تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 81

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/09/19 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/09/27 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
3 ›  1396/10/02 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
4 ›  1396/10/02 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
5 ›  1396/10/02 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
6 ›  1396/10/04 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
7 ›  1396/10/04 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
8 ›  1396/10/05 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
9 ›  1396/10/05 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
10 ›  1396/10/05 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
11 ›  1396/10/05 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
12 ›  1396/10/06 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
13 ›  1396/10/06 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
14 ›  1396/10/06 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
15 ›  1396/10/06 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
16 ›  1396/10/06 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
17 ›  1396/10/06 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
18 ›  1396/10/06 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
19 ›  1396/10/07 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
20 ›  1396/10/07 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
21 ›  1396/10/07 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
22 ›  1396/10/07 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
23 ›  1396/10/07 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
24 ›  1396/10/07 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
25 ›  1396/10/07 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
26 ›  1396/10/07 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
27 ›  1396/10/09 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
28 ›  1396/10/09 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
29 ›  1396/10/09 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
30 ›  1396/10/09 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
31 ›  1396/10/09 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
32 ›  1396/10/09 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
33 ›  1396/10/09 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
34 ›  1396/10/09 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
35 ›  1396/10/09 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
36 ›  1396/10/09 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
37 ›  1396/10/10 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
38 ›  1396/10/10 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
39 ›  1396/10/10 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
40 ›  1396/10/10 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
41 ›  1396/10/10 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
42 ›  1396/10/10 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
43 ›  1396/10/10 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
44 ›  1396/10/10 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
45 ›  1396/10/11 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
46 ›  1396/10/11 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
47 ›  1396/10/11 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
48 ›  1396/10/11 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
49 ›  1396/10/11 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
50 ›  1396/10/11 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
51 ›  1396/10/11 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
52 ›  1396/10/11 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
53 ›  1396/10/11 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
54 ›  1396/10/11 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
55 ›  1396/10/12 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
56 ›  1396/10/12 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
57 ›  1396/10/12 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
58 ›  1396/10/12 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
59 ›  1396/10/12 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
60 ›  1396/10/12 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
61 ›  1396/10/12 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
62 ›  1396/10/12 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
63 ›  1396/10/12 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
64 ›  1396/10/13 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
65 ›  1396/10/13 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
66 ›  1396/10/15 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
67 ›  1396/10/17 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
68 ›  1396/10/17 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
69 ›  1396/10/17 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
70 ›  1396/10/18 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
71 ›  1396/10/18 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
72 ›  1396/10/18 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
73 ›  1396/10/18 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
74 ›  1396/10/19 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
75 ›  1396/10/26 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
76 ›  1396/10/26 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
77 ›  1396/10/27 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
78 ›  1396/10/27 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
79 ›  1396/10/28 گزارش شور اول (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
80 ›  1396/10/28 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348
81 ›  1396/10/30 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 348