لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/09/08 دوره : دهم شماره ثبت : 344 شماره اجلاسیه : 155 ترتیب چاپ : 747 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  اقتصادی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 7

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/09/08 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/11/01 بررسی گزارش یک شوری در جلسه علنی (رد شد)
یک شوری
3 ›  1397/03/02 گزارش شور دوم (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1397/03/07 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
5 ›  1397/04/31 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
6 ›  1397/05/02 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
7 ›  1397/05/15 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری