# عنوان تاریخ تصویب
131898 تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور در مورد توزیع و ابلاغ اعتبارات هزینه ای (جاری) و تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی) ردیفهای متفرقه منظور در قانون بودجه سال 1386 در خصوص توزیع اعتبار با عنوان شبکه آزمایشگاههای تحقیقاتی و واحدهای پژوهشی و فناوری همگن، موضوع بند (ج) ماده (46) قانون برنامه چهارم توسعه کشور” در اختیار وزارت جهادکشاورزی ـ پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی 1386/08/28
131895 تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور در مورد توزیع و ابلاغ اعتبارات هزینه ای (جاری) و تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی) ردیفهای متفرقه منظور در قانون بودجه سال 1386 در خصوص توزیع اعتبار با عنوان شبکه آزمایشگاههای تحقیقاتی و واحدهای پژوهشی و فناوری همگن، موضوع بند “ج” ماده (46) قانون برنامه چهارم توسعه کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1386/08/28
131881 تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور در مورد ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی در مورد اختلاف برخی شرکت ها 1386/08/28
131876 تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور در مورد توزیع و ابلاغ اعتبارات هزینه ای (جاری) و تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی) ردیفهای متفرقه منظور در قانون بودجه سال 1386 در خصوص توزیع اعتبار با عنوان بهسازی و نوسازی ایستگاههای راه آهن و هواشناسی 1386/08/28
131870 تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور در مورد توزیع و ابلاغ اعتبارات هزینه ای (جاری) و تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی) ردیفهای متفرقه منظور در قانون بودجه سال 1386 در خصوص توزیع اعتبار با عنوان شبکه آزمایشگاههای تحقیقاتی و واحدهای پژوهشی و فناوری همگن، موضوع بند (ج) ماده (46) قانون برنامه چهارم توسعه کشوردر اختیار نهاد ریاست جمهوری ـ ستاد فناوری نائو تکنولوژی 1386/08/28
129007 ابطال مصوبه جلسه 52 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری دائر بر انهدام 6 قلم کالای قاچاق 1386/08/28
129006 ابطال مصوبه شماره 5165/ت30497هـ مورخ 9/2/83 هیأت وزیران 1386/08/28
128932 ابطال بخشنامه شماره 56724/102/24/135 مورخ 29/2/79 اداره کل تعیین ارزش و تعرفه 1386/08/28
128930 ابطال بخشنامه 96159/1502 مورخ 20/5/84 1386/08/28
128929 اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری 1386/08/28