طرح الحاق موادی به قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیرمترقبه مصوب 19/3/1392

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/03/07 دوره : دهم شماره ثبت : 269 شماره اجلاسیه : 109 ترتیب چاپ : 516 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  عمران فرعی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی ، آموزش و تحقیقات، انرژی، قضایی و حقوقی ، امور داخلی کشور و شوراها

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/03/07 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/04/27 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 269
3 ›  1396/10/27 مسکوت
یک شوری