تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 8

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/11/16 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1397/02/24 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 372
3 ›  1397/03/01 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 372
4 ›  1397/03/29 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 372
5 ›  1397/03/29 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 372
6 ›  1397/06/06 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 372
7 ›  1397/06/31 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 372
8 ›  1397/07/09 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 372