# عنوان تاریخ تصویب
134773 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و14 و 18 دیوان عدالت اداری 1387/03/26
134772 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 و 30 دیوان عدالت اداری 1387/03/26
134771 اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1387/03/26
134770 ابطال ماده 9 دستورالعمل اجرائی ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 1387/03/26
134769 تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص اخذ عوارض غیر قانونی از محموله‎های عبوری از پل سوم شهر اهواز 1387/03/26
134768 ابطال بخشنامه شماره 11083 مورخ 31/4/1386 اداره کل مالیاتی اصفهان 1387/03/26
134694 اساسنامه سازمان فضایی ایران 1387/03/26
134688 آئین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی 1387/03/26
134674 بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری های سراسر کشور مبنی بر لزوم صرفه جویی در مصرف آب و برق 1387/03/26
134439 اصلاح اساسنامه مؤسسه جهاد نصر 1387/03/26