لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/09/08 دوره : دهم شماره ثبت : 345 شماره اجلاسیه : 155 ترتیب چاپ : 748 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  امنیت ملی و سیاست خارجی فرعی :  مشترک بررسی طرح نحوه اجرای بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و جزء ۳ بند ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، اقتصادی ، قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 5

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/09/08 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1397/03/09 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
3 ›  1397/03/13 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
4 ›  1397/07/04 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
5 ›  1397/07/16 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری