جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
794517 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان مازندران 1389/09/21 1389/10/06
794458 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان فارس 1389/09/21 1389/10/15
794442 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان کرمان 1389/09/21 1389/10/15
790003 تصویب نامه در خصوص تعیین فرودگاه زنجان به عنوان مرز مجاز هوایی 1389/09/21 1389/09/30
790002 تصویب نامه در خصوص تعیین فرودگاه بجنورد در استان خراسان شمالی به عنوان مرز مجاز هوایی 1389/09/21 1389/09/30
789987 تصویب نامه در خصوص لغو ماده (4) و تبصره الحاقی آن و تبصره ماده (6) آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو 1389/09/21 1389/10/06
792080 تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شوش 1389/09/20 1390/03/16
791148 تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر صغاد 1389/09/20 1390/02/31
791146 تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهمن 1389/09/20 1390/02/31
790753 تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بنارویه 1389/09/20 1389/12/09