# عنوان تاریخ تصویب
125722 آیین نامه بند"و"ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ............. 1384/04/04
123724 تامین اعتبار و اختصاص مبلغ دو میلیارد ریال به منظور تکمیل تعمیرات اساسی بیمارستان زینبیه شیراز به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز 1384/04/04
123546 آیین نامه اجرایی ماده (15) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 1384/04/04
123543 آیین نامه بند (هـ) ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی موضوع برقراری نظام اقساطی فروش سهام موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 1384/04/04
123538 واگذاری سهام شرکت ایران شیندلر و اتخاذ تصمیماتی در خصوص شرکت لوله سازی خوزستان 1384/04/04
130974 ضرورت جلوگیری از دخل و تصرف در اشیا و اموال توقیف شده در زمان رسیدگی 1382/04/04
126021 اجازه اعطاء تسهیلات در سال 1382 تا معادل سی وپنج درصد از افزایش در مانده تسهیلات بخش غیردولتی به بانکها و تعیین سهم بخشهای مختلف از کل .... 1382/04/04
126010 اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 1382/04/04
126008 اصلاح ماده 4 آیین نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 1354.10.1 هیأت وزیران 1382/04/04
125971 آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی کشوری پیشگیری از عفونت HIV و ایدز و کنترل آن 1382/04/04