انتخاب 5 تن دیگر از اعضاء شورای دفتر جذب نخبگان

‌انتخاب 5 تن دیگر از
اعضاء شورای دفتر جذب نخبگان
‌مصوب یکصد و چهل و چهارمین جلسه مورخ 1366.11.25 شورای عالی انقلاب فرهنگی
‌شماره: .214‌دش - تاریخ: 67.1.21
‌پیرو مصوبه شماره .120‌دش مورخ 67.1.8 و به موجب بند (6 - 6) ماده (6) آیین‌نامه
"‌جذب نخبگان" (‌موضوع مصوبه شماره .2848‌دش مورخ66.8.3 شورای عالی) پنج تن از
دانشمندان و صاحب‌نظران به اسامی ذیل جهت عضویت در شورای دفتر جذب نخبگان انتخاب
گردیدند.
1 - آقای دکتر سید جعفر شهیدی (‌علوم انسانی)
2 - آقای دکتر رضا منصوری (‌علوم پایه)
3 - آقای دکتر مهدی بهادرنژاد (‌فنی و مهندسی)
4 - آقای دکتر عباس شریفی تهرانی(‌کشاورزی)
5 - آقای دکتر هادی ندیمی(‌هنر)