عمومی مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در مورد برنامه زیرنظام تأمین فضا٬ تجهیزات و فناوری نظام تعلیم وتربیت رسمی

شماره۱۲۰/۷۴۰۴۹                                    ۱۳۹۵/۷/۲۴

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

با احترام، تعداد یک عدد لوح فشرده حاوی مصوبه شماره ۹۳۳ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۴ شورای عالی آموزش و پرورش موضوع «برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی» که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است، جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نسخه ای از آن برای دبیرخانه این شورا ارسال گردد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ـ مهدی نوید

شماره۸۰۷۳۴                                       ۱۳۹۵/۷/۱۲

جناب آقای نوید

دبیرکل محترم شورای عالی آموزش و پرورش

سلام علیکم

بازگشت به نامه شماره ۱۲۰/۷۳۴۹۷ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۱ درخصوص «درخواست تأیید و توشیح مصوبه جلسه نهصد و سی و سوم آن شورا، موضوع برنامه زیر نظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی» به پیوست اصل مصوبه مذکور و برگه امضاء مربوطه که به تأیید و توشیح ریاست محترم جمهوری رسیده است، جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

معاون هماهنگی پیگیریهای ویژه خدمات مدیریت ـ محمد دوایی

برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی

مصوب نهصدوسی و سومین (۹۳۳) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش

تاریخ ۱۳۹۵/۳/۲۴

(بررسی شده در جلسات ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰ و ۹۳۳)

در اجرای مفاد فصل هشتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر تصویب برنامه های زیرنظام های اصلی سند تحول در شورای عالی آموزش و پرورش، برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری به شرح زیر تصویب و برای اجرا ابلاغ می شود:

چشم انداز:

فضا ها و مراکز آموزشی و تربیتی در افق ۱۴۰۴، زمینه ساز تحقق اهداف و برنامه های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و تأمین کننده نیازهای فردی و جمعی دانش آموزان، متناسب با ساحت های شش گانه تربیت و الزامات برنامه درسی ملی، استانداردهای بین المللی، با هویت و ویژگی های معماری اسلامی ـ ایرانی، دارای ظرفیت بالا در تعاملات فرهنگی و اجتماعی محله، امکان دسترسی آسان به محیطی مقاوم، ایمن، با نشاط، دوست داشتنی، دوستدار محیط زیست، بهره مند از انرژی های پاک (تجدیدپذیر) و مجهز به تجهیزات و فناوری های نوین بومی برای یادگیری می باشند.

اهداف:

۱) ساخت، نوسازی، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی براساس ضوابط و استانداردهای فنی و مهندسی، شرایط اقلیمی، اصول شهرسازی، هماهنگ با معیارها و ضوابط زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، مقاوم و ایمن در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی با توجه به نیازها، رعایت شرایط سنی، جسمی و جنسیتی دانش آموزان، با تکیه بر فرهنگ معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی و متناسب با اقتضائات فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و برنامه درسی ملی

۲ ) ساماندهی فضای کالبدی موجود برای استفاده بهینه از امکانات و منابع

۳) جذب مشارکت حداکثری سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و کمک­های مردمی و هدایت آن در جهت طراحی، ساخت، مقاوم سازی و تجهیز و نگهداری فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی

۴) بازسازی، مقاوم سازی فضاهای فرسوده و ایمن سازی مدارس و ایجاد پایگاه های ایمن در شرایط بحران

۵) تأمین فضا، تجهیزات و فناوری استاندارد کلیه مراکز آموزشی، تربیتی و ورزشی براساس اولویت ها، ضوابط و معیارهای فنی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) با نگاه کاربردی به فناوری روز با تکیه بر توانمندی های بومی و منطقه ای در طراحی و ساخت فضاها

۶) حفظ و نگهداری مطلوب فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی به عنوان سرمایه­ های ملی با مشارکت عوامل اجرایی ادارات کل، مناطق، نواحی، مدرسه، دانش­آموزان، اولیاء و معتمدین محل

