جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
206 طرح استفساریه قانون اصلاح بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند (ه) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
» 1395/06/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

دوره : دهم
205 طرح اصلاح بند (ه) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
» 1395/06/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

دوره : دهم
204 طرح حذف بند (1) و اصلاح بند (2) ماده (48) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1395/06/29 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

دوره : دهم
203 طرح اصلاح ماده (7) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
» 1395/06/29 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

دوره : دهم
202 طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن
» 1395/06/21 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی

دوره : دهم
200 طرح اصلاح بند (الف) ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1395/06/21 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی

دوره : دهم
199 طرح الحاق یک بند به ماده (78) مکرر (1) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
» 1395/06/21 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

دوره : دهم
197 طرح استفساریه در مورد رسمیت یافتن جلسه هیات حل اختلاف موضوع ماده (79) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران
» 1395/06/28 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

دوره : دهم
196 طرح استفساریه بند (2) ماده (79) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
» 1395/06/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

دوره : دهم
195 طرح استفساریه رسیدگی به تشکیل هیات حل اختلاف استان براساس ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
» 1395/06/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

دوره : دهم