# عنوان تاریخ تصویب
126549 اختصاص مبلغی به منظور حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی 1385/05/01
126448 خرید تجهیزات، خدمات طراحی و مهندسی و نصب و راه اندازی طرح نیروگاه شمال شرق (توس) 1385/05/01
126447 افزودن عبارت “و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی” بعد از عبارت “ دفتر امور مناطق محروم کشور“ درماده (3) تصویب نامه شماره 18688/ت32467هـ مورخ 29/3/1384 1385/05/01
126446 تخصیص مبلغی از محل اعتبار هزینه ای (جاری) ردیف 503865 با عنوان “صندوق اندوخته ازدواج جوانان 1385/05/01
126428 “ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی” 1385/05/01
103928 موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10، 15 و 19 دیوان عدالت اداری. 1385/05/01
103927 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانواده‎های شهداء مصوب 7/10/1367. 1385/05/01
103926 موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1385/05/01
103925 موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه 84/2002 شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1385/05/01
103924 موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت7/82/409 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1385/05/01