# عنوان تاریخ تصویب
1013298 رأی شماره ۱۲۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۷ از ماده۶ و بند ۳ از ماده۷ دستورالعمل به کارگیری شماره اقتصادی مؤدیان مالیاتی موضوعماده۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم 1395/12/03
1013297 رأی شماره ۱۲۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۲ و ۴ ماده ۴ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور) مصوب جلسه ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ هیأت عالی نظارت وزارت صنعت٬ معدن و تجارت 1395/12/03
1013296 رأی شماره۱۲۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ صورتجلسه شماره۴۸۰ـ۱۳۸۹/۸/٬۱۰ بند۲ شورای ۲۲/۱/۱۳۹۰ ـ ۵۴۹ شماره صورتجلسه ۹ بند و ۲۲/۸/۱۳۸۹ ـ۴۸۴ مصوبه ۲بند ٬۱۵/۵/۱۳۸۹ ـ۴۸۱ شماره صورتجلسه اسلامی شهر ارومیه درخصوص صدور مجوز و اخذ حقوق قانونی شهرداری در مناطق دارای کاربری باغات به ساخت و ساز بیش از ۴۰ درصد درآمد قولنامه ای 1395/12/03
1013295 رأی شماره های ۱۳۰۱ـ ۱۳۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳/۱۸ صورتجلسه شماره ۲۶ـ۱۳۹۲/۴/۲۲ شورای اسلامی شهر همدان 1395/12/03
1013171 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر سراب باغ 1395/12/03
1010704 اصلاح بند (۴) مندرجات ذیل یادداشت شماره فرعی فصل (۱۵) جدول مقررات صادرات و واردات 1395/12/03
1027429 مصوبه شورای عالی شھرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شھر شادگان 1394/12/03
988312 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر نجف آباد 1394/12/03
979566 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر چکنه 1394/12/03
979557 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سرخرود 1394/12/03