# عنوان تاریخ تصویب
136292 ابطال مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین‎نامه اجرائی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم. 1388/05/25
136291 ابطال بند 3 راجع به ماده 55 و بند 8 راجع به ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم از بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالیاتی کشور. 1388/05/25
136290 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21 و 23 دیوان عدالت اداری 1388/05/25
136274 الحاق تبصره به ماده (41) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولیدو عرضه مسکن 1388/05/25
136142 اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی 1388/05/25
134377 اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و3و4و6و10 تجدیدنظر دیوان 1387/05/25
133233 موافقت هیئت وزیران در مرکز استان کردستان نسبت به اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این استان 1385/05/25
103971 موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت8/83/1106 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1385/05/25
103970 موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت8/83/1107 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1385/05/25
101688 آرای شماره 1521 ـ 14/10/1382 صادره از شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شماره 323 ـ 27/4/1383 صادره از شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در موضوع واحدی، رای متفاوت . ... 1385/05/25