# عنوان تاریخ تصویب
124779 مشارکت وزارتخانه های نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، صنایع و معادن ، مسکن و شهرسازی و بازرگانی با سازمان آموزش فنی و حرفه ای در برگزاری المپیادهای ملی وجهانی مهارت در امور اداری و اجرایی و مالی 1383/10/26
121831 تصویب نامه در خصوص همترازی دبیر هیأت دولت و سخنگوی هیأت دولت و رییس دفتر معاون اول رییس جمهور 1380/10/26
121803 تصویب نامه در خصوص تعیین نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در هیأت حمایت از صنایع 1380/10/26
121790 اصلاح تصویب نامه ممنوعیت مسافرت اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران با گذرنامه عادی به کشور عربستان در مراسم حج 1380/10/26
121761 تصویب نامه در خصوص فوق العاده جذب و نگهداری موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی - مصوب 1367 - 1380/10/26
121633 تصویب نامه در خصوص جایگزینی جدول شماره (7) پیوست آیین نامه اجرایی تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور 1380/10/26
121487 اصلاحیه آیین نامه اجرایی انتشار چهارصد میلیارد ریال اوراق مشارکت موضوع بند « د» تبصره «40» قانون بودجه سال1380 کل کشور 1380/10/26
121486 اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند ( الف) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1380/10/26
121485 اصلاحیه تصویب نامه برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی 1380/10/26
121412 اصلاح آیین نامه اجرایی بند ( الف) ماده (102) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1380/10/26