# عنوان تاریخ تصویب
135063 تصویب نامه در خصوص انحلال شرکت توسعه منابع آب خاورمیانه از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ساتکاب 1386/11/07
135024 رأی شماره 1289 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص سقف اضافه کار 1386/11/07
135023 رأی شماره 1284 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص قطع رابطه کاری کارگران بخش حمل و نقل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بعد از واگذاری به شرکت خصوصی رجاء 1386/11/07
135014 رأی شماره 1282 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتی از بند 1ـ ب و 2ـ ب مصوبه شماره 502 مورخ 6/11/1383 شورای اسلامی شهر قزوین 1386/11/07
134618 اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1386/11/07
134617 اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 10 و 11 بدوی دیوان عدالت اداری 1386/11/07
134608 ابطال قسمتی از بند 1ـ ب و 2ـ ب مصوبه شماره 502 مورخ 6/11/1383 شورای اسلامی شهر قزوین 1386/11/07
134061 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 17 دیوان عدالت اداری 1386/11/07
134060 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 و 6 و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1386/11/07
134059 اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1386/11/07