طرح اصلاح قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی مصوب 27/9/1370

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/10/06 دوره : دهم شماره ثبت : 360 شماره اجلاسیه : 164 ترتیب چاپ : 787 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  برنامه و بودجه و محاسبات فرعی :  عمران، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/10/06 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری