# عنوان تاریخ تصویب
103429 الزام بانک مرکزی به اعمال و اجرای بخشنامه شماره 1007/60 مورخ 23/1/1375 1382/09/02
103428 نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت10/81/629 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1382/09/02
103427 نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت8/82/517 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1382/09/02
103426 نقض رأی صادره در پرونده کلاسه 80/1886 شعبه چهارم دیوان عدالت اداری 1382/09/02
103425 ابطال بخشنامه شماره 16917/34/1 مورخ 4/6/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 1382/09/02
103424 اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری 1382/09/02
120903 اصلاح ماده (17) اساسنامه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن 1379/09/02
120902 آیین نامه اجرایی بندهای ب، ج ماده 102 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1379/09/02
120901 آیین نامه اجرایی بند الف ماده 102 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1379/09/02
120900 آیین نامه اجرایی ماده 193 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1379/09/02