# عنوان تاریخ تصویب
876990 تصویب نامه در خصوص تردد خودروهای به شماره منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو 1392/08/01
867603 قانون موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه 1392/08/01
867262 تصویب نامه در خصوص تعیین اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی 1392/08/01
867261 آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی 1392/08/01
867237 آیین نامه اجرایی بند (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور 1392/08/01
867235 تصویب نامه در خصوص لغو بندهای (۱) و (۲) تصویب نامه شماره ۱۰۰۹۸۹/ت۴۸۵۲۲ک مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ 1392/08/01
867216 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1392/08/01
867215 تصویب نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث قطار حومه ای کلانشهر تهران به شهر جدید پرند 1392/08/01
867209 تصویب نامه در خصوص تشکیل کارگروهی جهت تنظیم فهرست کشورهای هدف توسعه گردشگری خارجی 1392/08/01
866930 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری 1392/08/01