین" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 29.1 تا میله مرزی شماره 29.2: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌حمرین" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 29.2 تا میله مرزی شماره 29.3: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌حمرین" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 29.3 تا میله مرزی شماره 29.4: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌حمرین" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 29.4 تا میله مرزی شماره 29.5: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌حمرین" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 29.5 تا میله مرزی شماره 29.6: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌حمرین" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 29.6 تا میله مرزی شماره 30: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌حمرین" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 30 تا میله مرزی شماره 30.1: مرز به خط مستقیم امتداد
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 30.1 تا میله مرزی شماره 31: مرز به خط مستقیم امتداد
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 31 تا میله مرزی شماره 32: مرز در امتداد وسط المیاه‌رود
"‌بدره" تا نقطه‌ای که رودخانه‌های "‌گاوی" و "‌گنجان‌چم" به یکدیگر‌پیوسته و رود
مزبور را تشکیل می‌دهند ادامه می‌یابد. از این نقطه مرز در طول وسط المیاه
"‌گنجان‌چم" تا محل التقا با مسیلی که به وسیله میله شماره32 مشخص شده است امتداد
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 32 تا میله مرزی شماره 32.1: مرز مسیل را تا پای تپه‌ها دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 32.1 تا میله مرزی شماره 32.2: مرز در امتداد پای تپه‌ها
ادامه می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 32.2 تا میله مرزی شماره 32.3: مرز در امتداد پای تپه‌ها
ادامه می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 32.3 تا میله مرزی شماره 33: مرز در امتداد پای تپه‌ها ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 33 تا میله مرزی شماره 33.1: مرز مسیل بزرگ را طی می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 33.1 تا میله مرزی شماره 33.2: مرز مسیل بزرگ را طی می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 33.2 تا میله مرزی شماره 33.3: مرز مسیل بزرگ را طی می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 33.3 تا میله مرزی شماره 33.4: مرز مسیل بزرگ را طی می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 33.4 تا میله مرزی شماره 33.5: مرز مسیل بزرگ را طی می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 33.5 تا میله مرزی شماره 33.6: مرز مسیل بزرگ را طی می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 33.6 تا میله مرزی شماره 33.7: مرز مسیل بزرگ را طی می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 33.7 تا میله مرزی شماره 33.8: مرز مسیل بزرگ را طی می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 33.8 تا میله مرزی شماره 33.9: مرز مسیل بزرگ را طی می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 33.9 تا میله مرزی شماره 33.10: مرز مقسم‌المیاه و خط‌الرأس
"‌کولیک بزرگ" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 33.10 تا میله مرزی شماره 33.11: مرز مقسم‌المیاه و خط‌الرأس
"‌کولیک بزرگ" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 33.11 تا میله مرزی شماره 33.12: مرز مقسم‌المیاه و خط‌الرأس
"‌کولیک بزرگ" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 33.12 تا میله مرزی شماره 33.13: مرز مقسم‌المیاه و خط‌الرأس
"‌کولیک بزرگ" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 33.13 تا میله مرزی شماره 33.14: مرز مقسم‌المیاه و خط‌الرأس
"‌کولیک بزرگ" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 33.14 تا میله مرزی شماره 33.15: مرز مقسم‌المیاه و خط‌الرأس
"‌کولیک بزرگ" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 33.15 تا میله مرزی شماره 33.16: مرز مقسم‌المیاه و خط‌الرأس
"‌کولیک بزرگ" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 33.16 تا میله مرزی شماره 33.17: مرز مقسم‌المیاه و خط‌الرأس
"‌کولیک بزرگ" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 33.17 تا میله مرزی شماره 33.18: مرز مقسم‌المیاه و خط‌الرأس
"‌کولیک بزرگ" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 33.18 تا میله مرزی شماره 33.19: مرز مقسم‌المیاه و خط‌الرأس
"‌کولیک بزرگ" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 33.19 تا میله مرزی شماره 33.20: مرز مقسم‌المیاه و خط‌الرأس
"‌کولیک بزرگ" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 33.20 تا میله مرزی شماره 33.21: مرز مقسم‌المیاه و خط‌الرأس
"‌کولیک بزرگ" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 33.21 تا میله مرزی شماره 33.22: مرز مقسم‌المیاه و خط‌الرأس
"‌کولیک بزرگ" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 33.22 تا میله مرزی شماره 33.23: مرز مقسم‌المیاه و خط‌الرأس
"‌کولیک بزرگ" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 33.23 تا میله مرزی شماره 33.24: مرز مقسم‌المیاه و خط‌الرأس
"‌کولیک بزرگ" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 33.24 تا میله مرزی شماره 34: مرز مقسم‌المیاه را تا رودخانه
"‌شوروشیرین" (‌روی نقشه 50000:1 "‌تنگی تیپکه") دنبال کرده و‌رودخانه مزبور را
قطع می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 34 تا میله مرزی شماره 34.1: مرز خط‌الرأس "‌کولیک کوچک" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 34.1 تا میله مرزی شماره 34.2: مرز خط‌الرأس "‌کولیک کوچک" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 34.2 تا میله مرزی شماره 34.3: مرز خط‌الرأس "‌کولیک کوچک" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 34.3 تا میله مرزی شماره 34.4: مرز خط‌الرأس "‌کولیک کوچک" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 34.4 تا میله مرزی شماره 34.5: مرز خط‌الرأس "‌کولیک کوچک" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 34.5 تا میله مرزی شماره 34.6: مرز خط‌الرأس "‌کولیک کوچک" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 34.6 تا میله مرزی شماره 34.7: مرز خط‌الرأس "‌کولیک کوچک" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 34.7 تا میله مرزی شماره 34.8: مرز خط‌الرأس "‌کولیک کوچک" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 34.8 تا میله مرزی شماره 34.9: مرز خط‌الرأس "‌کولیک کوچک" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 34.9 تا میله مرزی شماره 34.10: مرز خط‌الرأس "‌کوه‌گچان" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 34.10 تا میله مرزی شماره 34.11: مرز خط‌الرأس "‌کوه‌گچان" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 34.11 تا میله مرزی شماره 34.12: مرز خط‌الرأس "‌کوه‌گچان" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 34.12 تا میله مرزی شماره 34.13: مرز خط‌الرأس "‌کوه‌گچان" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 34.13 تا میله مرزی شماره 34.14: مرز خط‌الرأس "‌کوه‌گچان" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 34.14 تا میله مرزی شماره 34.15: مرز خط‌الرأس "‌کوه‌گچان" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 34.15 تا میله مرزی شماره 34.16: مرز خط‌الرأس "‌کوه‌گچان" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 34.16 تا میله مرزی شماره 35: مرز به خط مستقیم ضمن قطع
رودخانه "‌ترساق" امتداد می‌یابد
‌از میله مرزی شماره 35 تا میله مرزی شماره 35.1: مرز به خط مستقیم امتداد
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 35.1 تا میله مرزی شماره 35.2: مرز به خط مستقیم امتداد
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 35.2 تا میله مرزی شماره 35.3: مرز به خط مستقیم امتداد
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 35.3 تا میله مرزی شماره 35.4: مرز خط‌الرأس کوه "‌میمک" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 35.4 تا میله مرزی شماره 35.5: مرز خط‌الرأس کوه "‌میمک" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 35.5 تا میله مرزی شماره 35.6: مرز خط‌الرأس کوه "‌میمک" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 35.6 تا میله مرزی شماره 35.7: مرز خط‌الرأس کوه "‌میمک" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 35.7 تا میله مرزی شماره 35.8: مرز خط‌الرأس کوه "‌میمک" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 35.8 تا میله مرزی شماره 35.9: مرز به خط مستقیم امتداد
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 35.9 تا میله مرزی شماره 35.10: مرز به خط مستقیم امتداد
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 35.10 تا میله مرزی شماره 35.11: مرز به خط مستقیم امتداد
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 35.11 تا میله مرزی شماره 35.12: مرز خط‌الرأس کوه "‌میمک" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 35.12 تا میله مرزی شماره 35.13: مرز خط‌الرأس کوه "‌میمک" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 35.13 تا میله مرزی شماره 35.14: مرز خط‌الرأس کوه "‌میمک" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 35.14 تا میله مرزی شماره 35.15: مرز خط‌الرأس کوه "‌میمک" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 35.15 تا میله مرزی شماره 35.16: مرز خط‌الرأس کوه "‌میمک" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 35.16 تا میله مرزی شماره 35.17: مرز خط‌الرأس کوه "‌میمک" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 35.17 تا میله مرزی شماره 35.18: مرز خط‌الرأس کوه "‌میمک" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 35.18 تا میله مرزی شماره 35.19: مرز به خط مستقیم امتداد
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 35.19 تا میله مرزی شماره 35.20: مرز به خط مستقیم امتداد
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 35.20 تا میله مرزی شماره 35.21: مرز به خط مستقیم امتداد
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 35.21 تا میله مرزی شماره 36: مرز به خط مستقیم امتداد
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 36 تا میله مرزی شماره 37: مرز وسط المیاه رودخانه "‌تلخاب"
را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 37 تا میله مرزی شماره 38: مرز به خط مستقیم امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 38 تا میله مرزی شماره 39: مرز به خط مستقیم امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 39 تا میله مرزی شماره 39.1: مرز خط‌الرأس تپه‌های اصلی
"‌کلالان" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 39.1 تا میله مرزی شماره 39.2: مرز خط‌الرأس تپه‌های اصلی
"‌کلالان" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 39.2 تا میله مرزی شماره 39.3: مرز خط‌الرأس تپه‌های اصلی
"‌کلالان" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 39.3 تا میله مرزی شماره 39.4: مرز به خط‌الرأس تپه‌های اصلی
"‌کلالان" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 39.4 تا میله مرزی شماره 39.5: مرز به خط‌الرأس تپه‌های اصلی
"‌کلالان" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 39.5 تا میله مرزی شماره 39.6: مرز به خط‌الرأس تپه‌های اصلی
"‌کلالان" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 39.6 تا میله مرزی شماره 39.7: مرز به خط‌الرأس تپه‌های اصلی
"‌کلالان" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 39.7 تا میله مرزی شماره 39.8: مرز به خط‌الرأس تپه‌های اصلی
"‌کلالان" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 39.8 تا میله مرزی شماره 40: مرز به خط‌الرأس تپه‌های اصلی
"‌کلالان" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 40 تا میله مرزی شماره A40: مرز ضمن قطع مسیل به خط مستقیم
ادامه می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره A40 تا میله مرزی شماره 40.1: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌کله‌شوان"
را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 40.1 تا میله مرزی شماره 40.2: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌کله‌شوان"
را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 40.2 تا میله مرزی شماره 40.3: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌کله‌شوان"
را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 40.3 تا میله مرزی شماره 40.4: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌کله‌شوان"
را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 40.4 تا میله مرزی شماره 40.5: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌کله‌شوان"
را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 40.5 تا میله مرزی شماره 41: مرز ضمن قطع رودخانه "‌کنگیر" به
خط مستقیم ادامه می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 41 تا میله مرزی شماره 42: مرز به خط مستقیم امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 42 تا میله مرزی شماره 43: مرز به خط مستقیم امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 43 تا میله مرزی شماره 44: مرز به خط مستقیم امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 44 تا میله مرزی شماره 44.11: مرز خط‌الرأس "‌جبل کهنه‌ریگ" و
"‌وربلنت" را دنبال می‌کند
‌از میله مرزی شماره 44.1 تا میله مرزی شماره 44.2: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌کهنه‌ریگ"
و "‌وربلنت" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 44.2 تا میله مرزی شماره 44.3: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌کهنه‌ریگ"
و "‌وربلنت" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 44.3 تا میله مرزی شماره 44.4: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌کهنه‌ریگ"
و "‌وربلنت" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 44.4 تا میله مرزی شماره 44.5: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌کهنه‌ریگ"
و "‌وربلنت" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 44.5 تا میله مرزی شماره 44.6: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌کهنه‌ریگ"
و "‌وربلنت" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 44.6 تا میله مرزی شماره 44.7: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌کهنه‌ریگ"
و "‌وربلنت" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 44.7 تا میله مرزی شماره 44.8: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌کهنه‌ریگ"
و "‌وربلنت" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 44.8 تا میله مرزی شماره 44.9: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌کهنه‌ریگ"
و "‌وربلنت" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 44.9 تا میله مرزی شماره 44.10: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌کهنه‌ریگ"
و "‌وربلنت" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 44.10 تا میله مرزی شماره 44.11: مرز خط‌الرأس
"‌جبل‌کهنه‌ریگ" و "‌وربلنت" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 44.11 تا میله مرزی شماره 44.12: مرز خط‌الرأس
"‌جبل‌کهنه‌ریگ" و "‌وربلنت" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 44.12 تا میله مرزی شماره 44.13: مرز خط‌الرأس
"‌جبل‌کهنه‌ریگ" و "‌وربلنت" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 44.13 تا میله مرزی شماره 45: مرز خط‌الرأس "‌جبل‌کهنه‌ریگ" و
"‌وربلنت" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 45 تا میله مرزی شماره 45.1: مرز راه قدیمی "‌مندلی" به
"‌قصرشیرین" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 45.1 تا میله مرزی شماره 46: مرز راه قدیمی "‌مندلی" به
"‌قصرشیرین" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 46 تا میله مرزی شماره 46.1: مرز تا رودخانه "‌آب نفت" فرود
آمده و در امتداد وسط الیماه رودخانه مزبور برخلاف جریان آب تا‌نقطه‌ای که یک ربع
میل بالای ملتقای آن به رودخانه "‌آب بخشیان" است و در آنجا راه "‌گنبد چای حمام"
(‌در نقشه‌های قدیمی "‌گنبد آب بخشان") "‌از‌آب نفت" عبور می‌کند امتداد می‌یابد.
‌در فاصله تقریباً شش میلی بالای میله شماره 46 و روبروی چاه‌های نفت واقع در ساحل
راست "‌آب نفت" خط مرز به منظور این که یک چاه نفت واقع‌در ساحل چپ را دور بزند به
فاصله کمی از رودخانه بیرون می‌آید. خطی را که مرز دنبال می‌نماید به دین طریق
است:
‌قوس محیط دائره‌ای که مرکز آن چاه و شعاع آن سی متر است در ساحل چپ خط مرز را
تشکیل می‌دهد.
‌از میله مرزی شماره 46.1 تا میله مرزی شماره 46.2: مرز راه قدیمی "‌گنبد چای
حمام" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 46.2 تا میله مرزی شماره 46.3: مرز راه قدیمی "‌گنبد چای
حمام" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 46.3 تا میله مرزی شماره 46.4: مرز راه قدیمی "‌گنبد چای
حمام" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 46.4 تا میله مرزی شماره 46.5: مرز راه قدیمی "‌مندلی -
کانی‌بز" را (‌ضمن قطع خط مستقیم المیاه "‌الوند") طی می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 46.5 تا میله مرزی شماره 46.6: مرز راه قدیمی "‌مندلی -
کانی‌بز" را (‌ضمن قطع خط مستقیم المیاه "‌الوند") طی می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 46.6 تا میله مرزی شماره 46.7: مرز راه قدیمی "‌مندلی -
کانی‌بز" را (‌ضمن قطع خط مستقیم المیاه "‌الوند") طی می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 46.7 تا میله مرزی شماره 46.8: مرز راه قدیمی "‌مندلی -
کانی‌بز" را (‌ضمن قطع خط مستقیم المیاه "‌الوند") طی می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 46.8 تا میله مرزی شماره 46.9: مرز راه قدیمی "‌مندلی -
کانی‌بز" را (‌ضمن قطع خط مستقیم المیاه "‌الوند") طی می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 46.9 تا میله مرزی شماره 46.10: مرز راه قدیمی "‌مندلی -
کانی‌بز" را (‌ضمن قطع خط مستقیم المیاه "‌الوند") طی می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 46.10 تا میله مرزی شماره 46.11: مرز راه قدیمی "‌مندلی -
کانی‌بز" را (‌ضمن قطع خط مستقیم المیاه "‌الوند") طی می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 46.11 تا میله مرزی شماره 46.12: مرز راه قدیمی "‌مندلی -
کانی‌بز" را (‌ضمن قطع خط مستقیم المیاه "‌الوند") طی می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 46.12 تا میله مرزی شماره 46.13: مرز راه قدیمی "‌مندلی -
کانی‌بز" را (‌ضمن قطع خط مستقیم المیاه "‌الوند") طی می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 46.13 تا میله مرزی شماره 46.14: مرز راه قدیمی "‌مندلی -
کانی‌بز" را (‌ضمن قطع خط مستقیم المیاه "‌الوند") طی می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 46.14 تا میله مرزی شماره 47: مرز راه قدیمی "‌مندلی -
کانی‌بز" را (‌ضمن قطع خط مستقیم المیاه "‌الوند") طی می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 47 تا میله مرزی شماره 48: مرز به خط مستقیم امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 48 تا میله مرزی شماره 49: مرز به خط مستقیم امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 49 تا میله مرزی شماره 50: مرز به خط مستقیم تا مسیلی فرود
آمده و مسیل مزبور را تا محل اتصال آن با رودخانه الوند دنبال‌می‌نماید.
‌از میله مرزی شماره 50 تا میله مرزی شماره 51: مرز وسط المیاه رودخانه "‌الوند"
از موافق جریان آب به سمت پائین دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 51 تا میله مرزی شماره 52: مرز به خط مستقیم امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 52 تا میله مرزی شماره 53: مرز به خط مستقیم امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 53 تا میله مرزی شماره 53.1: مرز به خط مستقیم امتداد
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 53.1 تا میله مرزی شماره 53.2: مرز به خط مستقیم امتداد
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 53.2 تا میله مرزی شماره 53.3: مرز به خط مستقیم تا پاسگاه
مرزی قدیمی عثمانی امتداد یافته و همچنان به خط مستقیم تا میله‌شماره 53.3 ادامه
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 53.3 تا میله مرزی شماره 53.4: مرز به خط مستقیم امتداد
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 53.4 تا میله مرزی شماره 54: مرز به خط مستقیم امتداد
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 54 تا میله مرزی شماره 55: مرز خط‌الرأس تپه‌های کوچک را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 55 تا میله مرزی شماره 55.1: مرز به خط مستقیم امتداد
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 55.1 تا میله مرزی شماره 55.2: مرز مسیلی را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 55.2 تا میله مرزی شماره 55.3: مرز مسیلی را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 55.3 تا میله مرزی شماره 55.4: مرز مسیلی را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 55.4 تا میله مرزی شماره 56: مرز مسیلی "‌دربندجیک" را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 56 تا میله مرزی شماره 56.1: مرز مسیلی را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 56.1 تا میله مرزی شماره 57: مرز خط‌الرأس یک رشته تپه دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 57 تا میله مرزی شماره 57.1: مرز خط‌الرأس یک رشته تپه را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 57.1 تا میله مرزی شماره 57.2: مرز خط‌الرأس یک رشته تپه
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 57.2 تا میله مرزی شماره 57.3: مرز خط‌الرأس یک رشته تپه
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 57.3 تا میله مرزی شماره 57.4: مرز خط‌الرأس یک رشته تپه
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 57.4 تا میله مرزی شماره 57.5: مرز خط‌الرأس یک رشته تپه
دنبال کرده و سپس به قله "‌ آق‌داغ" می‌رسد.
‌از میله مرزی شماره 57.5 تا میله مرزی شماره 57.6: مرز خط‌الرأس "‌آق‌داغ" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 57.6 تا میله مرزی شماره 57.7: مرز خط‌الرأس "‌آق‌داغ" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 57.7 تا میله مرزی شماره 57.8: مرز خط‌الرأس "‌آق‌داغ" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 57.8 تا میله مرزی شماره 57.9: مرز خط‌الرأس "‌آق‌داغ" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 57.9 تا میله مرزی شماره 57.10: مرز خط‌الرأس "‌آق‌داغ" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 57.10 تا میله مرزی شماره 57.11: مرز خط‌الرأس "‌آق‌داغ" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 57.11 تا میله مرزی شماره 57.12: مرز خط‌الرأس "‌آق‌داغ" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 57.12 تا میله مرزی شماره 58: مرز خط‌الرأس "‌آق‌داغ" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 58 تا میله مرزی شماره 59: مرز مسیلی را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 59 تا میله مرزی شماره 60: مرز وسط المیاه رودخانه "‌کورتو"
را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 60 تا میله مرزی شماره 60.1: مرز مسیلی را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 60.1 تا میله مرزی شماره 60.2: مرز مسیلی را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 60.2 تا میله مرزی شماره 60.3: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 60.3 تا میله مرزی شماره 60.4: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 60.4 تا میله مرزی شماره 60.5: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 60.5 تا میله مرزی شماره 60.6: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 60.6 تا میله مرزی شماره 60.7: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 60.7 تا میله مرزی شماره 60.8: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 60.8 تا میله مرزی شماره 60.9: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 60.9 تا میله مرزی شماره 60.10: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 60.10 تا میله مرزی شماره 60.11: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 60.11 تا میله مرزی شماره 60.12: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 60.12 تا میله مرزی شماره 60.13: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 60.13 تا میله مرزی شماره 60.14: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 60.14 تا میله مرزی شماره 60.15: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 60.15 تا میله مرزی شماره 61: مرز خط‌الرأس را که مقسم‌المیاه
می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 61 تا میله مرزی شماره 61.1: مرز خط‌الرأس را که مقسم‌المیاه
می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 61.1 تا میله مرزی شماره 62: مرز خط‌الرأس را که مقسم‌المیاه
می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 62 تا میله مرزی شماره 62.1: مرز تا قله کوه "‌شوالدیر" صعود
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 62.1 تا میله مرزی شماره 62.2: مرز خط‌الرأس را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 62.2 تا میله مرزی شماره 62.3: مرز خط‌الرأس را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 62.3 تا میله مرزی شماره 62.4: مرز تا خط‌الرأس "‌شوالدیر" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 62.4 تا میله مرزی شماره 62.5: مرز تا خط‌الرأس "‌شوالدیر" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 62.5 تا میله مرزی شماره 62.6: مرز به خط مستقیم امتداد
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 62.6 تا میله مرزی شماره 62.7: مرز به خط مستقیم امتداد
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 62.7 تا میله مرزی شماره 62.8: مرز به خط مستقیم امتداد
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 62.8 تا میله مرزی شماره 62.9: مرز به خط مستقیم امتداد
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 62.9 تا میله مرزی شماره 63: مرز به خط مستقیم امتداد
می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 63 تا میله مرزی شماره 64: مرز به خط مستقیم ضمن قطع
"‌عباسان" ادامه می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 64 تا میله مرزی شماره 65: مرز به مسیلی فرود آمده و تمام طول
مسیل مزبور را تا خط‌الرأس سلسله کوچکی که در جنوب "‌دربند"‌واقع است صعود
می‌نماید.
‌از میله مرزی شماره 65 تا میله مرزی شماره 66: مرز سلسله مذکور فوق را به سمت
جنوب تا میله شماره 66 دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 66 تا میله مرزی شماره 67: مرز مسیل "‌باووسی" را قطع کرده و
به خط مستقیم تا میله شماره 67 ادامه می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 67 تا میله مرزی شماره 67.1: مرز پشته جنوب غربی کوه "‌بامو"
را می‌پیماید.
‌از میله مرزی شماره 67.1 تا میله مرزی شماره 67.2: مرز خط‌الرأس "‌بامو" را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 67.2 تا میله مرزی شماره 67.3: مرز خط‌الرأس "‌بامو" را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 67.3 تا میله مرزی شماره 67.4: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 67.4 تا میله مرزی شماره 67.5: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 67.5 تا میله مرزی شماره 67.6: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 67.6 تا میله مرزی شماره 67.7: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 67.7 تا میله مرزی شماره 68: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 68 تا میله مرزی شماره 68.1: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 68.1 تا میله مرزی شماره 67.2: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 68.2 تا میله مرزی شماره 69: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 69 تا میله مرزی شماره 69.1: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 69.1 تا میله مرزی شماره 69.2: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 69.2 تا میله مرزی شماره 69.3: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 69.3 تا میله مرزی شماره 69.4: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 69.4 تا میله مرزی شماره 69.5: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 69.5 تا میله مرزی شماره 69.6: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 69.6 تا میله مرزی شماره 69.7: مرز مقسم‌المیاه را تا ملتقای
رود "‌پشت‌گوی" با "‌زیمکان" دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 69.7 تا میله مرزی شماره 69.8: مرز ضمن قطع رودخانه "‌زیمکان"
به خط مستقیم ادامه مییابد.
‌از میله مرزی شماره 69.8 تا میله مرزی شماره 69.9: مرز خط‌الرأس "‌بیزل" را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 69.9 تا میله مرزی شماره 69.10: مرز پشته شمال‌غربی "‌بیزل"
را طی کرده متوالیاً از یک تپه منفرد عمودی، گورستان "‌خوکی -‌دیوان" و یک قلعه
مخروبه قدیمی عبور می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 69.10 تا میله مرزی شماره 69.11: مرز وسط‌المیاه رود
"‌سیروان" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 69.11 تا میله مرزی شماره 70: مرز پشته موسوم به "‌کلاغه" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 70 تا میله مرزی شماره 70.1: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 70.1 تا میله مرزی شماره 70.2: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 70.2 تا میله مرزی شماره 71: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 71 تا میله مرزی شماره 71.1: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 71.1 تا میله مرزی شماره 72: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 72 تا میله مرزی شماره 72.1: مرز به قله "‌سنی" صعود می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 72.1 تا میله مرزی شماره 73: مرز از سراشیبی کوههای واقع در
سمت چپ دره "‌طویله" فرود می‌آید.
‌از میله مرزی شماره 73 تا میله مرزی شماره 73.1: مرز به خط مستقیم امتداد مییابد.
‌از میله مرزی شماره 73.1 تا میله مرزی شماره 73.2: مرز به خط مستقیم امتداد
مییابد.
‌از میله مرزی شماره 73.2 تا میله مرزی شماره 74: مرز به خط مستقیم امتداد مییابد.
‌از میله مرزی شماره 74 تا میله مرزی شماره 75: مرز راه "‌دیزاور - طویله" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 75 تا میله مرزی شماره 76: مرز مسیلی را صعود نموده و مستقیماً
ضمن عبور از قله "‌ دمی‌شنان" به نقطه‌ای که از آنجا راه "‌طویله -‌خان‌گرمله" به
طرف شمال‌غربی منعطف میشود امتداد مییابد.
‌از میله مرزی شماره 76 تا میله مرزی شماره 77: مرز راه مذکور فوق را به سمت
"‌خان‌گرمله" تا میله مرزی شماره 77 دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 77 تا میله مرزی شماره 78: مرز راه ذکر شده را ترک نموده و به
سمت جنوب غربی در امتداد مقسم المیاه دره‌های "‌طویله" و "‌خان‌گرمله"‌به طول
تقریبی یک و یک‌دوم میل تا میله شماره 78 امتداد مییابد.
‌از میله مرزی شماره 78 تا میله مرزی شماره 79: مرز در امتداد خط‌الرأس که از شمال
"‌دگاشیخ‌خان" میگذرد تا راه "‌دگاشیخ‌خان" به "‌نلی‌کمین" امتداد‌می‌یابد. (‌در
نقشه "‌دگا شیلوخ‌خان"). مرز پس از قطع راه مزبور در امتداد مقسم‌المیاه در فاصله
نیم میلی به میله شماره 79 میرسد.
‌از میله مرزی شماره 79 تا میله مرزی شماره 79.1: مرز از پشته مشرف به قریه
"‌بیار" فرود آمده تا برجستگی واقع در بالای آسیاب موسوم به "‌آسیاب‌برزه" امتداد
می‌یابد.
از میله مرزی 79/1 تا میله مرزی شماره 80 : مرز به خط مستقیمی تا جویبار مرسوم به
«جوب آسیاب برزه» فرود آمده و تا نقطه‌ای‌که آب نهر مزبور به سمت آسیاب پایین
می‌ریزد امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 80 تا میله مرزی شماره 80.1: مرز در امتداد ساحل چپ جویبار
مزبور بر خلاف جریان آب بالا رفته به نقطه‌ای که این جویبار از‌رودخانه "‌خان
گرمله" منشعب می‌شود رسیده و در امتداد خط وسط‌المیاه رودخانه مزبور تا مقابل
ابتدای نهر موسوم به "‌جوب‌کوه" که از سمت راست‌منشعب می‌شود بالا می‌رود.
‌از میله مرزی شماره 80.1 تا میله مرزی شماره 80.2: مرز خط مستقیمی را ضمن قطع
"‌خان گرمله" دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 80.2 تا میله مرزی شماره 80.1: مرز به ساحل راست نهر مذکور
فوق انتقال یافته و در امتداد نهر موافق جریان آب تا نقطه‌ای در‌مسیل "‌دره‌تکیه"
که به وسیله میله شماره 81 مشخص شده است ادامه مییابد.
‌از میله مرزی شماره 81 تا میله مرزی شماره 82: سپس مرز مسیل "‌دره‌تکیه" را صعود
کرده و باغات واقع در آنجا را طوری دور میزند که آنها را در خاک‌ایران باقی
بگذارد. از نقطه‌ای که این باغات تمام میشود مرز تالوگ مسیل را طی می‌کند و به
میله شماره 82 میرسد.
‌از میله مرزی شماره 82 تا میله مرزی شماره 82.1: مرز پشته "‌اورمان" را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 82.1 تا میله مرزی شماره 83: مرز خط‌الرأس "‌اورامان" را
دنبال می‌کند. (‌در نقشه 50000:1 "‌شنام").
‌از میله مرزی شماره 83 تا میله مرزی شماره 83.1: مرز خط‌الرأس "‌اورامان" را
دنبال می‌کند. (‌در نقشه 50000:1 "‌شنام").
‌از میله مرزی شماره 83.1 تا میله مرزی شماره 83.2: مرز خط‌الرأس "‌اورامان" را
دنبال می‌کند. (‌در نقشه 50000:1 "‌شنام").
‌از میله مرزی شماره 83.2 تا میله مرزی شماره 83.3: مرز خط‌الرأس را دنبال می‌کند.
(‌در نقشه 50000:1 "‌ کمانجر").
‌از میله مرزی شماره 83.3 تا میله مرزی شماره 83.4: مرز خط‌الرأس را دنبال می‌کند.
(‌در نقشه 50000:1 "‌ کمانجر").
‌از میله مرزی شماره 83.4 تا میله مرزی شماره 83.5: مرز خط‌الرأس "‌سورن" را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 83.5 تا میله مرزی شماره 83.6: مرز خط‌الرأس "‌سورن" را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 83.6 تا میله مرزی شماره 84: مرز خط‌الرأس "‌سورن" را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 84 تا میله مرزی شماره 85: مرز از این میله به خط مستقیم به
"‌چم‌برزه" (‌گوگارسور) فرود آمده به مصب مسیلی که در سمت راست‌به فاصله تقریبی یک
و یک‌دوم میلی پائین قریه "‌پیران" به آن متصل می‌شود میرسد. این نقطه به وسیله
میله شماره 85 مشخص شده است.
‌از میله مرزی شماره 85 تا میله مرزی شماره 85.1: مرز پس از قطع رودخانه "‌برزه"
مسیل "‌برزه" را صعود مینماید.
‌از میله مرزی شماره 85.1 تا میله مرزی شماره 86: مرز به مقسم‌المیاه "‌چم‌برزه" و
"‌چناران" رسیده و تا میله 86 امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 86 تا میله مرزی شماره 86.1: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 86.1 تا میله مرز شماره 87: مرز به خط مستقیم امتداد می‌یابد.
‌از میله مرزی شماره 87 تا میله مرزی شماره 88: مرز مسیل "‌لو" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 88 تا میله مرزی شماره 88.1: مرز پشته "‌سکوه" (‌سیاه‌کوه) را
می‌پیماید.
‌از میله مرزی شماره 88.1 تا میله مرزی شماره 88.2: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه می‌باشد دنبال مینماید.
‌از میله مرزی شماره 88.2 تا میله مرزی شماره 88.3: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه می‌باشد دنبال مینماید.
‌از میله مرزی شماره 88.3 تا میله مرزی شماره 89: مرز خط‌الرأس را که مقسم‌المیاه
می‌باشد دنبال مینماید.
‌از میله مرزی شماره 89 تا میله مرزی شماره 89.1: مرز مقسم‌المیاه می‌باشد دنبال
مینماید.
‌از میله مرزی شماره 89.1 تا میله مرزی شماره 99: مرز مقسم‌المیاه مذکور فوق را تا
مسیلی که از آبریز شمالی فرود می‌آید طی کرده و مسیل مزبور را تا‌ملتقای آن با
جویبار "‌بناوا - سوته" دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 90 تا میله مرزی شماره 91: مرز وسط‌المیاه رودخانه "‌بناوا -
سوته" را دنبال می‌کند
‌از میله مرزی شماره 91 تا میله مرزی شماره 92: مرز وسط‌المیاه "‌قزلجه" را دنبال
می‌نماید.
‌از میله مرزی شماره 92 تا میله مرزی شماره 92.1: مرز را امتداد جویبار
"‌خلیل‌آباد" بالا میرود.
‌از میله مرزی شماره 92.1 تا میله مرزی شماره 92.2: مرز را امتداد جویبار
"‌خلیل‌آباد" بالا میرود.
‌از میله مرزی شماره 92.2 تا میله مرزی شماره 93: مرز در امتداد جویبار
"‌خلیل‌آباد" بالا میرود.
‌از میله مرزی شماره 93 تا میله مرزی شماره 94: مرز راه "‌پنجه‌وین - خلوزا" را به
سمت شمال تا دامنه پشته‌ای که آبریز شرقی اولین دره واقع در شرق"‌مسعود" را تشکیل
میدهد دنبال می‌کند. این نقطه به وسیله میله شماره 94 مشخص شده است.
‌از میله مرزی شماره 94 تا میله مرزی شماره 94.1: مرز پشته مذکور فوق را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 94.1 تا میله مرزی شماره 94.2: مرز خط‌الرأس کوه "‌کوسه‌ریشا"
(‌در نقشه 50000:1 "‌ مارو") را دنبال مینماید.
‌از میله مرزی شماره 94.2 تا میله مرزی شماره 94.3: مرز خط‌الرأس کوه "‌کوسه‌ریشا"
(‌در نقشه 50000:1 "‌ مارو") را دنبال مینماید.
‌از میله مرزی شماره 94.3 تا میله مرزی شماره 94.4: مرز خط‌الرأس کوه "‌کوسه‌ریشا"
(‌در نقشه 50000:1 "‌ مارو") را دنبال مینماید.
‌از میله مرزی شماره 94.4 تا میله مرزی شماره 94.5: مرز خط‌الرأس کوه "‌کوسه‌ریشا"
(‌در نقشه 50000:1 "‌ مارو") را دنبال مینماید.
‌از میله مرزی شماره 94.5 تا میله مرزی شماره 94.6: مرز خط‌الرأس کوه "‌کوسه‌ریشا"
(‌در نقشه 50000:1 "‌ مارو") را دنبال مینماید.
‌از میله مرزی شماره 94.6 تا میله مرزی شماره 94.7: مرز خط‌الرأس کوه "‌کوسه‌ریشا"
(‌در نقشه 50000:1 "‌ مارو") را دنبال مینماید.
‌از میله مرزی شماره 94.7 تا میله مرزی شماره 95: مرز خط‌الرأس کوه "‌کوسه‌ریشا"
(‌در نقشه 50000:1 "‌مارو") را دنبال مینماید.
‌از میله مرزی شماره 95 تا میله مرزی شماره 95.1: مرز خط‌الرأس را که مقسم‌المیاه
می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 95.1 تا میله مرزی شماره 95.2: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 95.2 تا میله مرزی شماره 95.3: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه می‌باشد دنبال می‌کند. (‌در نقشه 50000:1 "‌بردی‌راش").
‌از میله مرزی شماره 95.3 تا میله مرزی شماره 95.4: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه می‌باشد دنبال می‌کند. (‌در نقشه 50000:1 "‌خرنوکًً‌در").
‌از میله مرزی شماره 95.4 تا میله مرزی شماره 95.5: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه می‌باشد دنبال می‌کند. (‌در نقشه 50000:1 " هزارمال").
‌از میله مرزی شماره 95.5 تا میله مرزی شماره 95.6: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه می‌باشد دنبال می‌کند. (‌در نقشه 50000:1 " هزارمال").
‌از میله مرزی شماره 95.6 تا میله مرزی شماره 95.7: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه می‌باشد دنبال می‌کند. (‌در نقشه 50000:1 "‌چاله‌پان").
‌از میله مرزی شماره 95.7 تا میله مرزی شماره 95.8: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه می‌باشد دنبال می‌کند. (‌در نقشه 50000:1 "‌چاله‌پان").
‌از میله مرزی شماره 95.8 تا میله مرزی شماره 95.9: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه می‌باشد دنبال می‌کند. (‌در نقشه 50000:1 "‌چاله‌پان").
‌از میله مرزی شماره 95.9 تا میله مرزی شماره 95.10: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه می‌باشد دنبال می‌کند. (‌در نقشه 50000:1 "‌سپه‌شیره").
‌از میله مرزی شماره 95.10 تا میله مرزی شماره 95.11: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه می‌باشد دنبال می‌کند. (‌در نقشه 50000:1 "‌سپه‌شیره").
‌از میله مرزی شماره 95.11 تا میله مرزی شماره 95.12: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه می‌باشد دنبال می‌کند. (‌در نقشه 50000:1 "‌سپه‌شیره").
‌از میله مرزی شماره 95.12 تا میله مرزی شماره 95.13: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 95.13 تا میله مرزی شماره 95.14: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 95.14 تا میله مرزی شماره 95.15: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 95.15 تا میله مرزی شماره 96: مرز خط‌الرأس را که مقسم‌المیاه
می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 96 تا میله مرزی شماره 96.1: مرز خط‌الرأس را که مقسم‌المیاه
کوه "‌سپی‌کانی" می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 96.1 تا میله مرزی شماره 96.2: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه کوه "‌سپی‌کانی" می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 96.2 تا میله مرزی شماره 96.3: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه کوه "‌سپی‌کانی" می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 96.3 تا میله مرزی شماره 96.4: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه کوه "‌سپی‌کانی" می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 96.4 تا میله مرزی شماره 96.5: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه کوه "‌سپی‌کانی" می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 96.5 تا میله مرزی شماره 96.6: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه کوه "‌سپی‌کانی" می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 96.6 تا میله مرزی شماره 96.7: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه کوه "‌سپی‌کانی" می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 96.7 تا میله مرزی شماره 96.8: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه کوه "‌سپی‌کانی" می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 96.8 تا میله مرزی شماره 96.9: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه کوه "‌پاراجال" می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 96.9 تا میله مرزی شماره 96.10: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه کوه "‌پاراجال" می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 96.10 تا میله مرزی شماره 96.11: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه کوه "‌پاراجال" می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 96.11 تا میله مرزی شماره 96.12: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه کوه "‌پاراجال" می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 96.12 تا میله مرزی شماره 96.13: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه کوه "‌پاراجال" می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 96.13 تا میله مرزی شماره 96.14: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه کوه "‌پاراجال" می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 96.14 تا میله مرزی شماره 96.15: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه کوه "‌پاراجال" می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 96.15 تا میله مرزی شماره 96.16: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه کوه "‌پاراجال" می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 96.16 تا میله مرزی شماره 97: مرز خط‌الرأس را که مقسم‌المیاه
کوه "‌پاراجال" می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 97 تا میله مرزی شماره 97.1: مرز خط‌الرأس را که مقسم‌المیاه
کوه "‌پاراجال" می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 97.1 تا میله مرزی شماره 98: مرز خط‌الرأس را که مقسم‌المیاه
کوه "‌پاراجال" می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 98 تا میله مرزی شماره 98.1: مرز خط‌الرأس را که مقسم‌المیاه
می‌باشد ضمن عبور از رشته جبال "‌پشت‌هنگجال" دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 98.1 تا میله مرزی شماره 98.2: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه می‌باشد ضمن عبور از رشته جبال "‌پشت‌هنگجال" دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 98.2 تا میله مرزی شماره 98.3: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه می‌باشد ضمن عبور از رشته جبال "‌پشت‌هنگجال" دنبال می‌کند.(‌در نقشه
50000:1 "‌کوه قلعه").
‌از میله مرزی شماره 98.3 تا میله مرزی شماره 98.4: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه می‌باشد ضمن عبور از رشته جبال "‌پشت‌هنگجال" دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 98.4 تا میله مرزی شماره 99: مرز خط‌الرأس را که مقسم‌المیاه
می‌باشد ضمن عبور از رشته جبال "‌پشت‌هنگجال" دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 99 تا میله مرزی شماره 99.1: مرز خط‌الرأس را که مقسم‌المیاه
می‌باشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 99.1 تا میله مرزی شماره 99.2: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه "‌بردی‌کچل"‌میباشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 99.2 تا میله مرزی شماره 99.3: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه "‌بردی‌کچل"‌میباشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 99.3 تا میله مرزی شماره 99.4: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه "‌بردی‌کچل"‌میباشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 99.4 تا میله مرزی شماره 99.5: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه "‌گالاش"‌میباشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 99.5 تا میله مرزی شماره 99.6: مرز خط‌الرأس را که
مقسم‌المیاه "‌گالاش"‌میباشد دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 99.6 تا میله مرزی شماره 99.7: مرز مسیلی را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 99.7 تا میله مرزی شماره 100: مرز مسیلی را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 100 تا میله مرزی شماره 101: مرز راه "‌سیاه‌گووزا - چمپارو"
را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 101 تا میله مرزی شماره 101.1: مرز به خط مستقیم تا نقطه واقع
بین دو چشمه که مشترکاً "‌چیفتکان" نامیده میشود امتداد یافته و‌از آنجا به خط
مستقیم به طرف خط‌الرأس کوه "‌سورکو" صعود مینماید.
‌از میله مرزی شماره 101.1 تا میله مرزی شماره 101.2: مرز خط‌الرأس "‌سورکو" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 101.2 تا میله مرزی شماره 101.3: مرز خط‌الرأس "‌سورکو" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 101.3 تا میله مرزی شماره 101.4: مرز خط‌الرأس "‌سورکو" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 101.4 تا میله مرزی شماره 101.5: مرز خط‌الرأس "‌سورکو" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 101.5 تا میله مرزی شماره 101.6: مرز خط‌الرأس "‌سورکو" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 101.6 تا میله مرزی شماره 101.7: مرز خط‌الرأس "‌سورکو" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 101.7 تا میله مرزی شماره 101.8: مرز خط‌الرأس "‌سورکو" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 101.8 تا میله مرزی شماره 102: مرز خط‌الرأس "‌سورکو" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 102 تا میله مرزی شماره 103: مرز خط‌الرأس "‌سورکو" را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 103 تا میله مرزی شماره 103.1: مرز خط‌الرأس "‌سورکو" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 103.1 تا میله مرزی شماره 103.2: مرز وسط المیاه رودخانه
"‌بانه" را (‌در نقشه 50000:1 رودخانه "‌کلاس") موافق جریان آب تا‌ملتقای رود
مزبور با "‌کیالو" (‌زاب کوچک) طی کرده و سپس وسط‌المیاه رود "‌کیالو" را موافق
جریان آب تا مصب جویباری که به این رود میریزد دنبال‌می‌نماید.
‌از میله مرزی شماره 103.2 تا میله مرزی شماره 103.3: مرز جویبار مذکور فوق را بر
خلاف جریان آب دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 103.3 تا میله مرزی شماره 104: مرز پشته‌تپه "‌سالوس" را تا
میله شماره 104 صعود مینماید.
‌از میله مرزی شماره 104 تا میله مرزی شماره 105: مرز پشته مزبور را مجدداً تا
خط‌الرأس تپه "‌سالوس صعود نموده و از آنجا خط‌الرأس را دنبال تا میله‌شماره 105
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 105 تا میله مرزی شماره 106: مرز خط‌الرأس را تا گردنه موسوم
به "‌زینواحمدخان" دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 106 تا میله مرزی شماره 106.1: مرز پشته منتهی به کوه
"‌دولان" را ضمن عبور از قلعه "‌ کانی کوزه" صعود می‌نماید.
‌از میله مرزی شماره 106.1 تا میله مرزی شماره 107: مرز در امتداد قله "‌دولان" تا
خط‌الرأس کوه "‌گورفاتیک" ادامه یافته و از آنجا به قله "‌گوجار"‌میرسد.
‌از میله مرزی شماره 107 تا میله مرزی شماره 107.1: مرز مقسم‌المیاه اصلی را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 107.1 تا میله مرزی شماره 107.2: مرز مقسم‌المیاه اصلی را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 107.2 تا میله مرزی شماره 107.3: مرز مقسم‌المیاه اصلی را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 107.3 تا میله مرزی شماره 107.4: مرز مقسم‌المیاه اصلی را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 107.4 تا میله مرزی شماره 107.5: مرز مقسم‌المیاه اصلی را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 107.5 تا میله مرزی شماره 107.6: مرز مقسم‌المیاه اصلی را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 107.6 تا میله مرزی شماره 107.7: مرز مقسم‌المیاه "‌دوپازا"
را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 107.7 تا میله مرزی شماره 107.8: مرز مقسم‌المیاه "‌دوپازا"
را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 107.8 تا میله مرزی شماره 108: مرز مقسم‌المیاه "‌دوپازا" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 108 تا میله مرزی شماره 109: مرز مستقیم‌المیاه "‌دوپازا" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 109 تا میله مرزی شماره 109.1: مرز خط‌الرأس "‌بولفتیک" را
دنبال می‌کند. (‌در نقشه 50000:1 "‌بولفت").
‌از میله مرزی شماره 109.1 تا میله مرزی شماره 109.2: مرز خط‌الرأس "‌بولفتیک" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 109.2 تا میله مرزی شماره 110: مرز خط‌الرأس "‌بولفتیک" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 110 تا میله مرزی شماره 110.1: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند. (‌در نقشه 50000:1 "‌ بردسپیان").
‌از میله مرزی شماره 110.1 تا میله مرزی شماره 111: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 111 تا میله مرزی شماره 111.1: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 111.1 تا میله مرزی شماره 112: مرز از قله "‌کجار" به خط
مستقیم به طرف سرچشمه جویبار "‌نرزنگ" فرود آمده و جویبار مزبور‌را موافق جریان آب
تا ملتقای آن با رودخانه "‌وزنه" دنبال مینماید.
‌از میله مرزی شماره 112 تا میله مرزی شماره 112.1: مرز مقسم‌المیاه رودخانه
"‌وزنه" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 112.1 تا میله مرزی شماره 113: مرز پشته‌کوه "‌چاورین" را ضمن
عبور از میله‌های شماره 113 و 114 صعود نموده و به قله کوه"‌چاورین" می‌رسد.
‌از میله مرزی شماره 113 تا میله مرزی شماره 114: مرز پشته‌کوه "‌چاورین" را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 114 تا میله مرزی شماره 114.1: مرز پشته کوه "‌چاورین" را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 114.1 تا میله مرزی شماره 115: مرز خط‌الرأس را تا قله
"‌جاسوسان" طی می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 115 تا میله مرزی شماره 115.1: مرز مقسم‌المیاه اصلی «کندیل»
را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 115.1 تا میله مرزی شماره 115.2: مرز مقسم‌المیاه بین دره
"‌وزنه" و دره "‌دولانارته" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 115.2 تا میله مرزی شماره 116: مرز مقسم‌المیاه بین دره
"‌وزنه" و دره "‌دولانارته" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 116 تا میله مرزی شماره 116.1: مرز مقسم‌المیاه بین دره
"‌وزنه" و دره "‌دولانارته" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 116.1 تا میله مرزی شماره 116.2: مرز مقسم‌المیاه بین دره
"‌وزنه" و دره "‌دولانارته" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 116.2 تا میله مرزی شماره 116.3: مرز مقسم‌المیاه بین دره
"‌وزنه" و دره "‌دولانارته" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 116.3 تا میله مرزی شماره 116.4: مرز مقسم‌المیاه بین دره
"‌وزنه" و دره "‌دولانارته" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 116.4 تا میله مرزی شماره 116.5: مرز مستقیم‌المیاه بین دره
"‌وزنه" و دره "‌دولانارته" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 116.5 تا میله مرزی شماره 116.6: مرز مقسم‌المیاه بین دره
"‌وزنه" و دره "‌دولانارته" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 116.6 تا میله مرزی شماره 117: مرز مقسم‌المیاه بین دره
"‌وزنه" و دره "‌دولانارته" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 117 تا میله مرزی شماره 117.1: مرز مقسم‌المیاه بین دره
"‌وزنه" و دره "‌دولانارته" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 117.1 تا میله مرزی شماره 117.2: مرز مقسم‌المیاه بین دره
"‌وزنه" و دره "‌دولانارته" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 117.2 تا میله مرزی شماره 117.3: مرز مقسم‌المیاه بین دره
"‌وزنه" و دره "‌دولانارته" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 117.3 تا میله مرزی شماره 117.4: مرز مقسم‌المیاه اصلی
"‌کندیل" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 117.4 تا میله مرزی شماره A117.4: مرز مقسم‌المیاه اصلی
"‌کندیل" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره A117.4 تا میله مرزی شماره 117.5: مرز مقسم‌المیاه اصلی
"‌کندیل" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 117.5 تا میله مرزی شماره 117.6: مرز مقسم‌المیاه اصلی
"‌کندیل" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 117.6 تا میله مرزی شماره 117.7: مرز مقسم‌المیاه اصلی
"‌کندیل" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 117.7 تا میله مرزی شماره A117.7: مرز مقسم‌المیاه اصلی را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره A117.7 تا میله مرزی شماره B117.7: مرز مقسم‌المیاه اصلی را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره B117.7 تا میله مرزی شماره C117.7: مرز مقسم‌المیاه اصلی را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره C117.7 تا میله مرزی شماره D117.7: مرز مقسم‌المیاه اصلی را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره D117.7 تا میله مرزی شماره E117.7: مرز مقسم‌المیاه اصلی را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره E117.7 تا میله مرزی شماره F117.7: مرز مقسم‌المیاه اصلی را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره F117.7 تا میله مرزی شماره G117.7: مرز مقسم‌المیاه اصلی را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره G117.7 تا میله مرزی شماره 117.8: مرز مقسم‌المیاه اصلی را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 117.8 تا میله مرزی شماره 117.9: مرز مقسم‌المیاه اصلی را
دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 117.9 تا میله مرزی شماره 117.10: مرز مقسم‌المیاه اصلی را
دنبال می‌کند. (‌در نقشه 50000:1 "‌سکانیان").
‌از میله مرزی شماره 117.10 تا میله مرزی شماره 118: مرز مقسم‌المیاه اصلی را
دنبال کرده و به گردنه "‌ کاروشنیک"‌می‌رسد.
‌از میله مرزی شماره 118 تا میله مرزی شماره 118.1: مرز از گردنه مزبور
مقسم‌المیاه اصلی را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 118.1 تا میله مرزی شماره 118.2: مرز مقسم‌المیاه بین
"‌زاب‌الاعلی" و "‌لاون" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 118.2 تا میله مرزی شماره 118.3: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند. (‌در نقشه 50000:1 کوه "‌کانی‌خدا").
‌از میله مرزی شماره 118.3 تا میله مرزی شماره 119: مرز مقسم‌المیاه را تا گردنه
"‌برزین" دنبال می‌کند (‌در نقشه 50000:1 کوه "‌کانی‌خدا").
‌از میله مرزی شماره 119 تا میله مرزی شماره 119.1: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 119.1 تا میله مرزی شماره 119.2: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 119.2 تا میله مرزی شماره 119.3: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 119.3 تا میله مرزی شماره 119.4: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 119.4 تا میله مرزی شماره 119.5: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 119.5 تا میله مرزی شماره 119.6: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 119.6 تا میله مرزی شماره 119.7: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 119.7 تا میله مرزی شماره 120: مرز مقسم‌المیاه را دنبال کرده
و به گردنه "‌میریکین" می‌رسد.
‌از میله مرزی شماره 120 تا میله مرزی شماره 120.1: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 120.1 تا میله مرزی شماره 121: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 121 تا میله مرزی شماره 121.1: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 121.1 تا میله مرزی شماره A121.1: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره A121.1 تا میله مرزی شماره 121.2: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 121.2 تا میله مرزی شماره 121.3: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند. (‌در نقشه 50000:1 "‌سیاه‌کوه").
‌از میله مرزی شماره 121.3 تا میله مرزی شماره 122: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند. (‌در نقشه 50000:1 "‌سیاه‌کوه").
‌از میله مرزی شماره 122 تا میله مرزی شماره 123: مرز مستقیم‌المیاه کوه
"‌کاله‌شین" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 123 تا میله مرزی شماره 124: مرز مقسم‌المیاه کوه "‌کاله‌شین"
را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 124 تا میله مرزی شماره A124.: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره A124. تا میله مرزی شماره 124.1: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 124.1 تا میله مرزی شماره 124.2: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 124.2 تا میله مرزی شماره 124.3: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 124.3 تا میله مرزی شماره 124.4: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 124.4 تا میله مرزی شماره 125: مرز مقسم‌المیاه را دنبال
می‌کند. (‌در نقشه 50000:1 کوه "‌پورک").
‌از میله مرزی شماره 125 تا میله مرزی شماره 125.1: مرز مقسم‌المیاه کوه "‌پورک"
را دنبال می‌نماید.
‌از میله مرزی شماره 125.1 تا میله مرزی شماره 125.2: مرز مقسم‌المیاه کوه "‌پورک"
را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 125.2 تا میله مرزی شماره 125.3: مرز مقسم‌المیاه کوه "‌پورک"
را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 125.3 تا میله مرزی شماره 125.4: مرز مقسم‌المیاه کوه
"‌دالامپر" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 125.4 تا میله مرزی شماره 125.5: مرز مقسم‌المیاه کوه
"‌دالامپر" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 125.5 تا میله مرزی شماره 125.6: مرز مقسم‌المیاه کوه
"‌دالامپر" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 125.6 تا میله مرزی شماره 125.7: مرز مقسم‌المیاه کوه
"‌دالامپر" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 125.7 تا میله مرزی شماره 125.8: مرز مقسم‌المیاه کوه
"‌دالامپر" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 125.8 تا میله مرزی شماره 125.9: مرز مقسم‌المیاه کوه
"‌دالامپر" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 125.9 تا میله مرزی شماره 125.10: مرز مقسم‌المیاه کوه
"‌دالامپر" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 125.10 تا میله مرزی شماره 125.11: مرز مقسم‌المیاه کوه
"‌دالامپر" را دنبال می‌کند.
‌از میله مرزی شماره 125.11 تا ملتقای مرز ایران، ترکیه و عراق مرز مقسم‌المیاه
کوه "‌دالامپر" را دنبال می‌کند.
بغداد به تاریخ 21 دسامبر 1975.
‌از طرف دولت ایران از طرف دولت عراق
‌اسامی مندرج در شرح حاضر از نقشه قدیمی منضم به پروتکل سال 1913 و همچنین نقشه
جدید 1.50000 که در تاریخ 20 ماه مه 1975 در الجزیره‌به امضای رؤسای فنی سه هیأت
نمایندگی رسیده استخراج شده است. ضمیمه حاضر که عبارت از شرح مرز زمینی ایران و
عراق (1975) می‌باشد‌جایگزین ضمیمه‌ای است که در تاریخ 13 ژوئن 1975 در بغداد به
امضاء رسیده است، به استثنای فهرست مختصات میله‌های مرزی (‌ضمیمه شماره 2)‌که به
موجب بند ج ماده اول پروتکل راجع به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی بین ایران و عراق،
امضاء شده در بغداد به تاریخ 13 ژوئن 1975، تا تهیه‌نقشه‌های جدید به مقیاس
1.25000 کماکان معتبر خواهد بود.
‌پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه‌ای بین ایران و عراق
‌طبق تصمیم متخذه در اعلامیه مورخ 6 مارس 1975 الجزیره طرفین متعاهدین نسبت به
مقررات ذیل توافق نمودند:
‌ماده 1 - طرفین متعاهدین - تأیید و اذعان می‌نمایند که تعیین مرز دولتی
رودخانه‌ای در شط‌العرب بین ایران و عراق بر اساس خط تالوگ - توسط‌کمیته مختلط
ایران و عراق و الجزایر - طبق اسناد زیر انجام گردیده است:
1 - پروتکل تهران مورخ 17 مارس 1975.
2 - صورت‌جلسه اجتماع وزیران امور خارجه امضاء شده در بغداد به تاریخ 20 آوریل
1975 که طی آن صورت‌جلسه کمیته مأمور تعیین مرز‌رودخانه‌ای مورخ 16 آوریل 1975
امضاء شده روی کشتی عراقی الثوره در شط‌العرب - مورد تصویب قرار گرفته است.
3 - نقشه‌های هیدروگرافیک مشترک که پس از ممیزی در محل و اصلاح و درج مختصات
جغرافیایی نقاط عبور خط مرز در 1975 - به امضای‌متخصصین هیدروگرافی کمیسیون فنی
مختلط رسیده و توسط رؤسای هیأتهای ایران و عراق و الجزایر در کمیته مورد تصدیق
واقع گردید.
‌نقشه‌های فوق‌الذکر که ذیلاً به آنها اشاره می‌شود منضم به پروتکل حاضر بوده و جزء
لایتجزای آن می‌باشد.
‌نقشه شماره 1
Ehtrance to Shatt El Arab No 3842 که توسط دریاداری بریتانیا به چاپ رسیده است.
‌نقشه شماره 2
Inner Bar to Kabda Point No 3843 که توسط دریاداری بریتانیا به چاپ رسیده است.
‌نقشه شماره 3
Kabda Point to Abadah No 3844 که توسط دریاداری بریتانیا به چاپ رسیده است.
‌نقشه شماره 4
Abadan te Jazirat Ummat tuwa Ylah No 3845 که توسط دریاداری بریتانیا به چاپ
رسیده است.
‌ماده 2 - 1 - خط مرزی در شط‌العرب از نقطه‌ای که مرز زمینی بین ایران و عراق به
شط‌العرب می‌رسد تا دریا - مسیر خط تالوگ یعنی خط میانه کانال‌اصلی قابل کشتیرانی
در پایین‌ترین سطح قابلیت کشتیرانی - را طی می‌کند.
2 - خط مرزی به نحوی که در بند 1 فوق تعریف شده با تغییرات ناشی از علل طبیعی در
کانال اصلی قابل کشتیرانی - تغییر نخواهد نمود - خط مرزی‌بر اثر تغییرات دیگر
تغییر نخواهد کرد - مگر آن که طرفین متعاهدین موافقتنامه خاصی برای این منظور
منعقد نمایند.
3 - تغییرات مذکور در بند 2 فوق متفقاً به وسیله دستگاههای فنی ذیصلاحیت طرفین
متعاهدین - ثبت خواهد شد.
4 - در صورتی که بر اثر حوادث طبیعی بستر شط‌العرب یا مصب آن جابجا شود و این امر
تغییراتی را در تعلق ملی سرزمین دو دولت مربوطه یا اموال‌غیر منقول و ساختمانها یا
تأسیسات فنی و غیر فنی موجب شود مسیر خط مرز کماکان خط تالوگ - به نحوی که در بند
اول فوق مقرر شده خواهد بود.
5 - مگر در مواردی که طرفین متعاهدین متفقاً تصمیم بگیرند که مسیر بایستی بستر جدید
را تعقیب کند - آبها طبق مندرجات چهار نقشه مشترک‌پیش‌بینی شده در بند سوم ماده
اول فوق به هزینه طرفین به بستری که در سال 1975 داشته است برگردانده می‌شود -
مشروط بر این که یکی از طرفین‌ظرف دو سال متعاقب این که جابجا شدن بستر توسط هر یک
از آنان شناسایی شده باشد - چنین تقاضایی را به عمل آورد.
‌در خلال این مدت - حق طرفین در کشتیرانی و استفاده از آب در بستر جدید - محفوظ
خواهد بود.
‌ماده 3 - 1 - مرز رودخانه‌ای در شط‌العرب بین ایران و عراق به نحوی که در ماده 2
فوق تعریف شده - به وسیله خطی بر روی نقشه‌های مشترک‌موضوع بند 3 ماده اول فوق -
مشخص گردیده است.
2 - طرفین متعاهدین توافق داشتند که منتهی‌الیه مرز رودخانه‌ای روی خط مستقیمی که
انتهای دو ساحل را در مصب شط‌العرب هنگام جزر دریا
Astronomical lowwest Lowwater به یکدیگر می‌پیوندد قرارداد این خط مستقیم به روی
نقشه‌های هیدروگرافیک مشترک مذکور در بند 3‌ماده اول فوق ترسیم شده است.
‌ماده 4 - خط مرزی مشروحه در مواد 1 و 2 و 3 پروتکل حاضر - در جهت عمودی فضای و
هوایی و زیرزمین را نیز تحدید می‌کند.
‌ماده 5 - طرفین متعاهدین یک کمیسیون مختلط ایران و عراق تشکیل می‌دهند تا ظرف دو
ماه وضع اموال و غیر منقول و ساختمانها و تأسیسات فنی و‌غیر فنی را که تعلق ملی
آنها بر اثر تحدید مرز رودخانه‌ای ایران و عراق تغییر می‌یابد از طریق بازخرید و
یا جبران خسارت و یا از طریق هر روش‌مقتضی دیگر حل و فصل نماید - تا از وجود
اختلاف احتراز گردد.
‌ماده 6 - با توجه به اتمام اقدامات اندازه‌گیری در شط‌العرب و ترسیم نقشه مشترک
هیدورگرافیک - مذکور در بند 3 ماده 1 فوق - طرفین متعاهدین‌توافق نمودند مجدداً یک
اندازه‌گیری مشترک - هر ده سال یک بار از تاریخ امضای پروتکل حاضر - انجام پذیرد
مع‌الوصف - هر یک از طرفین حق‌دارد درخواست نماید به اندازه‌گیری مشترک جدید - قبل
از انقضای مهلت ده سال مبادرت گردد.
‌طرفین متعاهدین هر یک نصف هزینه‌های اندازه‌گیری را به عهده خواهند گرفت.
‌ماده 7 - 1 - کشتی‌های تجارتی و دولتی و نظامی طرفین متعاهدین از آزادی کشتیرانی
در شط‌العرب برخوردار خواهند بود - صرف‌نظر از حدود‌دریای سرزمینی هر یک از دو
کشور در تمامی قسمت کانال‌های قابل کشتیرانی واقع در دریای سرزمینی تا مصب
شط‌العرب.
2 - کشتیهای مورد استفاده برای تجارت و متعلق به کشورهای ثالث بر اساس مساوات و
عدم تبعیض از آزادی کشتیرانی در شط‌العرب برخوردار‌خواهند بود. صرف‌نظر از حدود
دریای سرزمینی هر یک از دو کشور در تمامی قسمت کانال‌های قابل کشتیرانی واقع در
دریای سرزمینی تا مصب‌شط‌العرب.
3 - هر یک از طرفین متعاهدین می‌تواند ورود کشتی‌های نظامی خارجی را در شط‌العرب
برای بازدید از بنادر خود اجازه دهد مشروط بر این که‌کشتیهای مزبور به کشوری که در
حال مخاصمه تا تعرض مسلحانه و یا جنگ با یکی از طرفین متعاهدین باشد - متعلق نبوده
و مراتب در مهلتی که از‌هفتاد و دو ساعت کمتر نباشد به طرف دیگر اعلام می‌گردد.
4 - طرفین متعاهدین در تمام احوال از صدور اجازه ورود به شط‌العرب برای کشتی‌های
تجارتی متعلق به کشوری که در حال مخاصمه یا تعرض‌مسلحانه و یا جنگ با یکی از طرفین
باشد - اجتناب خواهند نمود.
‌ماده 8 - 1 - مقررات مربوط به کشتیرانی در شط‌العرب توسط یک کمیسیون مختلط ایران
و عراق - بر مبنای اصل حقوق متساوی کشتیرانی دو دولت- تنظیم خواهد شد.
2 - طرفین متعاهدین کمیسیونی به منظور تنظیم مقررات مربوط به جلوگیری و کنترل
آلودگی شط‌العرب تشکیل خواهند داد.
3 - طرفین متعاهدین متعهد می‌شوند متعاقباً موافقتنامه‌هایی درباره مسائل مذکوره در
بندهای 1 و 2 ماده حاضر منعقد نمایند.
‌ماده 9 - طرفین متعاهدین - با اذعان به این که شط‌العرب اصولاً یک آبراه کشتی‌رانی
بین‌المللی است - متعهد می‌شوند از هر نوع بهره‌برداری که نفساً‌مانع کشتیرانی در
شط‌العرب و دریای سرزمینی هر یک از دو کشور در تمامی قسمت کانالهای قابل کشتیرانی
واقع در دریای سرزمینی تا مصب‌شط‌العرب گردد - اجتناب نمایند.
بغداد به تاریخ 13 ژوئن 1975.
‌عباسعلی خلعتبری سعدون حمادی
‌وزیر امور خارجه ایران وزیر امور خارجه عراق
‌با حضور جناب آقای عبدالعزیز بوتفلیقه عضو شورای انقلاب وزیر امور خارجه الجزایر
به امضاء رسید.
‌ترجمه
‌پروتکل مربوط به امنیت در مرز بین ایران و عراق
‌طبق تصمیمات مندرج در توافق الجزایر مورخ 6 مارس 1975 با علاقه به برقراری امنیت
و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک فیمابین با تصمیم به‌اعمال کنترل دقیق و مؤثر
برای پایان دادن به هر نوع رخنه اخلال‌گرانه و بدین منظور برقراری همکاری نزدیک
فیمابین و جلوگیری از هر نوع عمل‌رخنه‌گرانه یا تردد غیر قانونی در مرز مشترک که
هدف آن اخلال و عدم انقیاد و شورش باشد.
‌با عطف به پروتکل مورخ 15 مارس 1975 تهران و صورت‌جلسه اجتماع وزیران امور خارجه
مورخ 20 آوریل 1975 بغداد. و صورت‌جلسه اجتماع‌وزیران امور خارجه مورخ 20 مه 1975
الجزیره طرفین متعاهدین نسبت به مقررات ذیل توافق نمودند:
‌ماده 1 - 1 - طرفین متعاهدین به مبادله اطلاعات مربوط به تردد عناصر اخلال‌گر که
سعی کنند برای ارتکاب عملیات اخلال‌گرانه و عدم انقیاد یا‌شورش - به داخل یکی از
دو کشور نفوذ کنند - مبادرت خواهند نمود.
2 - طرفین متعاهدین تدابیر مقتضی مربوط به تردد عناصر موضوع بند 1 ماده حاضر اتخاذ
خواهند نمود.
‌طرفین بلافاصله هویت این افراد را به یکدیگر اطلاع خواهند داد و بدیهی است که
کلیه کوششها را به منظور جلوگیری از ارتکاب اعمال اخلال‌گرانه‌توسط این افراد
مبذول خواهند داشت.
‌عین همین تدابیر نسبت به افرادی که در داخل سرزمین یکی از طرفین متعاهدین به قصد
ارتکاب اعمال اخلال‌گرانه یا خرابکاری در سرزمین طرف دیگر‌تجمع نمایند - اتخاذ
خواهد شد.
