# عنوان تاریخ تصویب
136103 تصویب نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی (26) قلم محصولات کشاورزی 1388/08/03
135945 آیین نامه اجرایی اعتبار هزینه ای جزء (9) ردیف (550000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1388 کل کشور 1388/08/03
135939 تصویب نامه در خصوص کارمزد خدمات ترخیص کالای وارداتیبراساس گواهی بازرسی (COI) 1388/08/03
133309 موافقت هیئت وزیران نسبت به اقدامات وزارت دادگستری در استان تهران 1385/08/03
133303 موافقت هیئت وزیران نسبت به اقدامات وزارت صنایع و معادن در استان تهران 1385/08/03
133301 موافقت هیئت وزیران نسبت به اقدامات وزارت کشور در استان تهران 1385/08/03
133298 موافقت هیئت وزیران نسبت به اقدامات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در استان تهران 1385/08/03
133294 موافقت هیئت وزیران نسبت به اقدامات وزارت نیرو در استان تهران و کارگروهی در خصوص تخصیص آب برای امور کشاورزی در منطقه فیروزکوه 1385/08/03
133293 موافقت هیئت وزیران نسبت به اقدامات وزارت کار و امور اجتماعی در استان تهران 1385/08/03
133290 موافقت هیئت وزیران نسبت به اقدامات وزارت بازرگانی در استان تهران 1385/08/03