لایحه قانونی مربوط به پرسنل اخراجی نیروهای مسلح که بدون حکم دادگاه اخراج گردیده اند

‌لایحه قانونی مربوط به پرسنل اخراجی نیروهای مسلح که بدون حکم
دادگاه اخراج گردیده‌اند
‌مصوب 59.2.6
‌ماده واحده - به خدمت کلیه پرسنل نیروهای مسلح (‌اعم از نظامی و غیرنظامی) که پس
از کودتای ننگین 28 مرداد 1332 به جهت فعالیتهای‌سیاسی بدون حکم دادگاه و یا
انگیزه عدم صلاحیت خدمتی تا تاریخ 57.11.22 اخراج گردیده‌اند می‌توان بر حسب مورد
تا مدت پنج سال بدون‌دریافت کسور بازنشستگی اضافه نموده و بازخرید خدمت نمود.