جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
782436 قانون 1388/10/16
782112 قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر 1388/10/16 1389/03/02
135991 اصلاح ردیفهای (1)، (2) و (8) تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال 1389 ـ 1388 1388/10/16
135990 اصلاح تصویب نامه شماره 174773/ت42347ک مورخ 3/9/1388 1388/10/16
789036 قانون هدفمند کردن یارانه ها 1388/10/15
782502 رأی وحدت رویه شماره 713 مورخ 15/10/1388 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مجازات مقرر در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 1388/10/15 1388/11/17
782543 رأی شماره 741 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه شده نخواهدبود و ایفای تعهدات سازمان مذکور منوط به پرداخت حق بیمه نیست 1388/10/14 1389/03/04
798400 تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع نظام شهر 1388/10/13 1389/03/23
798186 تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر منوجان 1388/10/13 1389/01/24
798185 تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جوپار 1388/10/13 1389/01/24