# عنوان تاریخ تصویب
789992 دستورالعمل آئین نامه اجرایی بند 14 قانون بودجه 1389 کل کشور 1389/09/20
135586 الحاق بند « ز» به ماده (2) آیین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی 1387/09/20
135579 تصویب نامه درخصوص تعیین آقای قوام نوذری به عنوان استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد 1387/09/20
135135 رأی شماره1006 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پاداش پایان خدمت کارکنان دولت 1386/09/20
135052 رأی وحدت رویه شماره706 دیوانعالی کشور درخصوص مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از دادگاههای نظامی دو بوده لیکن به تبع جرم مهمتر در دادگاه نظامی یک رسیدگی می شود 1386/09/20
135017 آرای شماره 1008 و 1009 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حقوق بازخرید خدمت موضوع تصویب نامه شماره30629/ت25802هـ مورخ 10/10/1381 هیأت وزیران 1386/09/20
135000 تصویب نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان خراسان رضوی شهرستان نیشابور 1386/09/20
134979 تصویب نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان ایلام 1386/09/20
134970 تصویب نامه درخصوص تبدیل روستای دلگشا از توابع دهستان گچی بخش ملکشاهی شهرستان مهران در استان ایلام به شهر دلگشا 1386/09/20
134736 ابطال بند یک ماده 37 دستورالعملهای واگذاری حق بهره برداری از اراضی ملی و دولتی 1386/09/20