# عنوان تاریخ تصویب
880829 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص لغو بند ۳ مصوبه شماره ۲۹۶۸۷/۲۰۶ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ شورا و تبصره های آن 1392/12/14
880810 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال ۱۳۹۳ 1392/12/14
879637 اصلاح بند (۱۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور 1392/12/14
879529 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای علیرضا رشیدیان به عنوان استاندار خراسان رضوی 1392/12/14
878892 تصویب نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق برای سال ۱۳۹۳ 1392/12/14
878891 تصویب نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی سیب زمینی تازه یا سرد کرده 1392/12/14
840803 رأی شماره ۹۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «الف» ردیف ۳ تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران 1391/12/14
840797 رأی شماره ۹۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران درخصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 1391/12/14
838870 اصلاح ماده (۳) آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییرآب و هوا و پروتکل های الحاقی 1391/12/14
810946 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرتهای طرح تفصیلی تبریز 1390/12/14