# عنوان تاریخ تصویب
127303 اساسنامه مؤسسه هنرمندان پیشکسوت 1385/11/03
127047 اعتبارات زیرساخت شهرکهای صنعتی در شهرستانهای توسعه‏نیافته 1385/11/03
101299 اساسنامه مؤسسه هنرمندان پیشکسوت 1385/11/03
101298 انتخاب عضو هیئت امنای بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری 1385/11/03
101297 انتخاب چهارنفر از اعضای هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی 1385/11/03
97863 قانون استفساریه ماده(108) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده(20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1385/11/03
131110 اعلام مشخصات متهمان تبعة کشورهای خارجی در اسرع وقت به وزارت امور خارجه 1384/11/03
131109 تأکید بر خودداری محاکم از مکاتبة مستقیم با نمایندگی های دولت های خارجی 1384/11/03
131057 ضرورت همکاری محاکم با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینة پیش گیری و مقابله با بیماری های خطرناک مانند ایدز و… 1383/11/03
101674 به دلالت گزارش مورخ 10/6/1382 آقای رئیس محترم شعبه سوم دادگاههای عمومی شهرستان الشتر از استان لرستان که تحت شماره 4166/ و/ح مورخ 25/6 /1382 در ادارة وحدت رویه و نشر مذاکرات دیوان ‎عالی کشور به ثبت رسیده است 1383/11/03