# عنوان تاریخ تصویب
951760 نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 1394/02/14
935253 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر بندر ماهشهر 1394/02/14
932231 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر گوگان 1394/02/14
931706 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شهربابک 1394/02/14
931704 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سردرود 1394/02/14
931684 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر چوار 1394/02/14
931672 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کوهین 1394/02/14
929972 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح شهر اقبالیه 1394/02/14
929969 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر علی اکبر 1394/02/14
929958 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر لوشان 1394/02/14