طرح اصلاح بند(هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/04/13 دوره : دهم شماره ثبت : 429 شماره اجلاسیه : 224 ترتیب چاپ : 1008 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، برنامه و بودجه و محاسبات

دفتر

اصلی :  مطالعات اقتصاد بخش عمومی فرعی :  مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/04/13 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری