جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
134665 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب1384ـ و ماده (57) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1384ـ 1387/02/01
134573 آیین نامه نحوه هزینه اعتبارات طرح توسعه لامپ کم مصرف 1387/02/01
134570 اصلاح ماده (1) آیین نامه اجرایی تبصره (13) بودجه سال 1386 کل کشور 1387/02/01
134567 الحاق یک تبصره به ماده (2) آیین نامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1387/02/01
134565 اصلاح ماده (37) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری 1387/02/01
134563 تصویب نامه درخصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران به وزیران عضو ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت 1387/02/01
134562 تصویب نامه درخصوص تعیین اعضای کارگروه (ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت) به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور جهت تصمیم گیری 1387/02/01
134559 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور درخصوص کاهش آثار ناشی از خشکسالی 1387/02/01
134314 آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس 1387/02/01
134196 ابطال بخشنامه شماره 7110 مورخ 3/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور 1387/02/01