# عنوان تاریخ تصویب
103435 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 13 و 15 دیوان عدالت اداری 1382/10/07
103430 نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت6/79/12 شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری (پرونده کلاسه 7/540 شعبه 5 بدوی) 1382/10/07
102481 ابطال تصویب‎نامه شماره 14275/ت24009هـ مورخ 4/4/80 هیأت وزیران 1382/10/07
102480 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1382/10/07
102479 نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت9/81/1365 شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1382/10/07
102477 نقض رأی صادره در پرونده کلاسه 80/710 شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1382/10/07
102476 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 8 دیوان عدالت اداری 1382/10/07
102462 ابطال ماده 6 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 1382/10/07
129952 تفکیک وظایف اجرایی از حوزه ستادی وزارتخانه های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی و انتقال آن به واحدهای استانی و شهرستانی 1381/10/07
119872 تعیین قیمت فروش داروهای دامی تولیدی کارخانه های داخلی 1378/10/07