طرح اصلاح قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1395/09/24 دوره : دهم شماره ثبت : 224 شماره اجلاسیه : 53 ترتیب چاپ : 379 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  عمران فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، بهداشت و درمان ، اجتماعی

دفتر

اصلی :  مطالعات زیربنایی فرعی :  مطالعات حقوقی ، مطالعات سیاسی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1395/09/24 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1395/11/20 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 224
3 ›  1396/10/27 گزارش شور اول (کلیات آن رد شد)
یک شوری