# عنوان تاریخ تصویب
978645 اصلاح بند (۳ )تصویب نامه شماره ۱۲۷۳۹/ت۵۰۶۵۵هـ مورخ ۱۳۹۴/۲/۶ هیأت وزیران 1394/02/06
929195 قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران 1394/02/06
928816 تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۴ 1394/02/06
928773 تصویب نامه درخصوص تعیین سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۴ 1394/02/06
928540 تصویب نامه در خصوص تعیین سرانه پزشک خانواده شهری برای سال ۱۳۹۴ در استان های فارس و مازندران 1394/02/06
928298 آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 1394/02/06
928276 تصویب نامه در خصوص عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیات های مستقیم 1394/02/06
928275 تصویب نامه در خصوص زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال ۱۳۸۸ در شرکت های برق منطقه ای 1394/02/06
928272 تصویب نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات 1394/02/06
889057 دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال ۱۳۹۳ 1393/02/06