# عنوان تاریخ تصویب
866852 سیاست های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی از نقشه جامع علمی کشور 1392/05/01
854451 بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۳۷۶۹/۹۰۰۰ ـ ۱/۵/۱۳۹۲ به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور 1392/05/01
886186 قانون اصلاح ماده (۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی 1391/05/01
824731 تصویب نامه در خصوص تعیین حداقل سرمایه برای مؤسسات بیمه غیردولتی 1391/05/01
816747 قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین المللی آموزش اولیاء 1391/05/01
816734 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم 1391/05/01
136012 آیین نامه ایمنی ماشین های افزار 1388/05/01
135405 مصوبه هفتصد و هفتاد و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مـورخ 1/5/1387 در خصـوص اجرای آزمایشی آموزش قرآن به روش جدید در پایه سوم ابتدایی. 1387/05/01
134271 مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه پیام نور» 1387/05/01
134270 مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تربیت معلم آذربایجان» 1387/05/01