# عنوان تاریخ تصویب
103609 موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 67439/ت28322 مورخ 28/12/1381 هیأت دولت. 1385/03/07
103608 موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره 2281 مورخ 14/7/1379 هیأت مدیره شرکت مخابرات. 1385/03/07
103606 موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه 84/2019 شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1385/03/07
103604 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 30811/ت26104ه‍ مورخ 4/6/1382 هیأت وزیران. 1385/03/07
103601 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه. 1385/03/07
103600 موضوع شکایت و خواسته: محرومیت از حقوق اجتماعی (بیمه) و اعاده حقوق. 1385/03/07
103596 موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه اجرائی ماده 42 قانون توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره 90/200 مورخ 13/6/1381 سازمان آموزش و پرورش استثنائی. 1385/03/07
103594 موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10 و 17 دیوان عدالت اداری. 1385/03/07
103592 موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 20 بدوی، اول و نهم و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1385/03/07
103590 موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 37055/ت21728ک مورخ 23/8/1379 وزرای عضو کمیسیون سیاسی – دفاعی دولت. 1385/03/07