# عنوان تاریخ تصویب
126249 مجوز به وزارت دادگستری نسبت به امضای موقت موافقتنامه همکاریهای حقوقی و قضایی در امور مدنی و تجاری، احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت بحرین در چارچوب ... 1385/02/17
126243 هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/2/1385 بنا به پیشنهاد شماره 21367/11 مورخ 24/11/1384 وزارت راه و ترابری و به استناد تبصره (5) ماده واحده قانون تأسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری ـ مصوب 1367ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب نمود 1385/02/17
126241 تصویب نامه هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/2/1385 بنا به پیشنهاد شماره 1289ـ2/12 مورخ 28/1/1385 وزارت نفت و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی ـ مصوب 1370ـ 1385/02/17
126239 تصویب نامه هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/2/1385 بنا به پیشنهاد شماره 1289ـ2/12 مورخ 28/1/1385 وزارت نفت و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی ـ مصوب 1370ـ 1385/02/17
126237 هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/2/1385 تخصیص مبلغ ده میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف 503001 قانون بودجه سال 1385 کل کشور، به منظور پرداخت حق الزحمه و پاداش کارکنان طرح نوروزی راهنمایی و رانندگی 1385/02/17
126235 تعیین آقای محمدجواد محمدی زاده ـ استاندار خراسان رضوی ـ به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در مورد بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) به استثنای تأمین منابع از محل اعتبارات ملی برای مدت یک سال 1385/02/17
126233 اجازه وزارت کشور نسبت به امضای موقت موافقتنامه همکاری امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در چارچوب متن نمونه، موضوع نامه شماره 69033 مورخ 26/11/1383 معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور به وزارت کشور 1385/02/17
126230 هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/2/1385 باتوجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 208045/8882هـ/ب مورخ 5/11/1384 تصویب نمود 1385/02/17
126149 اصلاح عبارت “ده میلیارد ریال” به عبارت “سی میلیارد ریال”در تبصره ماده (2) آیین نامه اجرایی بند (16) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 11356/ت34849هـ مورخ 9/2/1385 1385/02/17
126132 آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین موضوع تصویب نامه شماره 8867/ت34932هـ مورخ 9/2/1385 1385/02/17