# عنوان تاریخ تصویب
965344 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر مردهک 1394/04/08
965341 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ساری 1394/04/08
936614 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر ساری ـ۱ 1394/04/08
936605 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر ساری ـ۲ 1394/04/08
936430 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر مردهک 1394/04/08
936388 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ساخت و ساز در شمال میدان سپاه شهر تهران 1394/04/08
935405 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر نگین شهر 1394/04/08
935254 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح کاهش خسارات ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان های شمالی کشور 1394/04/08
935243 رأی شماره های 402 و 403 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کارمندان سازمان امور مالیاتی عضو هیاتهای حل اختلاف مالیاتی استحقاق دریافت حق الزحمه شرکت در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را ندارند 1394/04/08
900713 اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت 1393/04/08