# عنوان تاریخ تصویب
986063 رأی شماره 273 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۳ ماده۵ ، مواد ۱۱ و ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۴ پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۹۰/۶/۱ وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/04/29
897752 تصویب نامه درخصوص اعطای تسهیلات به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 1393/04/29
854545 مصوبه وزیران عضو کارگروه مسکن در مورد صدور مجوز انتقال حساب های بانکی وزارت راه و شهرسازی، شرکت ها و سازمان های تابع به بانک مسکن،... 1392/04/29
852179 اصلاح ماده (۱۱) آیین نامه های نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین و محدود در نیروهای مسلح 1392/04/29
794467 تصویب نامه در خصوص انتقال شرکت نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران به گروه (2) پیوست شماره (2) تصویب نامه شماره 115320/ت43181ک مورخ 7/6/1388 1390/04/29
794513 تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر دولت آباد 1389/04/29
782293 قانون صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران 1389/04/29
125265 اصلاحات تقسیماتی در شهرستان کنارک از استان سیستان و بلوچستان 1384/04/29
125261 اصلاحات تقسیماتی در استان مازندران 1384/04/29
124207 اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری پرتغال به وزارت امور اقتصادی و دارایی 1384/04/29