# عنوان تاریخ تصویب
865803 تصویـب نامه در مورد افزایش سـرمایه شرکت ملی نفت ایران 1392/06/13
865735 تصویب نامه در خصوص تشکیل مجامع عمومی بنگاه های موضوع بند (۹ـ۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور 1392/06/13
865314 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای محمد ابراهیم امین به عنوان رییس کل بیمه مرکزی ایران 1392/06/13
822937 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گیوی 1391/06/13
822357 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر شاهو 1391/06/13
819970 رأی شماره ۳۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تسری تغییر عنوان «برنامه دوره کارشناسی رشته آبادانی و توسعه روستاها» به «مهندسی تکنولوژی آبادانی روستا» برای دانشجویانی که جهت دوره کارشناسی رشته آبادانی و توسعه روستاها جذب شده اند 1391/06/13
819969 رأی شماره های ۳۱۴ ـ ۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت دادخواست تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی کارکنان شهرداریها نیازی به طرف شکایت قرار دادن وزارت کشور نیست و رعایت ضوابط مصرح در ماده ۱۴ آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها الزامی است 1391/06/13
819964 رأی شماره ۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تعیین و تطبیق طبقه شغلی دارندگان مدرک فوق دیپلم که در گمرک ایران شاغل می باشند 1391/06/13
819962 رأی شماره ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ضوابط و نحوه فعالیت مؤسسه مطالعات و خلاقیت کودک و نوجوان 1391/06/13
819961 رأی شماره ۳۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع، مرجع صلاحیتدار در مورد صدور مجوز پروانه تأسیس کارگاههای مستقل دندان سازی 1391/06/13