# عنوان تاریخ تصویب
810361 قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی 1390/11/12
806513 قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق 1390/11/12
806512 قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند در مورد انتقال محکومین به حبس و همکاری در زمینه اجرای احکام کیفری 1390/11/12
806511 قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع آسیایی (بو.آ.او) 1390/11/12
806510 قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن فرهنگستان های علوم آسیا 1390/11/12
796767 آیین نامه «شورای عالی سینما» 1389/11/12
136257 اصلاح ماده (23) و تبصره آن و ماده (24) آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 1387/11/12
135840 اصلاح ماده (3) آیین نامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی در سال 1387 1387/11/12
135766 تصویب نامه در خصوص کاهش سود بازرگانی سایر انواع روغن خام 1387/11/12
97792 قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی 1384/11/12