# عنوان تاریخ تصویب
123831 اجازه اشتغال به کار افرادی در وزارتخانه های کار و امور اجتماعی کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و بنیاد امور بیماریهای خاص 1383/06/07
122294 تصویبنامه ای در خصوص مسائل بوجه (متخذه توسط کار گروه نظارت بر اجرای بودجه) 1381/06/07
121724 تصویب نامه راجع به کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن حمایت از زندانیان 1380/06/07
121718 تصویب نامه راجع به اموال دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 1380/06/07
121644 تصویب نامه راجع به تعرفه دستمزد چاپ و صحافی شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران 1380/06/07
121611 تصویب نامه در خصوص مشارکت شرکتهای خدمات مشاوره ای ایران با شرکتهای مهندسی خارجی 1380/06/07
121610 تصویب نامه در خصوص ماده (20) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 1380/06/07
121609 تصویب نامه در خصوص ماده (63) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - 1380/06/07
121526 تصویب نامه در خصوص واگذاری اموال غیرمنقول وزارت راه و ترابری 1380/06/07
121512 تصویب نامه در خصوص تعیین نماینده ویژه رییس جمهور برای انجام جا به جایی اعتبارات سال 1380 طرح های عمرانی 1380/06/07