# عنوان تاریخ تصویب
817595 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قمصر 1391/03/01
816820 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر باغملک 1391/03/01
816816 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گلشهر 1391/03/01
812216 رأی شماره های 110 الی 115 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع خواسته حق فوق العاده جذب کارکنان شرکت ایران تایر 1391/03/01
811297 رأی شماره 118 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پرداخت فوق العاده مأموریت خارج از کشور به افرادی که بدون تحقق شرایط مذکور در ماده 11 قانون استخدام کشوری و آیین نامه مأموریت خارج از کشور و منحصراً به تبع همسر خود در خارج از کشور اشتغال دارند 1391/03/01
811296 رأی شماره 117 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی، حق مکتسبه ای برای دارندگان آن امتیازات خاص نخواهد کرد تا امکان ترتب آثار قانونی داشته باشد 1391/03/01
811295 رأی شماره 107 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع استفاده تجاری از قسمتهایی از ملک که در پروانه ساختمانی کاربری غیرتجاری دارد تخلف محسوب و قابل رسیدگی در کمیسیون ماده صد و حسب مورد مستوجب تعیین جریمه یا تخریب خواهد بود 1391/03/01
792454 قانون اصلاح ماده (57) و تبصره (1) ماده (58) قانون استخدامی وزارت اطلاعات 1390/03/01
791142 الحاق عبـارت «و جانبازان هفتـاد درصد (70%) و بالاتر» بعد از عبارت «و فرزندان شهدا» در بند (126) به قانون بودجه سال 1390 کل کشور 1390/03/01
790782 بخشنامه شماره 100/7789/9000 ـ 1/3/1390 1390/03/01