۷) افزایش سرانه فضای فیزیکی دانش آموز در فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی براساس برنامه درسی ملی و منطبق با استانداردهای جهانی در راستای پاسخگویی به ساحت های مختلف آموزشی، تربیتی و ورزشی و دستیابی به ابعاد مناسب (سایز و تنوع فضایی) و با تأکید بر توسعه مجتمع های آموزشی و تربیتی با توجه به اقتضائات اقتصاد آموزش و پرورش

۸) افزایش بهره وری و صرفه جویی اقتصادی با بهره گیری مناسب از فناوری های نوین ساخت و ساز در فضاهای آموزشی و تربیتی و ورزشی

مدرسه در تراز سند تحول بنیادین:

مدرسه به عنوان محیط اصلی تربیت و یادگیری، تجلی بخش تحقق مراتبی از حیات طیبه، کانون عرضه خدمات و فرصت های تعلیم و تربیتی، محل کسب تجربه های تربیتی و زیستی می باشد. برخی از ویژگی های مهم مدرسه از منظر فضا، تجهیزات و فناوری عبارت است:

· تسهیل کننده فرآیند یادگیری و تربیت دانش آموزان و موثر در بروز خلاقیت، مهارت آموزی، تعامل سازنده و رشد شخصیت آنان

· سازگار و منطبق با معماری و فرهنگ و تمدن اسلامی ـ ایرانی و دارای هویت شاخص تربیتی

· زمینه ساز برای کسب شایستگی های لازم در ساحت های شش گانه تربیتی

· دوست داشتنی، زیبا، نشاط آور، تحرک آفرین و با طراوت، متناسب با ویژگی های جسمی، جنسیتی، سنی و روحی دانش آموزان و معلمان

· کانون تربیتی، آموزشی و فرهنگی محله و دارای امکانات و شرایط مناسب برای ارتباط موثر با جامعه محلی

·  برخوردار از نمازخانه، کتابخانه، آزمایشگاه، کارگاه، فضای سبز، فضای ورزشی و حیاط مناسب

· متناسب با شرایط اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی و معیارهای زیست محیطی، ایمنی و بهداشتی

· دارای امکانات، تجهیزات و لوازم استاندارد برای تسهیل فرآیند یادگیری و رفع نیازهای علمی، پژوهشی و تربیتی مخاطبان

· مستحکم و مقاوم در برابر حوادث و سوانح طبیعی و غیرطبیعی، با استفاده حداکثری از مصالح ملی و منطقه ای و محلی امن در ایام اضطرار برای کمک رسانی به جامعه

· برخوردار از تأسیسات مناسب با تأکید بر استفاده از انرژی های طبیعی و پاک

سیاست­های اجرایی :

۱) استانداردسازی فرآیند مکان یابی، طراحی، ساخت، مقاوم سازی، متناسب سازی و تجهیز فضاهای آموزشی و تربیتی و ورزشی متناسب با اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و منطبق بر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی

۲) توجه به الگوهای توسعه پایدار و آمایش سرزمین و اقتضائات محیط های آموزشی و تربیتی و جمعیتی در مکان یابی مدارس و مراکز

۳) توجـه به اقتضائات برنامه درسـی ملی و ساختار چهار دوره تحصیلی سه ساله (۳ـ۳ـ۳ـ۳) به صورت فضاهای مستقل از هم با اولویت ساخت مجتمع های آموزشی و تربیتی

۴) هویت بخشی به فضاهای آموزشی و تربیتی و احیا معماری اسلامی ـ ایرانی با رعایت الگوهای بومی هر منطقه، محرم سازی، همسازی با شرایط اقلیمی

۵) تسهیل دسترسی عمومی به فضاها و استفاده از امکانات آموزشی و تربیتی به عنوان کانون تربیتی محله

۶) توجه به ایجاد مجموعه مکان های آموزشی و تربیتی متناسب با استلزامات ساحت های شش گانه تربیتی و مجهز به امکانات و تجهیزات موردنیاز

