# عنوان تاریخ تصویب
124588 تعیین آقای ابراهیم درازگیسو به عنوان استاندار هرمزگان 1383/09/02
124573 آیین نامه اجرایی بند "س " تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 کل کشور 1383/09/02
124528 جازه فروش اموال غیرمنقول واقع در بخش (3) حسن آباد و یوسف آباد تهران به وزارت امور خارجه 1383/09/02
124485 مجوز اشتغال به کار افرادی در وزارت دفاع و پشتیبانی، وزارت دارایی، وزارت بهداشت، وزارت کار، سازمان تربیت بدنی و وزارت رفاه 1383/09/02
124478 اصلاح اساسنامه شرکت سهامی ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سابیر 1383/09/02
125258 اجازه اقدام شرکتهای مادر تخصصی نسبت به واگذاری شرکتهای زیر مجموعه با رعایت ضوابط و مقررات ، دستورالعملها و سیاستهای مربوط به واگذاری سهام تعیین شده از سوی هیأت عالی واگذاری 1382/09/02
104217 ابطال ماده 34 آیین‎نامه اجرائی شماره 67452/ت28328هـ مورخ 28/12/1381 هیأت وزیران 1382/09/02
103433 ابطال تمام یا قسمتهائی از مواد 30 و 36 و 43 و 44 و 50 قانون تأمین اجتماعی 1382/09/02
103429 الزام بانک مرکزی به اعمال و اجرای بخشنامه شماره 1007/60 مورخ 23/1/1375 1382/09/02
103428 نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت10/81/629 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1382/09/02