# عنوان تاریخ تصویب
128340 موافقت هیات وزیران در جلسه مورخ 11/05/1385 در مرکز استان خراسان شمالی نسبت به اختصاص مبلغی وام قرض الحسنه ضروری، ودیعه مسکن، درمان ، تحصیل و ازدواج توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1385/05/11
128338 موافقت هیات وزیران در جلسه مورخ 11/05/1385 در مرکز استان خراسان شمالی نسبت به اختصاص مبلغی به منظور خرید کانکس برای دانش آموزان عشایری استان 1385/05/11
128336 موافقت هیات وزیران در جلسه مورخ 11/05/1385 در مرکز استان خراسان شمالی نسبت به اقدامات وزارت نیرو با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1385/05/11
128335 موافقت هیات وزیران در جلسه مورخ 11/05/1385 در مرکز استان خراسان شمالی نسبت به اقدامات وزارت نفت با اختصاص اعتبار از محل ردیف های مربوط 1385/05/11
128334 موافقت هیات وزیران در جلسه مورخ 11/05/1385 در مرکز استان خراسان شمالی نسبت به اقدامات وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استانداری 1385/05/11
128333 موافقت هیات وزیران در جلسه مورخ 11/05/1385 در مرکز استان خراسان شمالی نسبت به اقدامات وزارت کشور با رعایت مقررات قانونی 1385/05/11
128332 موافقت هیات وزیران در جلسه مورخ 11/05/1385 در مرکز استان خراسان شمالی نسبت به اقدامات وزارت کار و امور اجتماعی با مشارکت شورای برنامه ریزی و توسعه استان و همچنین اقداماتی با همکاری استانداری 1385/05/11
128331 موافقت هیات وزیران در جلسه مورخ 11/05/1385 در مرکز استان خراسان شمالی نسبت به اقدامات سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استانداری 1385/05/11
128330 موافقت هیات وزیران در جلسه مورخ 11/05/1385 در مرکز استان خراسان شمالی نسبت به اقدامات سازمان تربیت بدنی 1385/05/11
128329 موافقت هیات وزیران در جلسه مورخ 11/05/1385 در مرکز استان خراسان شمالی نسبت به اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست موظف 1385/05/11