اصلاح بندهای (۱)٬( ۲ )و (۳ )تصویب نامه شماره ۱۷۱۳۴۵/ت۵۲۴۰۲هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶

۲۲/۴/۱۳۹۵                                                     ۴۶۲۴۵/۵۲۴۰۲شماره

هـ۵۲۴۰۲ت/۱۷۱۳۴۵ شماره تصویبنامه( ۳) و(۲) ٬(۱) بندهای اصلاح۲۶/۱۲/۱۳۹۴ مورخ

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

نظر به اینکه در بندهای (۱)٬( ۲ )و (۳ )تصویب نامه شماره ۱۷۱۳۴۵/ت۵۲۴۰۲هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ عبارت «مناطق آزاد تجاری ـ
صنعتی و ویژه اقتصادی» به صورت عبارتهای «مناطق آزاد» و واژههای «منطقه» تحریر شده است٬ مراتب جهت اصلاح اعلام می­
شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی