# عنوان تاریخ تصویب
127096 اختصاص مبلغی از محل اعتبار ردیف 503001 (هزینه های پیش‏بینی نشده) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، به منظور جبران کسری اعتبارات هزینه ای سازمان فضایی ایران 1385/11/01
127094 هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و تأییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصویب نمود: مبلغی از محل اعتبار ردیف 503001 (هزینه های پیش بینی نشده) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، به منظور پرداخت دیه به خانواده مرحوم مشایخی... 1385/11/01
127093 اختصاص مبلغی برای تکمیل و بازسازی سه هزار و پانصد (3500) واحد مسکونی ناشی از زلزله جزیزه قشم 1385/11/01
127092 اصلاح بند “و” تصمیم نامه شماره 69619/35780 مورخ 14/6/1385 1385/11/01
127091 افزودن عبارت “و موظفین تحت پوشش آنها” بعد از واژه “لشگری” در تصویب نامه شماره 11363/ت34815هـ مورخ 9/2/1385 1385/11/01
127067 اجازه به وزارت امور اقتصادی ودارایی نسبت به امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مالی 1385/11/01
127059 اصلاح بند (14) تصمیم نامه شماره 76416/34512 مورخ 23/11/1384 1385/11/01
127053 واگذاری صددرصد (100%) سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه گیلان به سازمان منطقه آزادتجاری – صنعتی انزلی 1385/11/01
127039 نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت 1385/11/01
104363 نقض رأی صادره در پرونده کلاسه 85/559 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1385/11/01