# عنوان تاریخ تصویب
990869 تصویب نامه درخصوص تأمین اعتبارات موردنیاز طرح ها و پروژه های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۵ 1395/07/04
923083 یکصد و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور 1391/07/04
800164 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه جنوب شرقی خوزستان 1390/07/04
797999 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق 3/3 هکتار اراضی تعاونی مسکن اتوبوس رانی شاهین شهر به محدوده شهر 1390/07/04
797928 رأی شماره های 270 ـ 269 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فوق العاده اشتغال خارج از کشور صرفاً به مأموران ثابت تعلق می گیرد 1390/07/04
797925 رأی شماره های 272 ـ 271 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین مجازات توقیف خودرو علاوه بر جریمه نقدی، در زمان حاکمیت ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 خلاف قانون می باشد 1390/07/04
789033 قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری- صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی 1389/07/04
130080 تصویبنامه در خصوص لغو مصوبه شماره 29016/33634 مورخ 11/5/1384 کمیته واگذاری موضوع بند “ت” تبصره (8) قانون بودجه سال 1384 کل کشور درخصوص واگذاری بیست درصد سهام و سایر حقوق و امتیازات و تعهدات مربوط درسازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به سازمانهای بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی و آستان قدس رضوی و واگذاری معادل قیمت روز بیست درصد سهام واگذار شده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 1386/07/04
130072 تصویبنامه در خصوص اجازه فروش سه دانگ سهم مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان متعلق به نهاد ریاست جمهوری واقع در بزرگراه آفریقا 1386/07/04
130067 تصویبنامه در خصوص فروش سه باب ساختمان اداری موجود سازمان دامپزشکی و خرید یک باب ساختمان اداری متمرکز 1386/07/04