۷) استفاده حداکثری از ظرفیت های مردمی و بخش خصوصی و غیردولتی و تنوع بخشی و توسعه روش های مشارکت خیرین و نهادهای دولتی و غیردولتی

۸) ایمن سازی مدارس و دستیابی به مؤلفه های مدرسه ایمن۱

۹) استانداردسازی سیستم گرمایشی و سرمایشی و بهینه سازی مصرف انرژی و مدیریت سبز با بهره گیری از فناوری های نوین و انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی های خورشیدی، باد و ترکیبی در فضاهای آموزشی و تربیتی

۱۰) توانمندسازی مجموعه عوامل اجرائی مرتبط با ساخت و ساز اعم از پیمانکاران و ذی نفعان، مهندسان و کارشناسان

۱۱)متناسب سازی فضاها با شرایط دانش آموزان با نیازهای ویژه مشغول به تحصیل در مدارس خاص و مدارس فراگیر

۱۲) بازسازی، توسعه، بهسازی، مقاوم سازی و ساماندهی فضاهای موجود متناسب با مفاد سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی

۱۳) در رعایت ضوابط و الزامات ارگونومیک و ابعاد و اندازه های دانش آموزان ایرانی در تجهیز مدارس موجود و نوساز به فناوری های نوین، مبلمان و تجهیزات، متناسب با شرایط جسمی، روحی و جنسیتی دانش آموزان

۱۴) انتخاب زمین با وسعت مناسب برای تأمین فضای سبز و فضای ورزشی علاوه بر ساختمان و فضای کالبدی

۱۵) رعایت ابعاد و اندازه فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی۲ به شرح ذیل۳:

 · با توجه به اقتضائات آمایش سرزمین و تحولات جمعیتی و با جلب مشارکت دستگاه ها و نهادهای ذیربط، زمین مناسب و بزرگ برای ساخت مدارس جدید، با اولویت احداث مجتمع های آموزشی و تربیتی، به ویژه در شهرها، تأمین شود و از ساخت مدارس در زمین های کوچک۴ خودداری شود.

· مدرسه در هر دوره تحصیلی حداقل باید دو کلاس در هر پایه تحصیلی (در مجموع به تعداد حداقل ۶ کلاس) داشته باشد.

· مجتمع آموزشی و تربیتی با ترکیب دوره های تحصیلی (دوره پیش دبستانی، دو دوره ابتدایی ، دو دوره متوسطه) تشکیل می شود.

 با تمهید مقدمات لازم برای تبدیل مدارس موجود به مدارس متوسط (۵۴۰ ـ ۱۸۰ دانش آموز) و بزرگ (بیش از ۵۴۰ دانش آموز) اقدام شود.۵

استاندارد های فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی

جدول شماره۱ـ متوسط سرانه فضاهای آموزشی و تربیتی۶

۱ ـ مدرسه ایمن: safe school

۲ ـ اندازه مدرسه : School Size

۳ ـ رعایت ابعاد و اندازه های مذکور، در طراحی و ساخت تمام مدارس اعم از دولتی و غیردولتی الزامی است.

۴ ـ اندازه و ابعاد زمین بر اساس استانداردهای مصوب سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

۵ ـ در طراحی، ساخت و تجهیز مدارس روستایی، عشایری و مناطق کم جمعیت، متناسب با امکانات و شرایط، تمام یا برخی از موارد فوق اجرا خواهد شد.

۶ ـ در مناطق روستایی، در صورت ساخت مدارس بالاتر از شش کلاسه در دوره ابتدایی و همچنین بالاتر از سه کلاسه در دوره اول متوسطه ضوابط، برنامه فیزیکی و سرانه های فضاهای مدارس شهری ملاک عمل خواهد بود.

۷ ـ در مناطق روستایی، در صورت ساخت مدارس برای دوره دوم متوسطه، ضوابط، برنامه فیزیکی و سرانه های فضاهای مدارس شهری ملاک عمل خواهد بود. بدیهی است حداقل تعداد کلاس در دوره دوم متوسطه، شش کلاس می باشد.

