« اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران ـ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۰۱۵/۳۲۴۸۳ مورخ ۹۳/۱۱/۲۶»

شماره۱۶۰/۹۶۹۷                                     ۱۳۹۵/۴/۲۷

جناب آقای سینجلی جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی

سلام علیکم

به پیوست تصویر مصوبه « اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران » ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۱۸۲/۳۴۸۴۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ را که در دویست و چهل و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) منعقده در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ به تصویب رسیده و سیر قانونی شدن خود را طی نموده است، جهت چاپ و انتشار در اولین شماره آن روزنامه ارسال می نماید.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ـ مهدی چمران

عنوان مصوبه: 

« اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران ـ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۰۱۵/۳۲۴۸۳ مورخ ۹۳/۱۱/۲۶»

مشتمل بر ماده واحده و دو(۲) تبصره و جداول ذیل آن
(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران )

مصوب جلسه ۲۴۵ شـورای اسلامی شهـر تهـران (دوره چهارم)

ابلاغی به شماره: ۱۶۰/۲۱۸۲/۳۴۸۴۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶

این مصوبه در پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران

به نشانی http://shora.tehran.ir قابل دسترسی است.

ماده واحده:

در اجرای بند بیست و ششم (۲۶) ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از تاریخ لازم الاجراشدن این مصوبه تعرفه ارائه خدمات دفاتر الکترونیک شهر تهران تصویبی در یکصد و سی امین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) ـ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۰۱۵/۳۲۴۸۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ به شرح ذیل اصلاح و جهت اجرا ابلاغ می گردد.

تبصره یکم (۱):

 شهرداری تهران موظف است جداول ذیل این مصوبه را به کلیه دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران ابلاغ نموده و در جهت آگاهی شهروندان از تعرفه های مصوب اقدام نماید و ضمن تأکید بر نصب تعرفه ها در محل مناسب و قابل رؤیت در دفاتر خدمات الکترونیک شهر بر فعالیت آنان نظارت مستمر اعمال و گزارش عملکرد خود را هر شش (۶) ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.

تبصره دوم (۲):

 شهرداری تهران موظف است ظرف مدت شش (۶) ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این مصوبه اقدامات لازم در جهت برون سپاری سایر خدمات قابل واگذاری به دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران در حوزه های مربوط (حوزه های ستادی شهرداری تهران ) را معمول و گزارش آن را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
جدول شماره یک (۱) ـ  نرخ ارائه خدمات دفاتر الکترونیک شهر تهران