# عنوان تاریخ تصویب
125779 اجازه مصالحه متعهدان ارزی موضوع فهرست پیوست 1382/03/04
125777 تعیین کالاهای مشمول معافیت از پرداخت دو درصد عوارض آموزش و پرورش جهت اجرا تا پایان سال 1381 به شرح فهرست پیوست 1382/03/04
125773 اجازه ورود و ترخیص دو دستگاه کامیون ولوو مجهز به دستگاه WIRE LINE به نام شرکت خدمات اکتشاف 1382/03/04
125768 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ سه میلیارد ریال برای تکمیل فرودگاه ماکو به شرکت فرودگاههای کشور 1382/03/04
125765 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال به منظور مرمت و استحکام بخش مسجد جامع سبزوار به سازمان میراث فرهنگی کشور 1382/03/04
125762 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ پنج میلیارد ریال برای اجرای پروژه آبرسانی به شهرضا و سمیرم به شرکت آب منطقه ای اصفهان 1382/03/04
125758 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ دویست و بیست و سه میلیارد و چهارصد و سیزده میلیون ریال به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 1382/03/04
103630 ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 60125/52 مورخ 15/7/1380 سازمان تأمین اجتماعی 1382/03/04
102938 ابطال بخشنامه شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 سازمان تأمین اجتماعی 1382/03/04
102937 ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 521/18432 سازمان تأمین اجتماعی 1382/03/04