· فضای آموزشی عبارت است از (کلاس + کارگاه ها + آزمایشگاه + اتاق سمعی بصری + اتاق رایانه)

· فضای پرورشی عبارت است از (اتاق پرورشی + نمازخانه + کتابخانه + سالن اجتماعات + اتاق بهداشت + اتاق مشاور+ اتاق تشکل های دانش آموزی (اتاق بسیج))

· فضاهای اداری عبارت است از (اتاق مدیر + اتاق معاون آموزشی + اتاق معاون فناوری + اتاق معاون اجرایی (بایگانی) + اتاق استراحت معلمان + ملاقات والدین + اتاق چاپ و تکثیر)

· فضاهای خدماتی و پشتیبانی عبارت است از (سرویس بهداشتی معلمان + آبدارخانه + انبار وسایل شستشو (تی شور) + انبار وسائل وتجهیزات مستعمل + انبار وسائل اداری + اتاق تأسیسات + اتاق برق)

· فضاهای سرپوشیده موجود در محوطه عبارت است از (سرویس بهداشتی دانش  آموزان + آبخوری دانش  آموزان + سر درب ورودی + پایگاه تغذیه (بوفه) + سرایداری) 

· فضای ارتباطی باتوجه به شهری یا روستایی بودن و همچنین اقلیم منطقه بین ۲۵ تا ۳۵ درصد فضای خالص محاسبه می شود.

· فضای زیرساخت با توجه به شهری یا روستایی بودن مدرسه بین ۱۴ تا ۱۶ درصد جمع فضاهای خالص و ارتباطی محاسبه می شود.

· فضای باز محوطه عبارت است از (محوطه صف جمع و تفریح + زمین بازی و ورزش + فضای سبز + پارکینگ)

جدول شماره۲ـ سرانه و مساحت کلاس درس مدارس

جدول شماره۳ـ سرانه و ظرفیت فضاهای آموزشی و تربیتی

· در هنرستان های فنی و حرفه ای دو تیپ کلی هنرستان یکی با حداکثر سه رشته و دیگری با حداکثر پنج رشته درنظر گرفته شده است. که مناسب ترین شرایط برای استفاده بهینه از کارگاه ها و آزمایشگاه های تخصصی پنج رشته ای می باشد.

· هنرستان ها را می توان از نظر فضاهای بسته غیرمشترک (آزمایشگاه ها و کارگاه های سبک و سنگین) به ۷ نوع۱ به شرح زیر طبقه بندی نمود:

نوع ۱: رشته هایی همچون «نقشه برداری» و «حسابداری» که نیازی به آزمایشگاه و کارگاه تخصصی ندارند.

نوع ۲: برخی رشته های زمینه صنعت همچون «الکترونیک»، «الکتروتکنیک»، «مخابرات دریایی»، «ناوبری»، «صنایع شیمیایی» که فقط واجد آزمایشگاه ها و کارگاه های سبک هستند.

نوع ۳: برخی رشته های زمینه صنعت همچون «ساختمان»، «تأسیسات»، «صنایع فلزی»، «مکانیک خودرو»، که فقط واجد آزمایشگاه ها و کارگاه های سنگین هستند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ در این تقسیم بندی رشته های «معدن» و «سیمان» که به دلیل آزمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی بهتر است همجوار معادن و کارخانجات مربوطه تأسیس گردند و نیز «چاپ دستی» در نظر گرفته نشده اند.

نوع ۴: برخی رشته های زمینه صنعت همچون «مکانیک موتورهای دریایی»، «سرامیک»، «نساجی»، «متالورژی»، «چاپ»، «ساخت و تولید»، «چوب و کاغذ»، «نقشه کشی عمومی»، که واجد آزمایشگاه ها و کارگاه های سبک و سنگین هستند.

نوع ۵: کلیة رشته های زمینة خدمات غیراز «تربیت بدنی» که فقط واجد آزمایشگاه و کارگاه سبک هستند.

