# عنوان تاریخ تصویب
792457 آیین نامه تشویق اعضای هیأت مدیره شرکت های واگذارشده 1390/04/04
135703 اصلاح تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور در توزیع و ابلاغ اعتبارات ردیفهای متفرقه موضوع جدول شماره(9) و ردیفهای تملک داراییهای مالی موضوع جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1388 کل کشور 1388/04/04
135184 نظریه شورای نگهبان راجع به دعاوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است 1387/04/04
135169 نظریه شورای نگهبان راجع به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان به مرور زمان پذیرفته شده است 1387/04/04
134267 مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شهید بهشتی» 1387/04/04
134266 مصوبه «انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور» 1387/04/04
133851 ابطال بخشنامه شماره 38373 مورخ 16/7/1382 سازمان امور مالیاتی 1385/04/04
126380 برگشت شرکت صنایع پوشش که توسط شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند وابسته به بانک صنعت و معدن به شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند و... 1385/04/04
103829 موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه 84/90 شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1385/04/04
103827 موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه 84/1522 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1385/04/04