# عنوان تاریخ تصویب
1017535 رأی شماره ۵۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۰۰۲ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ شورای اسلامی شهر قوچان درخصوص اخذ ۱۴% ارزش کارشناسی روز علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد 1395/09/02
1004950 قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی 1395/09/02
1004949 قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی 1395/09/02
1004947 قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک 1395/09/02
1004708 قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد 1395/09/02
1004703 قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی 1395/09/02
1003840 رأی شماره ۵۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۴ مصوبه مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۴ و مصوبه شماره ۲۸۵۳۳/ش الف س ـ ۱۳۹۱/۸/۴ شورای اسلامی شهر شیراز 1395/09/02
1003837 رأی شماره ۵۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۷۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمدآباد 1395/09/02
801087 قانون حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری 1390/09/02
782539 رأی شماره 647 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین و وضع عوارض ویژه صادرات مواداولیه فرآوری نشده توسط وزراء عضو کمیسیون ماده یک آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات خلاف قانون است 1388/09/02