# عنوان تاریخ تصویب
103855 موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند 9 مصوبه مورخ 25/12/1381 کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی مستقر در شهر کرج. 1385/04/11
103853 موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه 84/1564 شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1385/04/11
103851 موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه 84/1817 شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1385/04/11
103850 موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و نهم دیوان عدالت اداری. 1385/04/11
103848 موضوع شکایت و خواسته: اعمال تبصره‎های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ت1/84/634 شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1385/04/11
103846 موضوع شکایت و خواسته: اعمال تبصره‎های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص رأی صادره در پرونده کلاسه ت8/84/837 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1385/04/11
103842 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 85081/1-19 مورخ 12/5/1384 شورای عالی اداری. 1385/04/11
103840 موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 27737/1 مورخ 1/12/1356 هیأت وزیران و بخشنامه‎های شماره 18255/34/1 مورخ 19/6/1381 و شماره 3979/34 مورخ 26/3/1382 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. 1385/04/11
103837 موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 7/6/1380 شورای اسلامی شهر شیراز. 1385/04/11
103834 موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی. 1385/04/11