# عنوان تاریخ تصویب
867205 رأی شماره های ۴۳۱ـ۴۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۲ ماده ۵۸ آیین نامه استخدامی جهاد دانشگاهی 1392/07/01
866861 رأی شماره ۴۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ۳۴۲۳/۳/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیون های ماده ۱۰۰ و نیز ابطال مصوبه شماره ۵۶۵۵/۳/ش ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ شورای مذکور مبنی بر تأیید اخذ بهای خدمات فوق الاشاره 1392/07/01
136210 آیین نامه اجرایی بند (27) قانون بودجه سال 1388 کل کشور 1388/07/01
136177 تصویب نامه درخصوص تعیین آقای فرهاد پرورش به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران 1388/07/01
136175 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای رضا نخجوانی به عنوان رییس سازمان هواپیمایی کشوری 1388/07/01
136161 تصویب نامه درخصوص تعیین آقای علی عسکری به عنوان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور 1388/07/01
136107 آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) 1388/07/01
132631 تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور در مورد توزیع و ابلاغ اعتبارات هزینه ای (جاری) و تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی) ردیفهای متفرقه منظور در قانون بودجه سال 1386 کل کشور بین دستگاههای اجرایی ذی ربط 1386/07/01
132630 تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور در مورد توزیع و ابلاغ اعتبارات هزینه های (جاری) و تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی) ردیف های متفرقه منظور در قانون بودجه سال 1386 کل کشور بین دستگاههای اجرایی ذی ربط 1386/07/01
131929 تصویبنامه در خصوص اعتبارات ردیف (503865) موضوع بند “ک” تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور به منظور پرداخت تسهیلات در امر ازدواج و لغو 1386/07/01