طرح اجرای اصل بیست و هفتم (27) قانون اساسی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/01/21 دوره : دهم شماره ثبت : 387 شماره اجلاسیه : 194 ترتیب چاپ : 870 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  مطالعات سیاسی
فرعی :  مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/01/21 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری