# عنوان تاریخ تصویب
128691 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 07/01/ 1385 در مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد نسبت به اقدامات وزارت کار و اموراجتماعی در این استان 1385/01/07
128690 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 07/01/ 1385 در مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد نسبت به اقدامات وزارت اموراقتصادی و دارایی در این استان 1385/01/07
128689 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 07/01/ 1385در مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد نسبت به اقدامات وزارت صنایع و معادن در این استان 1385/01/07
128687 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 07/01/ 1385در مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد نسبت به اقدامات وزارت مسکن و شهر سازی در این استان 1385/01/07
128686 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 07/01/1385 در مرکز استان کهگیلویه وبویر احمد نسبت به بهره برداری بهینه از ظرفیت واحد های تولیدی استان 1385/01/07
128685 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ07/01/1385 در مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد نسبت به مطرح و تصویب کلیات ضوابط اجرایی بودجه سال 1385 کل کشور 1385/01/07
128684 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 07/01/1385 در مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد نسبت به پرداخت بدهیهای دستگاه های اجرایی به شهرداریهای شهرهای استان 1385/01/07
128683 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 07/01/1385 در مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد نسبت به اختصاص مبلغی به کارکنان دستگاه های اجرایی که تعطیلات خود را صرف برنامه های سفر رییس جمهور 1385/01/07
126136 ضوابط اجرایی بودجه سال 1385 کل کشور 1385/01/07
126125 احداث نمایشگاه بین المللی استان کهگیلویه و بویراحمد توسط بخش غیردولتی در سال 1385 1385/01/07