طرح الحاق موادی به قوانین دیوان محاسبات کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/12/20 دوره : دهم شماره ثبت : 384 شماره اجلاسیه : 189 ترتیب چاپ : 859 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/12/20 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری