# عنوان تاریخ تصویب
896351 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1393/04/14
828422 قانون موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر 1391/04/14
816243 قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه منطقه ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی (ریسکام) 1391/04/14
815335 اصلاح تبصره ماده (8) آیین نامه اجرایی ماده (118)، بند (الف) ماده (151) و بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1391/04/14
815322 قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه سال 1390 کل کشور 1391/04/14
793764 مصوبه «انتخاب مجدد دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی» 1390/04/14
799734 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر جهرم 1389/04/14
136275 تصویب نامه در خصوص ایجاد واحد سازمانی تحت عنوان اداره کل شیلات سیستان در زابل 1388/04/14
136106 آیین نامه اجرایی ماده (19) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث 1388/04/14
135869 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 10 دیوان عدالت اداری 1388/04/14