# عنوان تاریخ تصویب
822956 مصوبه «ترکیب و وظایف و اختیارات هیأت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی» 1391/08/02
802642 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق ماسور به محدوده شهر خرم آباد 1390/08/02
799785 رأی شماره 322 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان 1390/08/02
799784 رأی شماره 318 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع لزوم لحاظ کردن سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی مشمولین ماده 85 آئین نامه استخدامی خاص شهرداری تهران مصوب 1385 1390/08/02
799783 رأی شماره 1/241 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت درخصوص ابطال ماده 1 و بندهای 1 و 2 ماده 1 از آیین نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال 1388 و بعد از آن مصوب شورای اسلامی شهر گرگان 1390/08/02
809983 آیین نامه اجرایی مخابرات هواپیمایی کشوری 1389/08/02
789957 اصلاح آیین نامه اجرایی بند «ج» و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری 1389/08/02
136109 اصلاح آیین نامه اجرایی جزء « هـ» بند «6» ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور 1388/08/02
135954 تصویب نامه درخصوص اعطای تسهیلات بانکی در قالب طرح مسکن مهر 1388/08/02
130056 تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد اجرای تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور در خصوص اصلاح تصمیم نامه شماره 68084/ت37456ن مورخ 31/4/1386 1386/08/02