آیین نامه بررسی پرونده های دانشجویان تعلیق شده و نحوه تشخیص توبه و احراز برائت ایشان

‌آیین‌نامه بررسی پرونده‌های دانشجویان تعلیق شده و نحوه تشخیص
توبه و احراز برائت ایشان
‌مصوب یکصد و ششمین جلسه مورخ 1365.12.12 شورای عالی انقلاب فرهنگی
‌شماره: .202‌دش - تاریخ: 66.1.17
‌دانشجویانی که پرونده‌هایشان مورد بررسی قرار خواهد گرفت عبارت‌اند از:
1 - دانشجویانی که حکم نهایی شورای مرکزی پذیرش را مبنی بر اخراج از دانشگاه
دریافت کرده‌اند و خواهان تجدید نظر در حکم مذکور می‌باشند.
2 - دانشجویانی که به دلیل زندانی بودن پرونده‌ای برای آنان توسط شورای پذیرش سابق
تشکیل نشده است و پس از آزادی از زندان خواهان ادامه‌تحصیل می‌باشند.
‌برای مشخص کردن عملکرد افراد پس از اخراج از دانشگاه و وضعیت فعلی ایشان،
تحقیقاتی توسط افراد کارشناس به عمل خواهد آمد و در صورت‌ضرورت مصاحبه حضوری نیز
توسط هیأت انجام خواهد شد. پس از بررسی مندرجات پرونده که از وزارت اطلاعات واصل
خواهد شد و نیز نتایج‌تحقیق و مصاحبه، هیأت با توجه به یک یا دو مورد از موارد ذیل
می‌تواند به دانشجو اجازه دهد تا به تحصیل خود در دانشگاه ادامه دهد.1 -
اظهار‌ندامت در هنگام جواب به پرسشنامه‌های شورای پذیرش یا اظهار ندامت در
نامه‌هایی که خطاب به شورای پذیرش ارسال شده است. (‌مشروط بر این که‌تاریخ نگارش
قبل از سال 60 باشد).
‌تبصره 1 - اگر دانشجو از فعالیتهای منتسب اظهار برائت کند و خط مشی گروهکها را
محکوم نماید از او پذیرفته خواهد شد.
‌تبصره 2 - بعد از اعلان ندامت یا برائت هیچگونه فعالیتی مبنی بر وابستگی یا رابطه
گروهی نباید از دانشجو مشاهده شده باشد.
2 - تأیید توسط یک یا چند نفر از افراد مؤثق.
‌تذکر: معرف یا معرفان باید در نامه‌ای به شورای پذیرش سابق توبه افراد را تأیید
کرده باشند و تأییدیه هیأت را نیز که متضمن آشنایی معرف با گذشته و‌حال شخص باشد
تکمیل نمایند.
3 - حصول نتیجه مثبت از بررسی وضعیت متهم (‌نتیجه تحقیق) در مدتی که از تحصیل
محروم بوده است.
‌تذکر: احراز این شرط به تنهایی کافی است.
4 - نتیجه مثبت از مصاحبه حضوری با دانشجو.
5 - اعلام رضایت هر یک از نهادهای اطلاعاتی یا انتظامی یا قضایی از متهم هر گاه
متهم قبل از دستگیری خود را به نهادهای ذیربط معرفی کرده باشد.
6 - در صورت دستگیری فرد، تأیید شورای سرپرستی زندانها یا ارگانهای اطلاعاتی و
دادستانی و یا حاکم شرع مبنی بر برائت یا توبه دانشجو یا داشتن‌صلاحیت ادامه
تحصیل.
7 - کسانی که در رشته‌های پزشکی هستند و فقط یکسال به اتمام تحصیلات آنان باقی
مانده و کسانی که در سایر رشته‌ها هستند و فقط یک ترم‌تحصیلی به اتمام تحصیلات
آنان باقی مانده با سپردن تعهد مشعر بر این که فعالیت تشکیلاتی نداشته و نخواهد
داشت می‌توانند ادامه تحصیل دهند و‌مدرک تحصیلی دریافت دارند.
‌تبصره - افرادی که رده تشکیلاتی آنها مشخص شده است موارد 5 یا 6 باید در پرونده
آنها باشد.
‌توضیح: فعالیت در گروه‌های دانشجویی قبل از تعطیل شدن دانشگاه‌ها ملاک وابستگی
تشکیلاتی نیست بلکه نظریه وزارت اطلاعات مبنی بر داشتن‌رده تشکیلاتی باید مورد نظر
قرار گیرد.