# عنوان تاریخ تصویب
128711 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 07/01/ 1385 در مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد نسبت به اقدامات وازرت جهاد کشاورزی در این استان 1385/01/07
128710 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 07/01/ 1384 در مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد نسبت به اقدامات میراث فرهنگی و گردشگری در این استان 1385/01/07
128709 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 07/01/ 1385 در مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد نسبت به اقدامات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و وزارت آموزش و پرورش در این استان 1385/01/07
128708 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 07/01/ 1385در مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد نسبت به اقدامات وزارت بازرگانی در این استان 1385/01/07
128707 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 07/01/ 1385 در مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد نسبت به اختصاص مبلغی برای پیشگیری از وقوع حوادث غیرمترقبه استان 1385/01/07
128706 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 07/01/ 1385 در مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد نسبت به اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست در این استان 1385/01/07
128705 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 07/01/ 1385 در مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد نسبت به اقدامات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در این استان 1385/01/07
128704 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 07/01/ 1385 در مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد نسبت به اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این استان 1385/01/07
128703 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 07/01/ 1385 در مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد نسبت به اقدامات وزارت راه وترابری در این استان 1385/01/07
128702 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 07/01/ 1385 در مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد نسبت به اقدامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این استان 1385/01/07