# عنوان تاریخ تصویب
817067 قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به رسمی و پیمانی 1391/05/08
815329 بخشنامه شماره 100/16497/9000 ـ 8/5/1391 به رؤسای کل دادگستری استان ها 1391/05/08
815328 بخشنامه شماره 100/16492/9000 ـ 8/5/1391 به رؤسای کل دادگستری استان ها 1391/05/08
815327 بخشنامه شماره 100/16491/9000 ـ 8/5/1391 به رؤسای کل دادگستری استان ها 1391/05/08
815326 بخشنامه شماره 100/16488/9000 ـ 8/5/1391 به رؤسای کل دادگستری استان ها 1391/05/08
815325 بخشنامه شماره 100/16485/9000 ـ 8/5/1391 به رؤسای کل دادگستری استان ها 1391/05/08
797242 تصویب نامه در خصوص الحاق بند (3ـ3) به تصویب نامه شماره 124646/ت40227ک مورخ 6/6/1389 1390/05/08
795382 تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بندرچارک 1388/05/08
135318 آیین نامه عمومی ایمنی در تعمیرگاه های وسایط نقلیه 1387 1387/05/08
135237 بخشنامه معاونت پشتیبانی و تحول اداری ریاست جمهوری راجع به پرداخت حقوق کارکنان وظیفه توسط دستگاه ذیربط 1387/05/08