جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1118705 اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ 1397/12/05 1397/12/05
1118713 آیین­نامه اجرایی ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1397/12/02 1397/12/02
1118712 آیین نامه تأسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران 1397/12/02 1397/12/02
1118411 اصلاح تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۰۵۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ 1397/12/01 1397/12/01
1118704 اصلاح ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (۳) ماده (۴۸) قانون مدیریت خدمات کشوری 1397/11/30 1397/11/30
1115296 رأی شماره ١۶٢۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبھ ھفتصد و ھشتاد و ھشتمین جلسھ شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ١٣٨٨/٢/١ موضوع «آیین نامھ توسعھ مشارکتھای مردمی بھ شیوه مدیریت ھیأت امنایی در مدارس» مصوب شورای عالی آموزش و پرورش 1397/11/30 1397/11/30
1115294 رأی شماره١٧٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند١ صورتجلسھ شماره ٨٩/١۴۴ ـ ١٣٨٩/١٠/١٠ و بند (1) صورتجلسھ شماره ٩٠/١۵١ ـ ١٣٩٠/١٠/٢٠ مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی شھرستان کوھرنگ 1397/11/30 1397/11/30
1115293 رأی شماره ١٧۴٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت بھ رأی شماره ١٠۵٠ـ١٣٩۶/٩/٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1397/11/30 1397/11/30
1118711 آیین نامه چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان کمک سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت انجام آزمایش های ژن شناسی (ژنتیک) 1397/11/29 1397/11/29
1118710 آیین­نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه­ای و مهارتی 1397/11/29 1397/11/29