# عنوان تاریخ تصویب
136337 آیین نامه اجرایی نحوه تدوین استاندارد تجهیزات پزشکی 1388/06/08
136226 الحاق تبصره (3) به ماده (41) آیین نامه اجرایی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک 1388/06/08
126713 هزینه های واقعی نگهداری نفت خام بر روی آب 1385/06/08
126704 تصویب مجوز مسافرت وزیران مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و معاون اجرایی رییس جمهور به کشور لبنان با استفاده از هواپیمای اختصاصی 1385/06/08
126610 هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/6/1385 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 58170/9367هـ/ب مورخ 13/4/1385 تصویب نمود 1385/06/08
126609 اصلاح تصویب نامه شماره 89907/ت34768هـ مورخ 28/12/1384 موضوع آیین نامه اجرایی بند “هـ” تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور 1385/06/08
126607 وزارت بازرگانی -اجرای ماده (2) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی ـ مصوب 1371- تصویب نمود 1385/06/08
126606 اختصاص مبلغی به منظور تکمیل و بهره برداری بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد 1385/06/08
126605 اختصاص مبلغی برای تجهیز کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به سیستم اطفای حریق مناسب 1385/06/08
126603 اجازه به وزارت اموراقتصادی و دارایی نسبت به امضای موقت موافقتنامه کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی 1385/06/08