جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1101625 آیین نامه داخلی شورای هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 1397/10/09 1397/10/09
1101624 آیین نامه «اداره، حفظ، نگهداری و بهره برداری یادمان های عمومی 1397/10/09 1397/10/09
1101602 آیین نامه حفظ، نگهداری و ثبت آثار ملّی دفاع مقدس و تملک اراضی، اماکن و آثار فیزیکی مرتبط 1397/10/09 1397/10/09
1095698 رأی شماره ١۶۴٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندھای ١ و ۴ صورتجلسھ مورخ ١٣٩١/٢/۴ و بند ١٢ صورتجلسھ یازدھمین جلسھ مورخ ١٣٨۵/١٢/٧ شورای برنامھ ریزی و توسعھ استان قم 1397/10/09 1397/10/09
1097191 تصویب نامه در خصوص تعیین وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهند 1397/10/08 1397/10/08
1097192 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای حاتم شاکرمی به عنوان نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت حمایت از صنایع 1397/10/06 1397/10/06
1097190 تصویب نامه در خصوص طرح بهسازی ناوگان راه آهن 1397/10/06 1397/10/06
1097143 اصلاح بند (پ) ماده (۵) اصلاحی اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران 1397/10/06 1397/10/06
1095692 رأی شماره ١۵۶٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات جلسھ شماره ۴٧٧ ـ ١٣٩١/١٠/٢۶ و ۴٧٨ـ ١٣٩١/١٠/٢٨ و مصوبھ شماره ٩٠/٧٢٠٣ ـ ١٣٩٠/١٠/١۴ مصوب شورای اسلامی شھر کرج در خصوص عوارض کسری پارکینگ 1397/10/06 1397/10/06
1097193 تصویب نامه در خصوص تعیین رئیس دفتر رئیس جمهور به عنوان مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه 1397/10/05 1397/10/05