طرح اصلاح قانون تابعیت

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/12/13 دوره : دهم شماره ثبت : 380 شماره اجلاسیه : 186 ترتیب چاپ : 845 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی
فرعی :  مطالعات اقتصاد بخش عمومی، مطالعات سیاسی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/12/13 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری