# عنوان تاریخ تصویب
868130 تمدید مهلت مقرر در بند (۱) تصمیم نامه شماره ۱۶۳۳۳۰/ت۴۸۵۶۴ن مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ و اصلاحیه بعدی آن 1392/09/06
868129 آیین نامه اجرایی بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور 1392/09/06
867961 تصویب نامه درخصوص تعیین آقایان سید احمد معتمدی و نصرالله جهانگرد و مسعود اخوان فرد به عنوان اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 1392/09/06
867953 آیین نامه اجرایی بند (۱۳۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور 1392/09/06
867589 تصویب نامه درخصوص تعیین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه 1392/09/06
867588 تصویب نامه درخصوص الحاق وزیران صنعت، معدن و تجارت و دادگستری به ترکیب کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک 1392/09/06
867586 تصویب نامه در خصوص الحاق سازمان فناوری اطلاعات ایران به فهرست سازمان های توسعه ای 1392/09/06
867582 تنفیذ آیین نامه اجرایی بند (۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور 1392/09/06
827162 رأی شماره 614 ـ 615 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 19 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 2 ماده 21 همان قانون 1391/09/06
827161 رأی شماره 613 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 بخشنامه شماره 160/31/د ـ 13/11/1388 سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ارائه اصل مدارک و مستندات 1391/09/06