# عنوان تاریخ تصویب
892772 تصویب نامه در مورد کلیه مؤسسات اعتباری غیربانکی، دارای مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا 1393/03/07
892771 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان 1393/03/07
890253 الحاق جزء (۱) بند (ب) تصمیم نامه شماره ۵۶۸۲۲/ت۴۹۱۵۲ن مورخ ۹/۳/۱۳۹۲ 1393/03/07
817837 تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در خصوص تعیین اعضای هیئت مدیره سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی 1391/03/07
811802 اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی 1391/03/07
811801 اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه 1391/03/07
811409 اصلاح تبصره ماده (5) آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها 1391/03/07
127933 تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور در مورد جابجایی اعتبارات مربوط به ردیفهای متفرقه موضوع بند (ج) تبصره (20) قانون بودجه سال 1385 کل کشور -با رعایت تصویب نامه شماره 23167/ت34874 هـ مورخ 7/3/1385 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‏شود 1385/03/07
126588 اختصاص مبلغی از محل اعتبارات ردیف “503852” با عنوان “زمینه سازی جهت تحرک بخشیدن به اقتصاد مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه ای و تقویت پیوند با اقتصاد ملی” برای اجرای پروژه تأمین زیرساختهای واحد تجهیزات سازی نفت و گاز و پتروشیمی شهرستان گچساران 1385/03/07
126331 قرا دادن مبلغی جهت اجرایی شدن طرح هجرت (3) در اختیار بسیج سازندگی 1385/03/07