# عنوان تاریخ تصویب
103206 ابطال مهلت مقرر در ماده یک آیین نامه اجرائی بند الف ماده 139 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 1383/12/09
103205 ابطال دستورالعمل شماره 321/7241 مورخ 21/4/75 اداره ثبت احوال استان تهران 1383/12/09
103203 ابطال مصوبه شماره 1390/ت ه م /18-312 مورخ 19/8/1369 شرکت ملی نفت ایران 1383/12/09
103202 ابطال آیین نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی ها مصوب 13/6/1343 هیأت وزیران 1383/12/09
103199 ابطال بخشنامه شماره 1802/629810 مورخ 25/4/1382 دفتر نظام های استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1383/12/09
103197 نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت666/83/9 شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1383/12/09
103196 ابطال تصویب نامه شماره 5807/ ت 24122 مورخ 16/2/1380 هیأت وزیران 1383/12/09
103194 ابطال بخشنامه شماره 60135 مورخ 15/7/1380 سازمان تأمین اجتماعی 1383/12/09
103193 ابطال صورتجلسه شماره 296/3 مورخ 15/6/1383 هیأت حل اختلاف اداره کار اصفهان 1383/12/09
125594 تخصیص بودجه به طرح ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی چم گردلان از محل اعتبار طرح ساختمان سد دویرج و شبکه آبیاری و زهکشی 1382/12/09