جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
134099 اعلام تعارض آراءصادره از شعب8 و18 بدوی و 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1386/11/28
134098 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 4 و 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1386/11/28
134097 اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم دیوان عدالت اداری 1386/11/28
133399 موافقت هیئت وزیران در خصوص واردات برنج توسط وزارت بازرگانی 1386/11/28 1386/12/01
133397 موافقت هیئت وزیران در خصوص پیشنهاد شماره 148541/100 مورخ 27/11/1386 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد جزء (3) بند “ج” تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور 1386/11/28 1386/11/28
133394 موافقت هیئت وزیران در خصوص پیشنهاد شماره 177542 مورخ 16/11/1386 معاونت اجرایی رییس جمهور 1386/11/28 1386/12/01
133382 موافقت هیئت وزیران در خصوص پیشنهاد شماره 100/40/83740 مورخ 25/10/1386 وزارت نیرو و به استناد ماده (118) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 1386/11/28 1386/12/01
134109 ابطال مصوبه شماره 29981/ت27026هـ مورخ 24/6/81 هیأت وزیران و برقراری اجرای تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی 1386/11/27
134096 ابطال بند ششم مصوبه ششمین جلسه از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ 26/12/83 1386/11/27
133676 ابطال مصوبه در خصوص وام 18 میلیونی 1386/11/27