# عنوان تاریخ تصویب
128761 تصویب نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی ارقام مشابه در گروههای چهارگانه برنج برای سال 1386 1386/07/04
128724 اصلاح بند 5 ماده (6) اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه ای 1386/07/04
126729 تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد مشارکت در بازسازی افغانستان که در جلسه مورخ 4/7/1385 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 45139/ت34007هـ مورخ 4/8/1384 1385/07/04
99700 ممنوعیت قلع ساختمان های آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش 1385/07/04
97952 قانون ممنوعیت قلع ساختمان های آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش 1385/07/04
131088 وظیفة کلیة مدیران قضایی و اداری در همکاری با واحد پی گیری های ویژة حوزة ریاست 1384/07/04
124308 قرار گرفتن شرکت سهامی تولیدی تجهیزات ایمنی راهها در زمره شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 1383/07/04
124307 اصلاح ماده 7 تصویبنامه طرح ریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور و شهرهای اطراف آنها 1383/07/04
124306 واگذاری حق استفاده از ساختمان متعلق به مرکز تهیه و توزیع کالا واقع در خیابان سمیه به وزارت بازرگانی 1383/07/04
124305 اصلاحات تقسیماتی در استانهای خراسان رضوی و خراسان جنوبی 1383/07/04