# عنوان تاریخ تصویب
125902 اصلاح آیین نامه اجرایی بند پ تبصره 19 قانون بودجه سال 1382 کل کشور 1382/05/05
125901 اتخاذ تصمیماتی در خصوص پرداخت مطالبات قانونی و معوق سالهای گذشته کارکنان دستگاههای اجرایی ملی و دستگاههای اجرایی محلی در استانها از محل اعتبار سال 1382 و تأمین پرداخت کسری اعتبار مورد نظرازمحل اعتبار ردیف 503657 منظور... 1382/05/05
125900 اضافه شدن اعتبارات ریالی و وامی طرح بهبود استاندارد مراکز بهداشتی ـ درمانی و خانه های بهداشتی از محل بند ت تبصره 1قانون بودجه سال 1382 کل کشور به سر جمع اعتبارات خارج از شمول وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 1382/05/05
125879 آیین نامه شورای عالی سلامت کشور و برنامه اصلاحات در نظام سلامت 1382/05/05
125874 اتخاذ تصمیماتی در خصوص تجمیع دانشگاه علامه طباطبایی 1382/05/05
125870 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال برای خرید و تعمیر و تجهیز ساختمان جهت استقرار دفتر منطقه ای سازمان یونسکو در تهران به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری 1382/05/05
125866 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ پنج میلیارد ریال برای اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای فصل عمران شهری زابل به استانداری سیستان و بلوچستان 1382/05/05
125856 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ ده میلیارد ریال جهت تکمیل بیمارستان تخصصی سرطان محک به مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان 1382/05/05
125850 الحاق متنی به عنوان تبصره 4 به ماده 12 آیین نامه داخلی هیأت دولت 1382/05/05
125790 استمهال بدهی شرکتهای فرآورده های تابان دریا، کشت و صنعت آبدشت شرق ،چانچو، ماشین سازی تبریز، کیش خودرو، سراب بافت ،سرمایه گذاران بهروش فن ، و 000به مدت دو سال 1382/05/05