جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
487 طرح " الحاق یک تبصره به ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری"
» 1397/07/29 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/07/29
دوره : دهم
486 طرح "اصلاح بند (ح) تبصره (11) قانون بودجه سال 1397 کل کشور"
» 1397/07/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1397/07/18
دوره : دهم
485 طرح "اصلاح ماده (53) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور"
» 1397/07/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/07/15
دوره : دهم
484 طرح "الحاق یک تبصره به ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی"
» 1397/07/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/07/15
دوره : دهم
483 طرح "اصلاح بند (ز) ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران"
» 1397/07/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/07/15
دوره : دهم
482 طرح "اصلاح ماده (14) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی"
» 1397/07/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/07/15
دوره : دهم
481 طرح "استفساریه عدم شمول حکم ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری در رعایت سقف مرخصی قابل ذخیره به ایثارگران مشمول قانون حالت اشتغال و ذخیره مرخصی ناشی از اعمال مواد (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374/03/31 "
» 1397/07/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/07/15
دوره : دهم
480 طرح "اصلاح جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
» 1397/07/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/07/15
دوره : دهم
479 طرح "تعیین تکلیف جانبازان اعصاب و روان فاقد مدرک بالینی"
» 1397/07/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/07/15
دوره : دهم
478 طرح "نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها"
» 1397/07/11 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/07/11
دوره : دهم