اصلاح ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/12/13 دوره : دهم شماره ثبت : 382 شماره اجلاسیه : 186 ترتیب چاپ : 847 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اجتماعی فرعی :  شوراها و امور داخلی کشور

دفتر

اصلی :  مطالعات اجتماعی فرعی :  مطالعات اقتصاد بخش عمومی، مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/12/13 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1397/03/19 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 382