طرح دائمی شدن قانون استخدام ناجا

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/02/18 دوره : دهم شماره ثبت : 395 شماره اجلاسیه : 203 ترتیب چاپ : 906 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی
فرعی :  مطالعات سیاسی

تعداد رکورد ها :‌ 1

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
968872 علی کاظمی باباحیدری علی کاظمی باباحیدری چهار محال بختیاری (اردل  / فارسان / کوهرنگ) دهم

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/02/18 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری