قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن

قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده
(1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1)
ماده (2) آن

ماده واحده -
1- یک بند به‌عنوان بند (ز) و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در
نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 الحاق می‌شود:
ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب
درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را
جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.
تبصره- پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی
رسیدگی می‌شود.
2- تبصره (1) ماده (2) قانون فوق به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
تبصره 1- در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده
(1) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش
ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده
محکوم می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی ماه
یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/10/1384 به
تأیید شورای نگهبان رسید.