# عنوان تاریخ تصویب
123466 آیین نامه اجرایی بند "چ " تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 کل کشور 1383/03/04
123465 آیین نامه اجرایی بند "چ " تبصره (14) قانون بودجه سال 1383 کل کشور 1383/03/04
123462 اجازه برگزاری گردهمایی بین المللی طب سنتی و مفردات پزشکی توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهید بهشتی 1383/03/04
123459 اجازه برگزاری گردهمایی بین المللی پیوند کلیه توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی 1383/03/04
123457 اجازه برگزاری همایش گردهمایی نقش زبان در گفتگوی تمدنها توسط دانشگاه اصفهان 1383/03/04
123451 جایگزین شدن آقایان صفدرحسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و حمیدرضا برادران شرکاء رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به جای آقایان طهماسب مظاهری و محمد ستاری فر در تصویبنامه های موضوع تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه رییس جمهور 1383/03/04
123385 تعیین آقای برادران شرکاء معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در مورد توزیع اعتبار ردیف 503623(گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات) 1383/03/04
123352 اصلاح ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 94 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 1383/03/04
125787 اضافه شدن مبلغ یک میلیارد و بیست میلیون ریال به سر جمع اعتبارات نهاد ریاست جمهوری و اختصاص مبلغ سی میلیون ریال به هریک از وزیران ،معاونان رئیس جمهور، رئیس دفتر هیأت دولت ، رئیس مرکز مشارکت امور زنان و رئیس سازمان صدا و سیما 1382/03/04
125781 آیین نامه نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع بندپ تبصره 1 قانون بودجه سال 1382 کل کشور 1382/03/04