طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/04/31 دوره : دهم شماره ثبت : 431 شماره اجلاسیه : 255 ترتیب چاپ : 1012 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  مطالعات اجتماعی فرعی :  مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/04/31 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک شوری