جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
134365 آیین نامه اجرایی اعتبار هزینه ای جزء (16) ردیف (550000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1387 کل کشور 1387/03/05
134336 اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 25 و 15 دیوان عدالت اداری 1387/03/05
134238 قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده (56) قانون جنگلها و مراتع 1387/03/05
135087 آیین نامه اجرایی بند (31) قانون بودجه سال 1387 کل کشور 1387/03/04
135516 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای امیرمنصور برقعی به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در توزیع و ابلاغ اعتبارات ردیفهای متفرقه قانون بودجه سال 1388 کل کشور 1387/03/03
134635 تصویب نامه درخصوص استفاده از یک درصد (1%) بودجه شرکتهای دولتی و اعتبارات پیش بینی شده برای فعالیتهای پژوهشی 1387/03/02
134643 تصویب نامه درخصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران مندرج در بندهای « ب» و « ج» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ 1387/03/01
134634 تصویب نامه درخصوص کاهش سود بازرگانی ردیفهای تعرفه 34022010و34022020 و34029010 1387/03/01
795129 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد آیین نامه اجرایی مربوط به چگونگی استفاده عموم از امکانات اقامتی موجود در خارج از حریم شصت متر ساحل دریا 1387/02/31 1389/03/12
134237 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی 1387/02/31