# عنوان تاریخ تصویب
135906 تصویب نامه در خصوص برگزاری دهمین گردهمایی آسیایی اخلاق زیستی و چهارمین گردهمایی آسیایی ـ اقیانوسیه یونسکو در حوزه اخلاق 1387/12/05
135089 رأی شماره 1427 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص رد شکایت به خواسته تصدیق ورود خسارت از طرف شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 1386/12/05
135015 رأی شماره 1437 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای 2ـ3، 3ـ3، 4ـ3 مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع نامه شماره 1710/53 مورخ 27/8/1383 و ابطال بند 3 بخشنامه شماره 251165/525/913/ن/55 مورخ 25/9/1383 مدیرکل نظارت بر ترانزیت 1386/12/05
134609 ابطال بندهای 2ـ3، 3ـ3، 4ـ3 مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع نامه شماره 1710/53 مورخ 27/8/1383 و ابطال بند 3 بخشنامه شماره 251165/525/913/ن/55 مورخ 25/9/1383 مدیرکل نظارت بر ترانزیت 1386/12/05
134506 تصویب نامه در خصوص ضمانت نامه کتبی در قراردادهای دستگاههای اجرایی با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی دولتی 1386/12/05
134131 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 31 بدوی دیوان 1386/12/05
134130 ابطال بندهای 2-3، 3-3، 4-3 مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع نامه شماره 1710/53 مورخ 27/8/1383 و ابطال بند 3 بخشنامه شماره 251165/525/913/ن/55 مورخ 25/9/1383 مدیرکل نظارت بر ترانزیت 1386/12/05
134129 - ابطال بخشنامه شماره 17030/140 مورخ 6/8/1381 مدیرکل دفتر وزارتی وزیر آموزش وپرورش 2- ابطال مصوبه مورخ 30/5/1375 هیأت امناء سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان 3- ابطال تبصره ماده 10 اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان مصوب 22/3/1367 1386/12/05
134128 اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، چهارم، یازدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری 1386/12/05
134127 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 22 دیوان عدالت اداری 1386/12/05