طرح ساماندهی بازار خودرو

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/02/02 دوره : دهم شماره ثبت : 392 شماره اجلاسیه : 199 ترتیب چاپ : 888 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  صنایع و معادن فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، ویژه نظارت و پیگیری بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصادی ، آموزش و تحقیقات، قضایی و حقوقی ، ویژه حمایت از تولید ملی، امور داخلی کشور و شوراها

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 6

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/02/02 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی
2 ›  1397/03/09 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 392
3 ›  1397/04/03 مسکوت
یک فوریتی
4 ›  1397/09/07 پیشنهاد (ها) نماینده
یک فوریتی
5 ›  1397/09/07 گزارش یک فوریتی(با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
یک فوریتی
6 ›  1397/09/20 پیشنهاد (ها) نماینده
یک فوریتی