نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه های  رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»                                                               ۱ 

شماره۲۹۱۸۰هـ/ب                                     ۱۳۹۵/۵/۴

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۴۱۰۶/ت۵۲۸۱۴ک مــورخ ۱۳۹۵/۳/۲۴، موضوع: «اشتغال به کار چهار نفر افراد بازنشسته در دستگاه های اجرائی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبـصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.

هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«با قطع نظر از ذیل اصل(۱۳۸) قانون اساسی که مصوبات کمیسیون های متشکل از چند وزیر را پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء می داند، براساس ماده واحده «قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» ـ مصوب۱۳۹۵/۲/۲۰ـ و ابلاغ آن به تاریخ ۱۳۹۵/۳/۴ به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع شده و بنا به تصریح تبصره(۵) ذیل ماده واحده، ماده(۴۱) «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ نسخ شده است. بنابراین، متن مصوبه مذکور، یعنی مصوبه وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، مبنی بر مجاز دانستن به کارگیری چهار نفر از بازنشستگان در دستگاه های اجرائی، چون پس از منسوخ شدن ماده(۴۱) قانون الحاق و ابلاغ آن به دولت به تأیید رئیس محترم جمهور رسید، از این حیث که تأیید مقام مذکور، مؤخّر بر تاریخ تصویب، ابلاغ و لازم الاجراء شدن قانون مورد اشاره می باشد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی