قانون اصلاح تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ، موضوع ماده (8) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهوری
اسلامی ایران عطف به نامه شماره 46499/34029مورخ 9/8/1384 در اجراء اصل یکصد
وبیست‌ وسوم(123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح تبصره(3) الحاقی
ماده(9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، موضوع ماده(8) قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم
گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 29/3/1386 و تأیید شورای
محترم نگهبان به‌پیوست ارسال می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح تبصره (3) الحاقی ماده (9)
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت‌، موضوع ماده (8) قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت مصوب 1380 ماده واحده - درصدهای مندرج در تبصره(3) الحاقی ماده
(9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت‌، موضوع ماده (8) قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت مصوب 1380 به ترتیب به میزان سیصد وشصت درصد(360%) و صد درصد
(100%) اصلاح می‌شود. تبصره - افزایش ناشی از اجراء این قانون صرفاً شامل
مستمری‌بگیرانی می‌شود که مستمری دریافتی ماهانه آنان کمتر از سه میلیون ریال
می‌باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ
بیست و نهم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در
تاریخ 6/4/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید./ن غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای
اسلامی