# عنوان تاریخ تصویب
123088 آیین نامه اجرایی بند (ی ) ماده (52) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1384/02/04
102606 رسیدگی به قسمتی از آیین‎نامه اجرائی بند (د) ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1384/02/04
102605 رسیدگی به قسمتی از آیین‎نامه اجرائی بند (د) ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1384/02/04
102604 1- ابطال بخشنامه سازمان حج و زیارت در خصوص عدم انتقال فیشهای حج تمتع 2- ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک مبنی بر ممنوعیت دفاتر اسناد رسمی از تنظیم وکالتنامه فیش حج 1384/02/04
102602 نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت315/82/7 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1384/02/04
102600 ابطال تبصره یک اصلاحی ماده 22 آیین‎نامه راهنمائی و رانندگی 1384/02/04
102599 ابطال مصوبه شماره 9001 /29مورخ 28/4/1377 شهرداری تبریز 1384/02/04
102598 نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت440/82/5 شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1384/02/04
121923 مجوز مشارکت و سرمایه گذاری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در شرکت لکوموتیوسازی ایران ( لسا) 1381/02/04
121922 تعرفه های موضوع ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1381/02/04