# عنوان تاریخ تصویب
133589 تصویبنامه شورای عالی اداری در خصوص تأیید صلاحیت و طبقه بندی شرکت های خدماتی طرف قرارداد دستگاه های اجرایی و ارزیابی عملکرد مصوبات مربوط به واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیردولتی 1383/06/28
133588 مصوبه شورای عالی اداری راجع به فعالیت نمایندگی های سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور 1383/06/28
129684 تجدیدنظر در ساختار داخلی وزارتخانه ها و سازمان ها، به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی 1383/06/28
129678 فعالیت نمایندگی های شرکت های دولتی و فعالیت نمایندگی های سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور 1383/06/28
129664 اصلاح بند 6 مصوبه شماره 46/14 مورخ 31/1/1379 شورای عالی اداری در خصوص تصریح و تفکیک وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص تأیید صلاحیت و طبقه بندی شرکت های خدماتی طرف قرارداد دستگاه های اجرایی و ارزیابی عملکرد مصوبات مربوط به واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیردولتی 1383/06/28
124150 اصلاح آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی 1383/06/28
125917 افزایش سرمایه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک 1382/06/28
121656 تصویب نامه در خصوص تعیین استاندار قزوین 1380/06/28
121655 تصویب نامه در خصوص تعیین مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ( سهامی خاص) 1380/06/28
121578 تصویب نامه در خصوص ترکیب اعضای کمیسیون امور اجتماعی 1380/06/28