# عنوان تاریخ تصویب
790540 رأی شماره 470 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها خلاف قانون است 1389/10/27
790535 رأی شماره های 468 ـ 469 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم الزام سازمان جهاد کشاورزی به پرداخت مابه التفاوت حق بیمه به هنگام نقل و و انتقال سوابق از یک صندوق به صندوق دیگر 1389/10/27
790532 رأی شماره 462 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 27035/43850 مورخ 8/2/1389 هیأت وزیران مبنی بر رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمولین اصل 49 قانون اساسی 1389/10/27
790473 رأی شماره 473 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری 1389/10/27
127846 اختصاص مبلغی از محل اعتبارات بند “ج“تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشور ، برای احداث ساختمان اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان بم در محل قبلی 1384/10/27
127845 تصویب نامه وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ 27/10/1384 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 45999/ت34023هـ مورخ 8/8/1384 1384/10/27
101684 اختلاف استنباط قضات محترم از اصل 49 قانون اساسی و بند 13 مادّه پنجم قانون نحوة اجرای اصل 49 و 1384/10/27
132264 مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تامین بخشی از تجهیزات و خدمات مورد نیاز برای تامین پره های نیروگاه های گازی توسط شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران با استفاده از تسهیلات مالی خارجی 1383/10/27
131055 خودداری مقامات ستادی از صدور ابلاغ انتصاب کارکنان اداری و ارسال پیشنهادها به اداره کل امور اداری و استخدامی قوه 1383/10/27
103282 اجرای ماده 11 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری یا برگشت به حالت اولیه قبل از تغییر وضعیت صندوق بازنشستگی 1383/10/27