نوع ۶: رشتة «تربیت بدنی» از زمینة خدمات که فقط واجد سالن ورزش سرپوشیده (سنگین) است.

نوع ۷: کلیة رشته های زمینة کشاورزی که واجد آزمایشگاه ها و کارگاه های سبک و سنگین و زمین زراعی و باغی هستند.

تدوین استاندارد های فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی:

۱ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است ضوابط، معیارها و استانداردهای طراحی کلیه فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی از جمله مدارس پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه، مجتمع های آموزشی و تربیتی، هنرستان های فنی و حرفه ای و کارودانش، مدارس با نیازهای ویژه (استثنایی)، مدارس با نیازهای خاص (استعداد های درخشان، نمونه دولتی و مدارس ورزش)، مدارس شبانه روزی، پژوهش سراهای دانش آموزی، موزه و نمایشگاه علم و فناوری، دارالقرآن، اردوگاه های دانش آموزی، کانون های فرهنگی، کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سالن های ورزشی، فضاهای ورزشی روباز، استخر و ورزشگاه های دانش آموزی را متناسب با جداول فوق و رعایت اصول و ضوابط ذیربط ظرف مدت دو سال تهیه و به تصویب کمیسیون اقتصاد و منابع فیزیکی شورای عالی آموزش و پرورش و سایر مراجع ذی صلاح برساند.

۲ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است در صورت نیاز، ضوابط خاص مدارس غیردولتی و سایر مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را متناسب با ضوابط مصوب مدارس دولتی، حداکثر ظرف مدت یک سال تدوین و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برساند.

۳ـ در مناطق روستایی دارای چندین مدرسه زیر ۶ کلاس فاقد سالن ورزشی سرپوشیده، یک سالن ورزشی سرپوشیده به صورت مستقل و یا در یکی از مدارس، با اولویت مدارس دخترانه، با حداقل ابعاد سالن تیپ پنج و حداکثر تیپ سه، احداث شود.

۴ـ در مناطق شهری، با توجه به تعداد، نوع و جمعیت کل مدارس و کلاس های درس، یک سالن ورزشی سرپوشیده، با حداقل ابعاد سالن تیپ دو و حداکثر تیپ یک، به صورت مستقل و یا در یکی از مدارس، با امکان استفاده برای کلیه مدارس منطقه/ ناحیه و همچنین ساکنان محله، در نظر گرفته شود.

مکان یابی:

۱ ـ سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور موظف است در مکان یابی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی، ضمن رعایت اصول فنی و مهندسی با توجه به تحولات جمعیتی و پراکنش فضاهای موجود و با رعایت ضوابط و اصول همجواری، ویژگی های محیطی، شعاع دسترسی، اقلیم و ظرفیت و با هماهنگی ادارات آموزش و پرورش و سایر نهادها، زمین مناسب را انتخاب نماید.

۲ـ در تخریب و بازسازی مدارس موجود و نیز احداث مدارس جدید توسط خیرین و نیکوکاران، رعایت استاندارد سرانه زمین و فضا الزامی است و حتی المقدور باید از ساخت مدارس در زمین های کوچک جلوگیری شود.

۳ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف مدت یکسال طرح ساماندهی مدارس موجود را به منظور کاهش تعداد مدارس با رویکرد ایجاد مدارس متوسط و بزرگ و افزایش بهره وری، تهیه و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برساند.

تجهیزات آموزشی، تربیتی و ورزشی:

۱ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی) موظف است با همکاری سازمان ها و واحد های ذیربط و سازمان ملی استاندارد ایران، ضوابط و استانداردهای تجهیزات، مواد و فناوری های آموزشی، تربیتی و ورزشی مبتنی بر اقتضائات برنامه درسی ملی را حداکثر ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این مصوبه تدوین و مبنای عمل قرار دهد و سالانه آن را به روز آوری نماید.

۲ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به ایجاد مرکز تخصصی کنترل کیفیت، برای تهیه، استقرار و پایش تجهیزات، مواد و فناوری آموزشی بر اساس استانداردها اقدام نموده و از ظرفیت بخش غیردولتی حداکثر استفاده را به عمل آورد.

۳ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تحقق اهداف ساحت های تربیتی، امکانات، تجهیزات و فناوری های مناسب در تمام ساحت ها را برای مدارس و مراکز آموزشی، تربیتی و ورزشی نوساز و موجود، با رعایت اصل عدالت در تأمین و توزیع، تهیه و تحویل ادارات آموزش و پرورش دهد.

۴ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تأمین و حفظ سلامت دانش آموزان، الزامات بهداشتی و استانداردهای ارگونومیکی مربوط به طراحی فضا، تجهیزات آموزشی و چیدمان آ ن ها را که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و صادر می­ شود، رعایت کند و نظارت­های لازم را بر حسن اجرای این مصوبه به عمل آورد.

۵ ـ در تأمین تجهیزات آموزشی، تربیتی و ورزشی ضمن رعایت اصل اقتصادی بودن، اولویت با تولیدات و محصولات داخلی و بومی خواهد بود.

فناوری های اطلاعات و ارتباطات (فاوا):

۱ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) موظف است همزمان با تحویل فضاهای آموزشی و تربیتی نسبت به تأمین تجهیزات و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس استانداردهای مصوب اقدام نماید.

۲ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به ارتقا و توسعه تجهیزات و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات مدارس موجود، بر اساس استانداردهای مصوب، طی برنامه ششم توسعه اقدام نماید.

۳ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی) موظف است با همکاری سازمان ها و نهاد های ذی ربط، نسبت به تهیه و تدوین استانداردهای نرم افزاری، سخت افزاری، زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و محتوای الکترونیکی مورد نیاز مدارس، مبتنی بر برنامه درس ملی، با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و دولتی اقدام نماید.

۴ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای مربوط به امنیت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و فناوری های ایمنی و کنترل از راه دور مدارس براساس تکنولوژی های روز اقدام نماید.

مدیریت نگهداری و تعمیر :

۱ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) موظف است پس از ساخت، تکمیل و تجهیز مدارس، آنها را به عنوان املاک دولتی، طی انجام مراحل قانونی و رسمی با نظارت اداره کل آموزش و پرورش استان، تحویل رئیس آموزش و پرورش منطقه/ ناحیه ذی ربط دهد.

۲ـ ادارات آموزش و پرورش مناطق/ نواحی موظفند در زمان انتصاب مدیران مدارس و مراکز آموزشی و تربیتی، ساختمان و تجهیزات موجود را به عنوان املاک و اموال دولتی طی انجام مراحل قانونی و رسمی از مدیر قبلی تحویل گرفته و به مدیر جدید تحویل دهند.

۳ـ مسئولیت نگهداری فضاها و تجهیزات آموزشی، تربیتی و ورزشی با وزارت آموزش و پرورش (بهره بردار) می باشد که برای انجام این مأموریت، باید ساز و کارهای لازم (از جمله ساختار اداری، نیروی انسانی، منابع مالی) را با هماهنگی مراجع ذیربط تدارک نماید.

۴ـ مسئولیت تعمیرات جزئی۱ مدارس و فضاهای آموزشی و تربیتی و تجهیزات برعهده ادارات آموزش و پرورش می باشد که برای انجام آن با برون سپاری، از پیمانکاران مورد تأیید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور استفاده خواهند کرد.

۵ ـ مسئولیت تعمیرات اساسی۲ مدارس و فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی برعهده سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور می باشد.

تبصره: در صورت نیاز و ضرورت، باید انجام تغییرات اساسی در فضای فیزیکی مدارس و مراکز آموزشی، تربیتی و ورزشی توسط ادارات آموزش و پرورش با موافقت و هماهنگی ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ها صورت پذیرد.

۶ ـ مسئولیت تعمیر و رفع نواقص ناشی از عدم رعایت شرایط عمومی پیمان، در مدارس و مراکز آموزشی، تربیتی و ورزشی نوساز به مدت یک سال بر عهده پیمانکار است که نظارت آن برعهده سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور می باشد. بدیهی است تأمین هزینه تعمیر آسیب هایی که توسط کاربران در این مدت وارد می شود برعهده آموزش و پرورش می باشد.

۷ ـ منابع لازم برای نگهداری و تعمیر، از سرجمع هزینه ای و بودجه تملک دارایی های سرمایه ای استانی، ملی و مشارکتی وزارت آموزش و پرورش تأمین می شود.

۸ ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) موظف است فهرست بازبینی (فرم چک لیست) نگهداری و تعمیر فضاهای آموزشی و تربیتی را ظرف مدت ۳ ماه تدوین کند و آن را جهت کنترل فضاها، تجهیزات و تاسیسات توسط مدیران مدارس و مراکز، در اختیار ادارات آموزش و پرورش قرار دهد.

۹ـ وزارت آموزش و پرورش (معاونت حقوقی و امور مجلس) موظف است اقدامات لازم را جهت اخذ مجوزهای قانونی نگهداری و تعمیر برای فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی که در اختیار دارد اما سند آن متعلق به وزارت آموزش و پرورش نمی باشد، انجام دهد.

برنامه زیرنظام:

از مجموع ۱۳۱ راهکار سندتحول بنیادین آموزش و پرورش، تعداد ۹ راهکار به صورت مستقیم با زیر نظام تأمین فـضا، تجهیزات و فناوری مرتبط است که عبارتند از: راهکارهای

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱و۲ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) موظف است نوع نگهداری و تعمیرات جزئی و اساسی فضاهای آموزشی و تربیتی را مشخص و تدوین نموده و آن را به ادارات کل آموزش و پرورش و ادارات کل نوسازی مدارس استان ها ابلاغ نماید.

 (۱ـ ۶) ، (۳ ـ ۶)، (۶ ـ ۶) ، (۲ ـ ۹) ، (۱ ـ ۱۴) ، (۲ ـ ۱۴) ، (۳ ـ ۱۴)، (۱ ـ ۱۷) و (۲ ـ ۲۱) که برای تحقق این راهکارها، ۳۳ برنامه پیش بینی شده است که در طول برنامه ششم و هفتم توسعه کشور باید عملیاتی شوند.

برنامه های زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری

استلزامات:

۱ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است برای تحقق اهداف و برنامه های زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری، استلزامات حقوقی، قانونی و مالی آن را با مشارکت سایر دستگاه ها و مراجع ذی ربط فراهم نماید. 

۲ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است برنامه اجرایی و عملیاتی شامل اقدامات و فعالیت های سرآمد زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری برای اجرا در طول برنامه ششم را تنظیم و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این مصوبه به تصویب کمیسیون ذی ربط در شورای عالی آموزش و پرورش برساند.

۳ ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است با استفاده از ظرفیت و اختیارات مجلس شورای اسلامی، هیأت دولت، وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مراجع سیاست گذاری و تخصیص دهنده منابع، زمینه ایفای مسئولیت عوامل مؤثر برون سازمانی برای تحقق اهداف و برنامه های زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری را فراهم آورد.

۴ـ نظارت اجرایی و عملیاتی این برنامه، توسط وزارت آموزش وپرورش و واحدهای ذی ربط آن، انجام می شود و نظارت و ارزشیابی راهبردی برعهده شورای عالی آموزش وپرورش می باشد.

۵ ـ با توجه به مفاد فصل هشتم سند تحول بنیادین و فرآیند اصلاح و به روزآوری سند تحول، در صورت انجام تغییر در سند تحول و متناظر با آن، تغییرات لازم در برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری اعمال می شود و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش خواهد رسید.

موضوع: برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در نهصد و سی و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۳۹۵/۳/۲۴ به تصویب رسید.

مهدی نوید ادهم                        علی اصغر فانی

   دبیر شورا                         رئیس جلسه

برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری مورد تأیید است.

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش ـ حسن روحانی