# عنوان تاریخ تصویب
134834 قانون تمدید مهلت اجراء آزمایشی قانون مجازات اسلامی 1387/08/28
134894 تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص پرداخت مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1.500.000.000) ریال از محل اعتبار تملک داراییهای سرمایه ای ردیف (503839) به وزارت جهادکشاورزی 1386/08/28
133947 ابطال بخشنامه شماره 106161/2/1832/84 مورخ 1/11/83 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارشدیت تحصیلی 1386/08/28
133946 ابطال بندهای (ب) و (د) دستورالعمل شماره 61/1 مورخ 26/4/72 وزارت مسکن و شهرداری موضوع ماده 14 قانون زمین شهری 1386/08/28
133945 ابطال بند هفتم آیین‎نامه اجرایی بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور 1386/08/28
133944 ابطال بخشنامه شماره 56724/102/24/135 مورخ 29/2/79 اداره کل تعیین ارزش و تعرفه 1386/08/28
133928 ابطال بخشنامه شماره 57111/1ب س مورخ 30/4/82 معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1386/08/28
132395 ابطال بند 8 قسمت (الف) ماده 6 آیین‎نامه اجرایی تبصره 1 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض .. مصوب 22/10/81 موضوع تصویب‎نامه شماره 13418/ت28648هـ مورخ 2/9/83 1386/08/28
132394 اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری 1386/08/28
132168 تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور در مورد توزیع و ابلاغ اعتبارات هزینه ای (جاری) و تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی) ردیفهای متفرقه منظور در قانون بودجه سال 1386 در خصوص توزیع اعتبار با عنوان شبکه آزمایشگاههای تحقیقاتی و واحدهای پژوهشی و فناوری همگن 1386/08/28