‌ماده 2 - همکاری همه جانبه‌ای که بین مقامات ذیصلاحیت طرفین متعاهدین برقرار
گردیده و مربوط به بستن مرزها برای جلوگیری از رخنه عناصر‌اخلال‌گر می‌باشد در سطح
مقامات مرزی تا بالاترین سطوح یعنی وزیران دفاع و امور خارجه و داخله طرفین -
دنبال خواهد شد -
‌ماده 3 - معبرهای نفوذی که ممکن است به وسیله عناصر اخلال‌گر مورد استفاده قرار
گیرد به ترتیب زیر تعیین می‌شود:
1 - ناحیه مرزی شمال.
‌از نقطه انتقامی مرزهای ایران و ترکیه و عراق تا خانقین و قصرشیرین (‌با احتساب
قصرشیرین): 21 نقطه.
2 - ناحیه مرزی جنوب.
‌از خانقین و قصرشیرین (‌بدون احتساب قصرشیرین) تا منتهی‌الیه مرز ایران و عراق:
17 نقطه.
3 - معابر نفوذی فوق‌الذکر در ضمیمه تعیین شده‌اند.
4 - هر معبر نفوذی دیگر که متعاقباً کشف شده و بستن و کنترل آن لازم باشد جزء معابر
معین شده فوق محسوب خواهد شد.
5 - کلیه گذرگاه‌های مرزی به استثنای آنهایی که در حال حاضر تحت کنترل مقامات
گمرکی می‌باشند - برای هر نوع عبور ممنوع خواهند بود.
6 - با توجه به گسترش مناسبات همه‌جانبه بین دو کشور همسایه - طرفین متعاهدین
توافق دارند که در آینده گذرگاههای دیگری تحت کنترل مأموران‌گمرکی با موافقت مشترک
ایجاد گردد.
‌ماده 4 - 1 - طرفین متعاهدین متعهد می‌شوند وسائل انسانی و مادی لازم را به منظور
تأمین مؤثر بستن و کنترل مرزها مورد استفاده قرار دهند - به‌نحوی که از هر نوع
رخنه عناصر اخلال‌گر از گذرگاههای مذکور در ماده 3 فوق ممانعت به عمل آید.
2 - در صورتی که حسب تجربیات مکتسبه در این مورد کارشناسان تشخیص دهند که تدابیر
مؤثرتری باید اتخاذ گردد - طی اجلاسات ماهانه مقامات‌مرزی دو کشور و یا عنداللزوم
از طریق ملاقات بین مقامات مزبور ترتیب آن داده خواهد شد.
‌نتایج حاصله و صورت‌جلسات ملاقاتهای فوق به مقامات عالی هر یک از طرفین اعلام
خواهد شد.
‌در صورتی که اختلافی بین مقامات مرزی طرفین بروز کند - رؤسای ادارات مربوطه با
یکدیگر در بغداد یا در تهران ملاقات خواهند نمود تا نظریات‌خود را با یکدیگر نزدیک
کرده و نتایج اجلاسات خود را در یک صورت‌جلسه درج نمایند.
‌ماده 5 - 1 - افراد اخلال‌گر بازداشت شده به مقامات ذیصلاحیت طرفی که بازداشت در
سرزمین او صورت گرفته است تحویل می‌گردد و مقررات‌جاری در مورد آنان به اجراء
گذارده خواهد شد.
2 - طرفین متعاهدین متقابلاً تدابیری را که علیه افراد موضوع بند 1 فوق اتخاذ
نموده‌اند به اطلاع یکدیگر خواهند رسانید.
3 - در صورت عبور از مرز به وسیله افراد اخلال‌گر فراری - بلافاصله این امر به
مقامات کشوری دیگر اطلاع داده خواهد شد و این مقامات کلیه تدابیر‌لازم را برای
تسهیل دستگیری افراد مزبور اتخاذ خواهند نمود.
‌ماده 6 - در صورت لزوم با توافق طرفین متعاهدین - ممکن است مناطقی را برای
جلوگیری از تحقق مقاصد افراد اخلال‌گر - ممنوعه اعلام نمود.
‌ماده 7 - به منظور برقراری و گسترش یک همکاری متقابل و مفید به نفع طرفین - یک
کمیته مختلط دائمی متشکل از رؤسای ادارات مرزی و‌نمایندگان وزارت‌های امور خارجه
دو کشور ایجاد می‌گردد. این کمیته دو اجلاس سالانه (‌در اول هر نیمه سال مسیحی)
ترتیب خواهد داد.
‌مع‌الوصف حسب درخواست هر یک از طرفین ممکن است اجلاسات فوق‌العاده به منظور بررسی
و استفاده بهتر از وسایل معنوی و مادی برای بستن و‌کنترل مرز و نیز برای اعمال و
اجرای صحیح مقررات اصلی همکاری پیش‌بینی شده در پروتکل حاضر - ترتیب داده شود.
‌ماده 8 - مقررات پروتکل حاضر مربوط به بستن و کنترل مرز - خللی به مقررات
توافقهای خاص بین ایران و عراق درباره حق تعلیف احشام یا درباره‌کمیسرهای مرزی
وارد نخواهد ساخت.
‌ماده 9 - به منظور برقراری امنیت در مرز رودخانه‌ای مشترک در شط‌العرب و جلوگیری
از رخنه عناصر اخلال‌گر از هر دو جهت - طرفین متعاهدین‌تدابیر مقتضی بالاخص از
طریق ایجاد پستهای نظارت مجهز به قایقهای گشتی اتخاذ خواهند نمود.
‌بغداد به تاریخ 13 ژوئن 1975.
‌عباسعلی خلعتبری سعدون حمادی
‌وزیر امور خارجه ایران وزیر امور خارجه عراق
بغداد به تاریخ 13 ژوئن 1975.
‌با حضور جناب آقای عبدالعزیز بوتفلیقه عضو شورای انقلاب وزیر امور خارجه الجزایر
به امضاء رسید.
‌ضمیمه پروتکل مربوط به امنیت در مرز ایران و عراق معبرهای نفوذی واقع در ناحیه
شمالی مرز
1 - رواندوز - خزنه - دالامپرداغ - کسیان - رضائیه.
2 - رواندوز - سید خان - دورود - کانی‌رش - مهاباد.
3 - سید خان - بانه سیلوه - مهاباد.
4 - رواندوز - کلاله - حاجی‌عمران - تمرچین - پیرانشهر (‌خانه) - مهاباد.
5 - قلعه‌دیزه - شهیدات (‌قلعه شهیدان) - ساری‌جوزه - برده‌پان - سردشت.
6 - قلعه‌دیزه - هلشو (‌هیرو) - بیوران - سردشت.
7 - سلیمانیه - مائوت - پاجوه - دولگان - سردشت.
8 - سلیمانیه - چوارتا - چمباراب - بوزگان - بانه.
9 - پنجوین - میشو - خوش‌دره - پاسگاه باستان - سقز - مهاباد.
10 - پنجوین - پهلویدژ - بانه.
11 - پنجوین - باشماق - مریوان - سنندج.
12 - پنجوین - توتمان - پیرانشاه - ویسه - مریوان - سنندج.
13 - سید صادق - خورمال - دیزلی - مریوان.
14 - حلبچه - تورپله (‌بیاره) نوسود.
15 - حلبچه - دوروله - قلعه‌چه - باینگان - کرمانشاه.
16 - میدان - باویسی.
17 - میدان - چیارضا - تپه‌رش - سرقلعه.
18 - قوراتو - چیاسرخ - رزوار - قلعه هوان - تپه‌رش - سرقلعه.
19 - خانقین - دره‌خورما - هوشگری - گرمک - احمدآباد.
20 - خانقین - پله‌چفت - کریم‌آباد - قصرشیرین.
21 - خانقین - منزریه - خسروی - قصرشیرین.
‌معبرهای نفوذی واقع در قسمت جنوبی مرز:
‌ناحیه واقع بین خسروی (‌با احتساب) و باویسی (‌بدون احتساب) شامل معبرهای نفوذی
زیر:
‌الف - گانی‌بوز - ذینل‌کش (‌ذینل‌کوش) - تنگاب‌کهنه.
ب - نی‌خانه - سربند - خان‌لیلی - دربارو.
ج - چهارباغ - پیرعلی - چغاسرخه (‌چیاسرخه) - خان‌لیلی - دربارو.
‌د - تپه‌شاه - تپه‌شیرو - محل چادر.
ه - محمدخدر - تپه‌کل - خان‌لیلی - دربارو.
2 - خانقین - گانی‌ماسی - نفت‌خانه - گمرک - نفت‌شاه.
3 - ماکتو - می‌پیچ - نفت‌شاه.
4 - مندلی - کومه‌سنگ (‌وادی الاهوران) - سومار.
5 - العین - تک‌تک - تک‌تک مشکی - انجیره - صالح‌آباد.
6 - بدره - زورباطیه - الجبل - گانی سخت - محل چادر
7 - بدره - زورباطیه - صدور - کنچانچم - ایلام.
8 - بدره - صدالعرفات - (‌عرفات) - بهرام‌آباد - مهران.
9 - کوت - شیخ‌سعد - شهابی - چنگوله.
10 - علی غربی - چلات عراق - چلات ایران - دهلران.
11 - علی‌غربی - طیلب - بیات - موسیان.
12 - عماره - فکه عراق - فکه ایران - سوشه - اهواز.
13 - عماره - شیب - سوبله - بستان - سوسنگرد.
14 - ابودفله - طلعیله - سوسنگرد.
15 - ابودفله - کوشکًً بصری - کوشک اهواز - اهواز.
16 - بصره شلمچه - خرمشهر - بندر شاهپور.
17 - بصره - تنومه - حدود - خرمشهر.
‌عهدنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده و سه پروتکل و یک الحاقیه و نقشه‌های
ضمیمه منضم به قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن‌همجواری بین ایران و عراق
می‌باشد.
‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی