# عنوان تاریخ تصویب
879678 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح طرح جامع ـ تفصیلی شهر زرینه 1392/05/06
856996 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شفت 1392/05/06
856995 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر مشهد ریزه 1392/05/06
856991 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دابودشت 1392/05/06
856990 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر زرینه 1392/05/06
855469 تصویب نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح های «بهسازی محور اراک ـ فرمهین ـ خنجین ـ قهاوند ـ همدان» «بهسازی محور دامغان ـ گلوگاه» و «مشارکت در احداث آزادراه کنارگذر جنوبی قائم شهر و احداث بزرگراه ساری ـ خزرآباد ـ آمل ـ فریدون کنار» 1392/05/06
855468 تصویب نامه در خصوص عدم شمول بند (۱۱ـ۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در مورد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 1392/05/06
855355 آیین نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی 1392/05/06
855141 اصلاح ماده (۱۰) ضوابط تعیین تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات اصلاحات اراضی 1392/05/06
796716 بخشنامه شماره 100/24967/9000 ـ 5/6/1390 1390/05/06